TRENG KAILØYVE: Fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv (t.v.) rosar Tysnes kommune for at dei er positive til søknaden om å få byggja djupvasskai på Skår på Reksteren. Men han er lite glad for at fylkesmannen prøver å setja ein stoppar for søknaden. Reidar Frydenbø (t.h.) er konsulent for rederiet i samband med byggjeprosjektet.
TRENG KAILØYVE: Fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv (t.v.) rosar Tysnes kommune for at dei er positive til søknaden om å få byggja djupvasskai på Skår på Reksteren. Men han er lite glad for at fylkesmannen prøver å setja ein stoppar for søknaden. Reidar Frydenbø (t.h.) er konsulent for rederiet i samband med byggjeprosjektet.

Vil byggja næringsskapande liggjekai på Reksteren

Fiskebåtrederiet Brennholm håvar inn 50-60 millionar årleg på havfiske. No vil reiar Lars Einar Sandtorv byggja liggjekai på Reksteren for den moderne fiskebåten.
Publisert 29.02.2016 kl. 10.00.

Tidlegare har reiaren hatt opplagsplass for båten både ved Drotningsvik og i Bergen. I tre år leigde han kaiplass på Askøy, inntil eigedomen og kaien vart selt.

– I dag har me ikkje heimehamn til Brennholm. Det er difor me ynskjer å byggja ny kai på Skår, fortel fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv til «Tysnes».

Kring fire månader i året, frå mai til august, ligg fiskebåten i opplag. I tillegg vert det også nokre kortare periodar resten av våret.


Hundretusenar i kaileige

I dag leiger fiskebåtrederiet opplagshamn i Langevåg på Bømlo og i Haugsund når båten ikkje er ute på fiske. Å leiga opplagshamn er ein stor kostnad for rederiet.

– Det blir litt kailiggje her og litt der. Årleg brukar me mellom ein halv og ein million kroner til leige av kaiplass, fortel fiskebåtreiaren.

Pengane dei brukar på å betala kaileige, vil dei i staden nytta til å investera i ein ny kai på Reksteren. Det er bakgrunnen for at rederiet har søkt om løyve til byggja djupvasskai på Skår.

Sandtorv viser fram ein faktura på kaileige for eitt døger i Måløy, inklusiv renovasjon, vatn og andre fasilitetar, til saman på åtte tusen kroner.

– For vanleg kaileige i Bergen betalar me to-tre tusen kroner for døgeret, legg han til.


Næringsaktivitet på Skår

Lars Einar Sandtorv peikar på at ein ny djupvasskai på Skår, der Brennholm skal ha liggjetid, også vil tilføra Reksteren-samfunnet ny aktivitet utanom sjølve investeringa i ny kai.

– Når båten ligg i ro, vil me ha bruk for vedlikehaldstenester og me vil ha bruk for kokk eller kokke til å laga mat til mannskapet som har vakt, forklarar han.

Allereie då han søkte og fekk godkjenning av Tysnes kommune til å kjøpa ein eigedom på Skår til bustadføremål i 1999, hadde han ein langsiktig plan om å etablera ein fiskebåtkai i området. Huset som stod ferdig i 2002, har han brukt både som fritidsbustad og som bustad.

Eigedomen der han no søkjer om djupvasskai, var tidlegare i Bernhard Skår og seinare Knut Skår si eige.

– Det er vel rundt femten år sidan Bernhard Skår peika ut kor djupvasskaien burde byggjast, forklarar Sandtorv.

– Kvifor på Tysnes når du også har hus og eigedom i Bergen?

– Eg føler meg velkomen på Reksteren, eg trivest her og brukar mykje tid her.


Skryt av kommunen

Sandtorv skryt også av måten han er motteken på i Tysnes kommune. Han rosar både tidlegare ordførar og kommuneadministrasjonen for god rådgjeving.

– Me har prøvt å retta oss etter dei råda me har fått undervegs i prosessen med søknaden om den nye kaien, seier Sandtorv.

Vegløysinga fram til kaien er lagt om, etter råd frå landbrukskontoret.

Denne vegløysinga vil også utløysa ei lita småbåthamn på Skår, som er teikna inn på kommuneplankartet for Tysnes.

– For oss er det berre positivt at lokalfolk kan få bruka dette området til ei småbåthamn, legg han til.

Sandtorv er svært skuffa over fylkesmannen i Hordaland, som prøver å stoppa planane om den nye kaien på Skår.

– Det er ikkje snakk om å rasera eit heilt område, slik ein kan få inntrykk av når ein les uttalen frå fylkesmannen. Området er i dag eit sleberg eller eit skråberg som me skal setja støtter på til kaien, seier han.


Allereie industriområde

Sandtorv peikar på at det allereie er stor næringsaktivitet i området. Sør for den planlagde kaien ligg setjefiskanlegget på Reksteren, og nord for kaiområdet ligg lakseslakteriet. Begge desse to anlegga ligg forøvrig på eigedomen som Sandtorv har kjøpt av Skår, og tilfører eigedomen leigeinntekter. Den nye kaien vil såleis liggja midt i eit næringsområde.

– Til den nye kaien må me ha minimum ti meters djupne til båten, forklarar han.

Han har vanskar med å skjøna protestane frå fylkesmannen om at kaien vil koma i konflikt med fiske, gyteområde, kaste- og låssetjing og rekefiske. Sandtorv kjenner ikkje til at området blir brukt eller har vore brukt til dette dei seinare tiåra. Han har og vanskar med å skjøna protesten frå fylkesmannen om at kaien vil føra til nedbygging av strandsona.

– No håpar eg at lokalpolitikarane på Tysnes utset saka, og i staden inviterer både fylkesmannen og utbyggjar til synfaring slik at ein kan koma fram til ei minneleg løysing slik at kaien kan byggjast, oppmodar Sandtorv.


Stolt fiskebåteigar

Lars Einar Sandtorv (71) har drive med fiskebåtar i 50-60 år. Den fyrste fiskeskøyta kjøpte han som 14-åring, som unggut frå Austevoll. Seinare flytta han til Bergen, og har drive fiskebåt derifrå. Brennholm som han eig i dag, er den sjette i rekkja med same namn. Dagens Brennholm er 77 meter lang og vart bygd på Karmøy i 2007, med tysnesingen Olav Nygård som inspektør.

– Då Brennholm var ny, var den rangert som ein av norges største og finaste fiskebåtar, fortel ein stolt fiskebåtreiar.

Rangeringa førte til storleg besøk. Både Kong Harald, prins Charles og fylkesmann Lars Sponheim var på vitjing ombord.

Reiaren er også stolt av mannskapet.

– Me har dyktige folk. Ein av dei er tysnesingen Robert Siglevik, seier han.

Totalt er det 16 tilsette i rederiet. Vaktordninga er seks månader på og tre månader fri.

Sjølv har han tidlegar vore både bas og skipper. No er han avløysar som skipper, og tek enkelte mindre turar innimellom.


På havfiske

I år har Brennholm vore ute på fiske sidan 5. januar. No er båten på andre turen på kolmulefiske i Atlanterhavet. Sildefiske utanfor Finnmark og loddefiske ved Island er også ein del av vinteraktiviteten.

– Me har kvotar på 1.000 tonn sild, 1.000 tonn lodde og 5.500 tonn kolmule, forklarar reiaren.

Midt i mars blir det ein månad på oppdrag for havforskinga, i Atlanteren. Deretter blir det tre-fire månader med liggjetid. Til hausten er det nye kvotar som skal fiskast opp, både makrell, hestmakrell og sild.

– Kanskje vert det aktuelt å utvida med ein ny fiskebåt. Får me løyve til å byggja kai på Reksteren, kan det verta aktuelt å registrera ein ny båt i Tysnes, seier Lars Einar Sandtorv.


TIL TYSNES: Dersom fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv får byggja djupvasskai på Skår på Reksteren, kan fiskebåten Brennholm få Tysnes som heimehamn når båten ikkje er ute på havfiske. (privat foto)
TIL TYSNES: Dersom fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv får byggja djupvasskai på Skår på Reksteren, kan fiskebåten Brennholm få Tysnes som heimehamn når båten ikkje er ute på havfiske. (privat foto)

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Tysnes Høgre prioriterer Hordfast

Me registrerer at Naturvernforbundet på Stord i innlegg i Bladet Tysnes tar på seg oppgåva å tolka samferdselsminister Knut Arild Hareide i den retning som passar dei best. I innlegget frå Naturvernforbundet utfordrar dei lokalpartia i Tysnes og Stord til å svara på tre spørsmål. 1. Hordfast treffer på alle dei...

Stengjer vatnet

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Våge.

Leiar: Samspelet mellom turistar og fastbuande må halda fram

Samspelet mellom turistar og fastbuande gjer Tysnes til ein god plass å bu, og ikkje minst å feriera – og det heile året. Dei siste vekene er dette samspelet blitt sett på prøve. Regjeringa har både lagt restriksjonar på fritidsreiser og sett forbod mot å opphalda seg i hytter og fritidsbustader. Det har skapt sterke reaksjonar, både for og mot.No ser det ut for at den største...