SISTE FRIST: – Folk som eig gamle partar i Tysnes Kraftlag får no ein sist frist til å løysa desse inn, fortel dagleg leiar Lars Enes.
SISTE FRIST: – Folk som eig gamle partar i Tysnes Kraftlag får no ein sist frist til å løysa desse inn, fortel dagleg leiar Lars Enes.

Gamle kraftlagspartar for 400.000 er ikkje innløyst

Fire år etter at Tysnes Kraftlag gjekk over frå å vera partlag til å bli samvirkelag er gamle partar i Tysnes Kraftlag til ein samla verdi på kring 400.000 kroner framleis ikkje innløyst.
Publisert 10.11.2014 kl. 14.41.

Dagleg leiar Lars Enes i Tysnes Kraftlag fortel at kraftlaget no gjer eit siste forsøk på å få tak i parteigarar som framleis ikkje har løyst inn gamle partar heilt tilbake til stiftinga i 1948. Ein del av partane er frå nyare dato. Alle er frå den tida Tysnes Kraftlag var organisert som partlag.


Før årsskiftet

Det var i samband med overgangen frå partlag til samvirkelag at Tysnes Kraftlag i 2010 vedtok å løysa inn alle gamle partar. Totalt var det omlag 5.500 partar i Tysnes Kraftlag P/L. Framleis er knappe 400 av desse enno ikkje løyst inn.

Innløysingsverdien på desse 400 er mellom 470 kroner og 1.500 kroner. Dei eldste partane har størst verdi. Det er rentetillegg frå utstedtstidspunktet som utgjer skilnaden.

Ein del av dei som står som eigarar av partane er i dag døde. Arvingar kan få pengane utbetalt mot at ein legg fram skifteattest.

Økonomileiar Stig Tveit fortel at det på lista over ikkje innløyste partar også finst personar som er busett på Tysnes i dag.

– Dei har truleg rett og slett gløymt at dei hadde partar, seier Tveit.

Totalt er det kring to hundre namn på lista over ikkje innløyste partar.


Til ålmennyttige føremål

Tveit har fått signal frå nokre arvingar som synest det blir for mykje bry med å løysa inn gamle partar, som igjen må delast på mange.

Sidan det er ein del som allereie har valt at dei ikkje kjem til å løysa inn partane, har styret i kraftlaget vedteke at verdien av ikkje innløyste partar skal setjast av til ein gåver til ålmennyttige føremål.

Kva føremål midlane skal gå til, er førebels ikkje bestemt, men kraftlaget ser føre seg at dei må gå til føremål som kjem heile Tysnes til gode.

Dei som ynskjer å få ut pengar for partane treng ikkje å levera inn gamle partbrev.

– Dei som ynskjer å ha desse som eit klenodium etter å ha løyst inn parten, vil få høve til det, seier Tveit.


Siste saker Gå til framsida

Skal arrangera opplæringsjakt på Tysnes

Tysnes Jakt- og Fiskelag skal til helga arrangera opplæringsjakt.– Me er så heldige at me har fått tak i opplæringsterreng her på øya, og me er også så heldige at me skal arrangera opplæringsjakt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund, fortel leiar i Tysnes Jakt- og Fiskelag, Bjarte Erstad.Fredag kveld er sett av til informasjon. Sjølve jakta vil føregå laurdag og søndag. Det...

Håpar på E39-vedtak før jul

Kor Langenuen skal kryssast av den nye ferjefrie E39, kan bli avgjort før jul. Det fortel prosjektleiar for E39 Stord-Tysnes-Os, Signe Eikenes, til «Tysnes».Dei to alternativa som det står mellom er sørleg kryssing ved Hodnanes-Jektevik (biletet) og eit midtre alternativ ved Raunholm-Neshamn. Kommunestyret i Tysnes har gått inn for kryssing i sør. Det har også nabokommunane.– Me...