ER POSITIV: Lokalpolitikar Arne Leite (Sp) var ein av dei som var positive då nye bustadområde i Våge vart drøfta i formannskapet. (Foto: Camilla Korsnes)
ER POSITIV: Lokalpolitikar Arne Leite (Sp) var ein av dei som var positive då nye bustadområde i Våge vart drøfta i formannskapet. (Foto: Camilla Korsnes)

Legg til rette for nytt sentrumsnært bustadfelt

Går det slik utbyggjarane ønskjer, kan det koma 68 bueiningar i området Krokjen/Lande.
Publisert 17.03.2017 kl. 08.00.

Utbetring av vegen inn til det planlagde bustadfeltet var tema då dei folkevalde i formannskapet blei orienterte om planane om fleire husvære like ved Våge sentrum.

– Det er planar om til saman 68 bueiningar i området Krokjen/Lande. I hovudsak fleirhusbustader, men også einebustader. Vegen opp er for dårleg, Landavegen må utbetrast til 7,5 meter breidde og fortau. Det er tre utbyggjarar som er interesserte i å føra opp hus i dette området, fortalde rådmann Steinar Dalland dei folkevalde.

Tysnes Bolig vil byggja ut felt B1 og B 2 på kartet, Montem det same i felt B4-B5 og B6 i Krokjen, medan ein privat utbyggjar – Kjell G. Egeland har hand om B3.


Høg startpris

Spørsmålet som har vore drøfta i møte med utbyggjarar og kommune, er kva avtalar ein kan få til når det gjeld fordeling av kostnader med vegutbetring. Prislappen på nødvendig opprusting av vegen er rekna til minst tre millionar kroner.

– Startkostnadane ved ei utbygging her er langt høgare enn til dømes i Henningshagen, der utbyggjar fekk momsfritak, me overtok ferdig anlegg. Me har starta dialog om kor mykje tiltakshavar skal betala for vegen. Ein kan ikkje byggja ut 68 bueiningar i dagens marked, det vil ta tid før det er heilt i mål, orienterte rådmannen.

Han ønskte signal frå politikarane om kva utbyggingsavtalar ein skal gå inn på. Nøkkelen er korleis ein skal fordela kostnadane mellom kommune og utbyggjar for å leggja til rette for bustadbygging i det sentrumsnære området.


Byggjer tettare

– Dette er ei investering for framtidig folketalsutvikling. Får me til eit godt opplegg her, løyser me ut nytt tomteland som me treng i Våge, og får ei fortetting her som me ønskjer, sa Øystein Flakke (KrF).

– Det er press på bustadmarknaden i Våge no, kanskje spesielt på einebustader. Det er positivt at me kan leggja til rette her, meinte Arne Leite (Sp).

– Utvidar me Landevegen til dette feltet, er det då ein tanke å gjera det vidare til Teigland og Vee, der det også er utbyggingsplanar, undrast Magnar Solheim (Frp).

– Spørsmålet er kor me treng meir areal, kor me vil veksa i framtida, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).


Møteplass

I denne runden var det meir utbygging i Våge-området som blei drøfta, samt den pågåande utbygginga på Jensvoll. Her er det også eit spørsmål om korleis ein legg best til rette for trafikken til og frå feltet, som seinast er utvida frå 13 til 17 bueiningar. Den kommunale vegen opp til feltet er trong og uoversiktleg, her er det krav om å få til ein møteplass. Noko det no ligg til rette for.

– Me forventar anleggsbidrag til dette, og kan ikkje gje ferdigattest til bueiningar før møteplassen er etablert. Det var i utgangspunktet avsett pengar til dette i budsjettet, men det kom ikkje med då kommunestyret sa sitt, noko eg trur er ein ein inkurie.

Denne forgløyminga gjer at møteplassen på Jensvoll – og fordelinga av kostnader med opparbeiding av denne – kjem opp som sak i kommunestyret. Det same gjer utbyggingsavtalar for det nye bustadfeltet Lande/Krokjen.


NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE: Plankartet viser nye utbyggingsområdet for Lande/Krokjen. Dei gule felta er bustadområde, medan grått felt er veg inn i området. Kartet viser og område for gangveg og grøntområde.
NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE: Plankartet viser nye utbyggingsområdet for Lande/Krokjen. Dei gule felta er bustadområde, medan grått felt er veg inn i området. Kartet viser og område for gangveg og grøntområde.

Siste saker Gå til framsida

Pernilla tok ny pers

Fredag sprang Pernilla Eugenie Epland 3000 meter på Tyrvinglekene på Nadderud. Tida 9,30,84 gav ho 4. plass, og ei forbetring av den personlege rekorden hennar med 2,5 sekund.– Løpet var greitt, det var mykje vind på Nadderud, men eg fekk meg ei «klynge» å springa i, fortel Pernilla til «Tysnes». Etter kvart gjekk det litt seint, og ho ville forbi. Då måtte ho nesten ut i bane 3...

Kors, vaflar og fotball-VM på Solstråleøya

– Det var ein nydeleg vêrdag, med fin temperatur. Me fekk flott skyss frå Våge i Mor Di, skøyta til Patrick Madsen.Dette seier Hans Ole Dalland, om friluftsgudstenesta på Solstråleøya søndag.Vidare kan han fortelja at nokre av deltakarane kom roande frå Lunde – og nokre kom verkeleg langvegsfrå:– Eit ektepar frå Minnesota var på Tysnesferie, og fekk oppleva den flotte...