"TYSNES" 60 år: Ole Skaten - den ungdomlege "Tysnes"-redaktøren meiner at 60 år ikkje er nokon alder.
"TYSNES" 60 år: Ole Skaten - den ungdomlege "Tysnes"-redaktøren meiner at 60 år ikkje er nokon alder.

Hipp, hipp hurra - Tysnes fyller 60 år

4. juli er nasjonaldag i USA, men det er også datoen for då «Tysnes» vart grunnlagt.
Publisert 04.07.2013 kl. 10.09.

Under er leiaren til redaktør Ole Skaten frå avisa som kom ut jubileumsdagen.


Identitetsbyggjaren «Tysnes» fyller 60 år

I 60 år har bladet Tysnes prega lokalsamfunnet på Tysnes på godt og vondt. I dag er det på dagen 60 år sidan sidan den fyrste utgåva kom ut, som ei 4-siders avis.

Bursdagen har me tenkt å markera utpå hausten, sidan dagen er midt i ferietida. Då står mellom anna ei jubileumsavis på programmet. Men me vil visa oss fram på stand i bygdene i sommar.

Det var Nils Haaland som hadde ideen til at Tysnes burde få si eiga avis eller sitt eige bygdeblad som det heitte den gongen. Bladet skulle vera eit bindeledd både mellom bygdene på Tysnes og mellom heimkommunen og dei som flytta ut, især dei mange utvandrarane til Amerika. Haaland hadde sjølv vore i Amerika, og derifrå hadde han ideen med seg heim.

I mai 1953 vart det sendt ut eit opprop til folket i Tysnes herad om å engasjera seg for å skipa eit eige bygdeblad. Oppropet var underskrive av Nils Haaland, Øyvind Døssland, Alv Askeland, Harald Møklebust, Thor Økland, Engel Meland, L. R. Tysnes, Torbjørn Smievoll, Lars Åse og Endre Høviskeland.

Den fyrste tida vart bladet styrt av ei eiga redaksjonsnemnd med Nils Haaland, Johannes Heggland, Karl Merchant, Øyvind Døssland og Endre Høviskeland.

På framsida frå 4. juli 1953 kan me lesa: «Me trur og at bladet vil bli eit organ til kjennskap og skjønsemd bygdene imellom og at det vil vera med å styrkja arbeidet til sams bate. Me vonar og at «Tysnes» må bli eit band mellom bygda og dei tysnesingar som held til annan stad, anten her i landet, til sjøss eller i andre land, i fyrste rekkje Amerika. At bladet vil stetta eit sterkt ynskje, trur me nok me kan seia».

Dei var framsynte, dei kvinner og menn som drog lasset i starten. Dei la grunnlaget for denne viktige bodbringaren som «Tysnes» har vore for samfunnet vårt og kontakten tysnesingar imellom. I dag er «Tysnes» blitt ei moderne medieverksemd – på papir og på nett. Det er ikkje alle små lokalsamfunn som har si eiga avis. Me skal vera stolte av det grunnlaget som vart lagt i 1953.

Lokalavisa er ikkje berre ein viktig aktør i lokalsamfunnet. Avisa er og ein viktig identitetsbyggjar. Tidlegare ordførar Lorentz Lunde uttrykte seg slik då avisa fylte 50: «Eg trur ikkje det finst mange andre lokalaviser som folk identifiserer seg slik med som det folk gjer i forhold til «Tysnes».


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...