Årsmøte 2018, Uggdal Vasslag SA

Stad: Grendatun, onsdag 18. april kl. 19.00
Dato: 18. april 2018
Arrangør: Uggdal Vasslag SA
1. Val av møteleiar, referent, og 2 medlemmer til å underteikne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding.
4. Årsrekneskap, disponering av overskot/dekking av underskot.
5. Fastsetja andelsinnskot og årleg vassgebyr.
6. Fastsetja godtgjersla for styret og leiar.
7. Årsbudsjett med handlingsplan.
8. Vedtektsendringar. Nye vedtekter.
9. Andre saker styret set opp. Ingen saker.
10. Val av leiar, styremedlemmer og varamedlem.
11. Val av valnemnd med 2 personar.

Sakspapira blir tilsendt ved å kontakte laget på e-post til Henrik.Aakre@Haugnett.no frå onsdag 4 april.