NYTT VERV: Håkon Kongsvik frå Tysnes vart nyleg konstituert som leiar i Ungdommens fylkesutval. No gler han seg til å gyva laus på utfordringane som dette vervet inneber. (Foto: privat)
NYTT VERV: Håkon Kongsvik frå Tysnes vart nyleg konstituert som leiar i Ungdommens fylkesutval. No gler han seg til å gyva laus på utfordringane som dette vervet inneber. (Foto: privat)

– Ungdom utgjer 100 % av framtida

Håkon Kongsvik (17) frå Tysnes blei nyleg valt til ny leiar i Ungdommens fylkesutval i Hordaland.
Publisert 18.03.2017 kl. 16.00.

– Det er ei stor ære som eg set stor pris på. Det er eit svært interessant verv som vil gje meg mange høve til å gjera samfunnet så bra som mogleg for ungdom å leva i.

– Korleis skal du få fylkespolitikarane til å høyra på Ungdommens fylkesutval?

– For å få fylkespolitikarane til å høyra på Ungdommens fylkesutval er det viktig at me er synlege i samfunnet og kjem med gode og konkrete innspel til aktuelle saker, og at me tar initiativ til å føra ein god og positiv dialog med dei aktuelle fylkespolitikarane. For at fylkespolitikarane skal høyra på UFU, må me framstå som dei flinke og engasjerte ungdomane me er, og visa at me er villige til å stå på for ei sak me bryr oss om.


Unge vil bli høyrt i nytt storfylke

No når Hordaland skal slå seg saman med Sogn og Fjordane, er det éin ting Håkon Kongsvik synest det er spesielt viktig å passa på:

– Den nye regionen må få regionale medverknadsorgan for ungdom tilsvarande dei medverknadsorgana som dei to fylka har i dag. Det er grunnleggjande i eit demokratisk samfunn at ungdom har ein arena for medverknad, og eit talerøyr opp mot politikarane og administrasjonen i den nye regionen.

Kongsvik reknar med at det vil bli ein del utfordringar i starten med tanke på avstandar, organisering og fordeling av representantar.

– Men ikkje noko som er umogleg, legg han til.


Betre busstilbod i distrikta

Fylkeskommunane har ansvaret for bussane og snøggbåtane, og det er ei viktig sak for Ungdommens fylkesutval og den påtroppande leiaren som går på idrettslinja på Stend vidaregåande:

– Ein må betra den praktiske nytten og tilgjenget, og dessutan passa på at utgiftene for ungdom i samband med kollektivtransport er så låge som mogleg. Me vil gjera dette med å blant anna få fleire og betre tilpassa bussavgangar i både by og distrikt, men med eit særskilt fokus på distrikta, og studentrabattar på alle bussreiser i fylket uavhengig av reisetid og lengd, senka aldersgrensa på ungdomskortet, og samla funksjonane til alle skyss appane i ein ny app. Det er òg viktig for oss at prisen på ungdomskortet ikkje overstig 45 prosent av prisen på eit 30-dagars kort for vaksne.


– Ønskjer ungdomsråd i alle kommunar

Det er fleire kommunar i Hordaland utan ungdomsråd, og det varierer i kva grad dei faktisk får vera med på å seia meininga si om viktige saker for ungdom.

For Ungdommens fylkesutval er det ei viktig oppgåve å få alle kommunar i Hordaland til å oppretta eit medverknadsorgan for ungdom.

– For å gjera dette, prøver me å kontakta kommunestyra og engasjerte ungdomar i kommunane, slik at me kan hjelpa til med å starta opp eit ungdomsråd, fortel Håkon Kongsvik.

– Kvifor bør alle kommunar ha eit medverknadsorgan?

– Det er viktig for å forsikra at ungdomen si stemme og meiningar i ulike saker kjem fram og vert synleggjort for politikarane. Ungdommar utgjer ein svært stor del av eit samfunn og faktisk 100 prosent av framtida, og dei har, som kva for ei som helst anna samfunnsgruppe, ein rett til å høyrast. Å ha eit slikt organ av engasjerte ungdomar vil òg gjera det mykje lettare for resten av ungdomane å leggja fram saker til eit slikt ungdomsutval, som dei meiner er viktige i samfunnet. Det er jo trass alt vi ungdomar som er brukarar av mange av tenestene som kommunen og fylkeskommunen gjev oss, som til dømes; skule, helsestasjonar, bibliotek, idrettsarenaer og så bortover.


Viktig å representera breidda

– For å få til eit godt fungerande medverknadsorgan, er det viktig at breidda i samfunnet er representert slik at alle samfunnsgrupper får ein plass, det er viktig at det vert etablert klåre vedtekter og retningslinjer, ei god og engasjert leiing er òg svært viktig, og sjølvsagt at alle avgjerder skjer på ein demokratisk og inkluderande måte. I tillegg er det viktig å få fram talentet til kvar enkelt representant og engasjement slik at medverknadsorganet får brei kompetanse og stor slagkraft.

Ungdommens fylkesutval har eit eige utval som jobbar med å visa fram sakene dei er opptekne av.

– Eg ynskjer å fokusera ekstra mykje på denne delen i år, for å synleggjera arbeidet vårt og måla våre mest mogleg for flest mogleg i aviser og sosiale media, avsluttar Håkon Kongsvik.


Siste saker Gå til framsida

Kors, vaflar og fotball-VM på Solstråleøya

– Det var ein nydeleg vêrdag, med fin temperatur. Me fekk flott skyss frå Våge i Mor Di, skøyta til Patrick Madsen.Dette seier Hans Ole Dalland, om friluftsgudstenesta på Solstråleøya søndag.Vidare kan han fortelja at nokre av deltakarane kom roande frå Lunde – og nokre kom verkeleg langvegsfrå:– Eit ektepar frå Minnesota var på Tysnesferie, og fekk oppleva den flotte...

Sluttar som drosjesjåfør

– Eg har tenkt lenge på dette, fortel Elin Borgen.Det er ikkje vanskeleg å skjøna at dei fleste kjenner den sympatiske drosjesjåføren. Over halvparten av bilistane som passerer, vinkar til Borgen, i det ho møter «Tysnes» langs vegen i Uggdal.