Leiar: Endeleg skal Horso-skjera merkast

Hundre farlege undervass-skjer i Norge skal merkast. To av desse ligg i Tysnes. Den gledelege meldinga kom i romjula.
Publisert 09.01.2016 kl. 11.00.

Det er Gjensidige-stiftinga i Norge som står bak det nye prosjektet «Merk skjeret». Stiftinga har løyvt fire millionar kroner til det landsomfattande prosjektet. Bakgrunnen er at forsikringsselskapa har opplevt skaderekordar og rekordutbetalingar på skadar til småbåteigarar. I 2014 vart det registrert 8.700 skadar og 406 millionar kroner i skadeerstatning. Med slike summar i skadeutbetaling, er det forståeleg at forsikringsselskapa ikkje berre vil sitja og sjå på dette, og det er gledeleg at dei innser at dei bør løyva midlar til førebyggjande tiltak.

Prosjektet «Merk skjeret» fekk heldigvis stor respons, både av småbåteigarar og frå kystfolk kringom i landet vårt. I Tysnes kom det inn elleve tips. Seks av tipsa var om farlege skjer eller fluer i Tysnesbygdo og i Våge-området. Dei fem andre var i søre del av Onarheim og Flornesområdet.

Gjensidigestiftinga har leigt inn Kystverket til å gå gjennom alle tipsa som er komne inn, og plukka ut dei hundre stadane som er prioritert. Ingen etat kjenner dette fagfeltet betre enn Kystverket, så det er ei fornuftig løysing.

Lensmann Lorentz Lunde er glad for at dei to farlege skjera ved Horso, mellom Ve og Gjerslingane, er prioriterte i prosjektet. Lensmannen kan melda om ei rekkje grunnstøytingar i dette området opp gjennom åra.

– Folk går midt i sundet der det ser fint ut. Men det er den einaste plassen dei ikkje kan gå, seier lensmannen, som i si tid som ordførar prøvde å få nettopp desse farlege skjera merka. Men svaret frå Kystverket den gongen var nei. Skjera ved Horso låg utanfor allfarveg, difor ville ikkje Kystverket merka dei. Ordførar Kjetil Hestad lukkast heller ikkje i å få skjera merka i den fireårs-perioden han var ordførar. Også då skjedde det grunnstøytingar ved Horso.

Me gler oss over at det no ser ut til at desse skjera endeleg skal bli merka. Rett nok er det ikkje endeleg enno. Tysnes kommune må nemleg godkjenna merkinga, og i tillegg må kommunen ta på seg vedlikehaldsansvaret for merkingane. Det bør kommunen seia ja til.


Siste saker Gå til framsida