PÅ SYNFARING: Samfunnskontakt i Alsaker Fjordbruk, Kristian Råsberg (i midten), orienterte om saka. På biletet ser me, f.v. Øystein Dalland, Arve Belt, Kristian Råsberg, Magne Skartveit (delvis skjult), Egil Berge og Harald Heie.
PÅ SYNFARING: Samfunnskontakt i Alsaker Fjordbruk, Kristian Råsberg (i midten), orienterte om saka. På biletet ser me, f.v. Øystein Dalland, Arve Belt, Kristian Råsberg, Magne Skartveit (delvis skjult), Egil Berge og Harald Heie.

Muren i Elsåker-vågen får stå

Eit framlegg om at delar av muren i Elsåkervågen må rivast, fall mot to røyster. I staden gjekk politikarane inn for utviding av vegskulder og betre forbikøyringsplass.
Publisert 20.03.2017 kl. 14.00.

Det vart ein lang debatt om den oppsette muren ved industribygget i Elsåkervågen på møtet i landbruk/teknisk sist veke. Men fyrst var politikarane på synfaring der samfunnskontakt Kristian Råsberg hos Alsaker Fjordbruk framheva utbyggjar sine synspunkt i saka. Råsberg poengterte at det framleis er god sikt når ein passerer Elsåkervågen sjølv med ein mur og eit takoverbygg oppå muren. Muren står på sørsida av industribygget mot fylkesvegen til Espevik. Råsberg poengterte at muren vert 12,5 meter frå senterlinja av vegen. Han la til at verksemda har hogge ein del lauvtre langs fylkesvegen i brekka opp frå industribygget, og at det dermed er blitt betre sikt enn tidlegare.


– Ganske graverande

Det var delte meiningar då saka vart diskutert etter synfaringa. Dei mest kritiske i saka, var dei to Sp-representantane Grethe Barmen og Øystein Dalland.

Grethe Barmen framheva at ein i sakshandsaminga måtte lata som om muren ikkje var oppsett, og at argumentasjonen i saka måtte vera ut frå det.

– Eg ville gått inn for ein kortare mur. Eg meiner at muren som er sett opp tek for mykje sikt for køyrande, sa Barmen.

– At det er hogge tre langs vegen er ikkje eit argument, vegen blir ikkje breiare av den grunn, la ho til.

Øystein Dalland var skuffa over at ei verksemd av Alsaker sin storleik set i gang med eit byggverk av ein slik storleik før ein har teke kontakt med kommunen.

– Eg finn det ganske graverande. Når private set opp ein støttemur, då er me i utvalet og ser på det, og byggherren må gjera endringar. Her har me med ei stor bedrift å gjera, som set i gang med tiltak, og så set me i knipa etterpå og skal vera snille og greie, kommenterte Dalland.

I saksutgreiinga går det fram at tiltakshavar har beklaga at arbeidet er starta opp utan løyve, og har stansa arbeidet.


Minneleg løysing

Arve Belt (V) var oppteken av å prøva å finna ei minneleg løysing, og peika på at ein kan utvida vegen ved å forsterka vegskulder slik at to bilar kan passera kvarandre på strekkja der det er blitt dårlegare sikt.

– Eg synest ikkje me skal laga stor ståhei av dette. Eg trur ikkje dette er ein plass der ein køyrer i 80 km/t sjølv om det er 80-sone der, sa Belt.

– Eg ville ikkje godkjent ein mur som dette dersom den ikkje allereie var sett opp, argumenterte Grethe Barmen.

– Muren må kortast ned slik at ein får fri sikt lenger oppover fylkesvegen, la ho til.

Gjermund Lygre Kongsvik var og oppteken av at sikta er blitt dårlegare med den oppsette muren.

– På synfaringa kunne me få inntrykk av at forholda på plassen er gode, eg er ikkje samd i det. Det skal også setjast tak oppå muren, poengterte Kongsvik.

Øystein Dalland var provosert over at utbyggjar ikkje hadde følgt vedteken reguleringsplan for området.

– Når dei byggjer med viten og vilje og går til dei grader utover det som er sagt i reguleringsplanen, provoserer det meg litt. Eg kjenner at eg føler meg pressa opp i ei krå i denne saka, sa Dalland.


Ville ikkje gå for riving

– Dette er ikkje særleg bra, og det er dårleg overfor dei som følgjer lover og reglar i Tysnes, kommenterte Harald Heie (Krf).

– Viss me hadde starta på null, trur eg ikkje muren hadde blitt godkjent, la han til.

Men når saka er komen så langt som ho er, ville han ikkje gå for riving. I staden ville han gå for ei løysing slik at bilar kan passera kvarandre.

– Me skal handsama saka som om muren ikkje står der, og då kan me ikkje argumentera med at den står der. Det skal ikkje farga oss. Anten synest me at den er grei, eller så må me stå for at han er for lang, kommenterte Arve Belt (V).

– Når var det søkt om muren? ville Belt vita.

– Søknaden kom inn 17. januar, og då var muren komen opp, opplyste sakshandsamar Nils Eivind Hansen. Han la til at på ei synfaring 1. oktober var arbeidet i gong.


Samrøystes

Rådmannen hadde gjort framlegg om å gje dispensasjon frå byggjegrensa mot Fv 78 i gjeldande reguleringsplan for Elsåkervågen til oppføring av eit takoverbygg med støttemur i betong som omsøkt på vilkår av at frisiktsone mot søraust vert utbetra tilsvarande som mot nordvest.

Grete Barmen gjorde framlegg om at delar av muren måtte fjernast.

Egil Berge gjorde framlegg om å følgja rådmannen sitt framlegg, og i tillegg setja til eit nytt punkt om avbøtande tiltak med framlegg om at vegskulder må utvidast og at det må leggjast til rette for forbikøyring og møteplass lenger opp i vegen.

Fyrst røysta politikarane over Grethe Barmen sitt framlegg. Det fall mot to røyster. Til slutt vart Egil Berge sitt framlegg samrøystes vedteke. Ingen røysta for framlegget frå rådmannen.

Saka går no vidare til vegvesenet, som har klagerett på vedtaket.


PÅ SYNFARING: Utvalet ser på sikta etter at muren er sett opp. F.v. Gjermund Lygre Kongsvik, Nils Eivind Hansen, Øystein Dalland, Grethe Barmen, Egil Berge, Harald Heie og Arve Belt.
PÅ SYNFARING: Utvalet ser på sikta etter at muren er sett opp. F.v. Gjermund Lygre Kongsvik, Nils Eivind Hansen, Øystein Dalland, Grethe Barmen, Egil Berge, Harald Heie og Arve Belt.

Siste saker Gå til framsida

Pernilla sette ny pers

Fredag sprang Pernilla Eugenie Epland 3000 meter på Tyrvinglekene på Nadderud. Tida 9,30,84 gav ho 4. plass, og ei forbetring av den personlege rekorden hennar med 2,5 sekund.– Løpet var greitt, det var mykje vind på Nadderud, men eg fekk meg ei «klynge» å springa i, fortel Pernilla til «Tysnes». Etter kvart gjekk det litt seint, og ho ville forbi. Då måtte ho nesten ut i bane 3...

Fire Hordfast-alternativ på anbod

Måndag lyste Statens vegvesen ut anbod for planlegging av ny bru på E39 over Bjørnafjorden. To selskap skal få jobben med å parallelt sjå på fire alternativ for ei ny flytebru. Alternativa er: 1. Flytebru i boge, berre forankra på land på begge sider. 2. Flytebru i boge forankra på begge sider, men med forankringar som kan aktiverast ved katastrofe. 3. Rettlina flytebru...