POSITIVE: Politikarane i landbruk/teknisk er positive til at Lars Einar Sandtorv får byggja djupvasskai på Skår på Reksteren. Kaien er tenkt å liggja på neset, like bakanfor politikarane. F.v. Grethe Barmen (Sp)(blå jakke), Nils Eivind Hansen frå administrasjonen, Magne Skartveit (Krf), Arve Belt (V), Egil Berge (H) og Harald Heie (Krf). Bak: Beate Storesætre (Sp) og Gjermund Lygre Kongsvik (Ap).
POSITIVE: Politikarane i landbruk/teknisk er positive til at Lars Einar Sandtorv får byggja djupvasskai på Skår på Reksteren. Kaien er tenkt å liggja på neset, like bakanfor politikarane. F.v. Grethe Barmen (Sp)(blå jakke), Nils Eivind Hansen frå administrasjonen, Magne Skartveit (Krf), Arve Belt (V), Egil Berge (H) og Harald Heie (Krf). Bak: Beate Storesætre (Sp) og Gjermund Lygre Kongsvik (Ap).

Utsette søknaden om fiskebåtkai på Skår

Tysdag var politikarane i landbruk/teknisk på synfaring på Skår på Reksteren. Etterpå utsette dei søknaden om bygging av ny fiskebåtkai.
Publisert 07.03.2016 kl. 08.00.

Det var eit samstemt utval i landbruk/teknisk som tysdag handsaka søknaden til fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv om bygging av ny djupvasskai på Skår på Reksteren for den 77 meter lange fiskebåten Brennholm. Utvalet var samstemte om at Sandtorv bør få byggja djupvasskaien, men valde likevel å utsetja saka for å invitera fylkesmannen på synfaring for å prøva å finna ei løysing, slik at fiskebåtreiaren får byggja djupvasskaien.


For tredje gong

Dette er tredje gongen at søknaden om djupvasskaien er føre i utvalet. Allereie då saka vart handsama fyrste gongen i november, var politikarane positive til søknaden. Også då saka kom opp for andre gong på januarmøtet, etter at saka hadde vore til uttale hjå fylkeskommunen og fylkesmannen, gjekk politikarane samrøystes inn for søknaden, sjølv om fylkesmannen hadde kome med merknad om at løyve ikkje burde gjevast.

Både Arve Belt (V), Ole Chr. Kjerrgård (Sp) og utvalsleiar Egil Berge (H) sa på januarmøtet at kommunen burde vera positiv til søknaden. Lena Vermedal (Ap) la til at det er viktig at kommunen er positiv til næringsaktivitet. Saka var samrøystes i utvalet på januarmøtet.


Vil finna løysing

Grunnen til at saka kom opp for tredje gongs handsaming på møtet denne veka, var at fylkesmannen hadde klaga på vedtaket frå januarmøtet.

Etter å ha vore på synfaring på Skår, var politikarane endå meir sikre på at det vil vera rett å avvisa klagen frå fylkesmannen. Dei valde likevel ut utsetja saka, i håp om å finna ei løysing i lag med fylkesmannen. Utvalsleiar Egil Berge (H) var oppteken av at søknaden ikkje må bli ei prinsippsak i system, heller ei diskusjonsssak for å finna ei løysing.

Politikarane var likevel klare på at den omsøkte staden høver godt som djupvasskai.

– Eg synest det er ei flott plassering til ein slik båt, kommenterte Harald Heie (Krf) i møtet.

– Kanskje bør me seia noko om at det er næringsområde både nord og sør for staden det er søkt om, og at staden høver godt i forhold til både djupne og tilkomst, la Grethe Barmen (Sp) til.


Maktovergrep

Utvalsleiar Egil Berge hadde likevel ei lita «utblåsing» i møtet over det han kalla maktovergrep frå fylkesmannen til lovlege demokratiske vedtak.

– Ein liten kommune som Tysnes arbeidar stadig for næringsutvikling. Og då hender det at me må ta stilling til tiltak på stadar som i utgangspunktet ikkje var planlagt til føremålet. Hadde tiltakshavar vore kjent med i 2010 at han ville få behov for kaiplass i 2016, ville han truleg sytt for å få lagt dette området inn i kommuneplanen som næringsområdet, sa Egil Berge.

– Kommunen er i gong med å leggja til rette for næringsområde. I dette høvet er det kaiplass det er snakk om, og den må nødvendigvis liggja i strandsona, la han til.

Den noverande kommuneplanen i Tysnes vart påbegynt i 2010 og vedteken i 2012.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka. Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at...

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...