Leiar: Endeleg skal Horso-skjera merkast

Hundre farlege undervass-skjer i Norge skal merkast. To av desse ligg i Tysnes. Den gledelege meldinga kom i romjula.
Publisert 09.01.2016 kl. 11.00.

Det er Gjensidige-stiftinga i Norge som står bak det nye prosjektet «Merk skjeret». Stiftinga har løyvt fire millionar kroner til det landsomfattande prosjektet. Bakgrunnen er at forsikringsselskapa har opplevt skaderekordar og rekordutbetalingar på skadar til småbåteigarar. I 2014 vart det registrert 8.700 skadar og 406 millionar kroner i skadeerstatning. Med slike summar i skadeutbetaling, er det forståeleg at forsikringsselskapa ikkje berre vil sitja og sjå på dette, og det er gledeleg at dei innser at dei bør løyva midlar til førebyggjande tiltak.

Prosjektet «Merk skjeret» fekk heldigvis stor respons, både av småbåteigarar og frå kystfolk kringom i landet vårt. I Tysnes kom det inn elleve tips. Seks av tipsa var om farlege skjer eller fluer i Tysnesbygdo og i Våge-området. Dei fem andre var i søre del av Onarheim og Flornesområdet.

Gjensidigestiftinga har leigt inn Kystverket til å gå gjennom alle tipsa som er komne inn, og plukka ut dei hundre stadane som er prioritert. Ingen etat kjenner dette fagfeltet betre enn Kystverket, så det er ei fornuftig løysing.

Lensmann Lorentz Lunde er glad for at dei to farlege skjera ved Horso, mellom Ve og Gjerslingane, er prioriterte i prosjektet. Lensmannen kan melda om ei rekkje grunnstøytingar i dette området opp gjennom åra.

– Folk går midt i sundet der det ser fint ut. Men det er den einaste plassen dei ikkje kan gå, seier lensmannen, som i si tid som ordførar prøvde å få nettopp desse farlege skjera merka. Men svaret frå Kystverket den gongen var nei. Skjera ved Horso låg utanfor allfarveg, difor ville ikkje Kystverket merka dei. Ordførar Kjetil Hestad lukkast heller ikkje i å få skjera merka i den fireårs-perioden han var ordførar. Også då skjedde det grunnstøytingar ved Horso.

Me gler oss over at det no ser ut til at desse skjera endeleg skal bli merka. Rett nok er det ikkje endeleg enno. Tysnes kommune må nemleg godkjenna merkinga, og i tillegg må kommunen ta på seg vedlikehaldsansvaret for merkingane. Det bør kommunen seia ja til.


Siste saker Gå til framsida

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...

Vil du læra meir om andelslandbruk?

Laurdag blir det open gard på Nedre Helland Gard, og Anne-Grete Nedrebø og Vegard Helland har planlagt hyggelege aktivitetar for heile familien. Alle som er interesserte i å vita meir om kva som skjer på det nystarta andelslandbruket i Nordbustaddalen er hjarteleg velkomne til å ta turen. Dei vaksne kan...