POSITIVE: Politikarane i landbruk/teknisk er positive til at Lars Einar Sandtorv får byggja djupvasskai på Skår på Reksteren. Kaien er tenkt å liggja på neset, like bakanfor politikarane. F.v. Grethe Barmen (Sp)(blå jakke), Nils Eivind Hansen frå administrasjonen, Magne Skartveit (Krf), Arve Belt (V), Egil Berge (H) og Harald Heie (Krf). Bak: Beate Storesætre (Sp) og Gjermund Lygre Kongsvik (Ap).
POSITIVE: Politikarane i landbruk/teknisk er positive til at Lars Einar Sandtorv får byggja djupvasskai på Skår på Reksteren. Kaien er tenkt å liggja på neset, like bakanfor politikarane. F.v. Grethe Barmen (Sp)(blå jakke), Nils Eivind Hansen frå administrasjonen, Magne Skartveit (Krf), Arve Belt (V), Egil Berge (H) og Harald Heie (Krf). Bak: Beate Storesætre (Sp) og Gjermund Lygre Kongsvik (Ap).

Utsette søknaden om fiskebåtkai på Skår

Tysdag var politikarane i landbruk/teknisk på synfaring på Skår på Reksteren. Etterpå utsette dei søknaden om bygging av ny fiskebåtkai.
Publisert 07.03.2016 kl. 08.00.

Det var eit samstemt utval i landbruk/teknisk som tysdag handsaka søknaden til fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv om bygging av ny djupvasskai på Skår på Reksteren for den 77 meter lange fiskebåten Brennholm. Utvalet var samstemte om at Sandtorv bør få byggja djupvasskaien, men valde likevel å utsetja saka for å invitera fylkesmannen på synfaring for å prøva å finna ei løysing, slik at fiskebåtreiaren får byggja djupvasskaien.


For tredje gong

Dette er tredje gongen at søknaden om djupvasskaien er føre i utvalet. Allereie då saka vart handsama fyrste gongen i november, var politikarane positive til søknaden. Også då saka kom opp for andre gong på januarmøtet, etter at saka hadde vore til uttale hjå fylkeskommunen og fylkesmannen, gjekk politikarane samrøystes inn for søknaden, sjølv om fylkesmannen hadde kome med merknad om at løyve ikkje burde gjevast.

Både Arve Belt (V), Ole Chr. Kjerrgård (Sp) og utvalsleiar Egil Berge (H) sa på januarmøtet at kommunen burde vera positiv til søknaden. Lena Vermedal (Ap) la til at det er viktig at kommunen er positiv til næringsaktivitet. Saka var samrøystes i utvalet på januarmøtet.


Vil finna løysing

Grunnen til at saka kom opp for tredje gongs handsaming på møtet denne veka, var at fylkesmannen hadde klaga på vedtaket frå januarmøtet.

Etter å ha vore på synfaring på Skår, var politikarane endå meir sikre på at det vil vera rett å avvisa klagen frå fylkesmannen. Dei valde likevel ut utsetja saka, i håp om å finna ei løysing i lag med fylkesmannen. Utvalsleiar Egil Berge (H) var oppteken av at søknaden ikkje må bli ei prinsippsak i system, heller ei diskusjonsssak for å finna ei løysing.

Politikarane var likevel klare på at den omsøkte staden høver godt som djupvasskai.

– Eg synest det er ei flott plassering til ein slik båt, kommenterte Harald Heie (Krf) i møtet.

– Kanskje bør me seia noko om at det er næringsområde både nord og sør for staden det er søkt om, og at staden høver godt i forhold til både djupne og tilkomst, la Grethe Barmen (Sp) til.


Maktovergrep

Utvalsleiar Egil Berge hadde likevel ei lita «utblåsing» i møtet over det han kalla maktovergrep frå fylkesmannen til lovlege demokratiske vedtak.

– Ein liten kommune som Tysnes arbeidar stadig for næringsutvikling. Og då hender det at me må ta stilling til tiltak på stadar som i utgangspunktet ikkje var planlagt til føremålet. Hadde tiltakshavar vore kjent med i 2010 at han ville få behov for kaiplass i 2016, ville han truleg sytt for å få lagt dette området inn i kommuneplanen som næringsområdet, sa Egil Berge.

– Kommunen er i gong med å leggja til rette for næringsområde. I dette høvet er det kaiplass det er snakk om, og den må nødvendigvis liggja i strandsona, la han til.

Den noverande kommuneplanen i Tysnes vart påbegynt i 2010 og vedteken i 2012.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Tysnes Høgre prioriterer Hordfast

Me registrerer at Naturvernforbundet på Stord i innlegg i Bladet Tysnes tar på seg oppgåva å tolka samferdselsminister Knut Arild Hareide i den retning som passar dei best. I innlegget frå Naturvernforbundet utfordrar dei lokalpartia i Tysnes og Stord til å svara på tre spørsmål. 1. Hordfast treffer på alle dei...

Stengjer vatnet

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Våge.

Leiar: Samspelet mellom turistar og fastbuande må halda fram

Samspelet mellom turistar og fastbuande gjer Tysnes til ein god plass å bu, og ikkje minst å feriera – og det heile året. Dei siste vekene er dette samspelet blitt sett på prøve. Regjeringa har både lagt restriksjonar på fritidsreiser og sett forbod mot å opphalda seg i hytter og fritidsbustader. Det har skapt sterke reaksjonar, både for og mot.No ser det ut for at den største...