FÅR 4-ÅRS LØYVE OG STRENGARE KRAV: Tysnesfest får skjenkeløyve for fire nye år, men strengare krav til alkoholservering. Politikarane vil ha eigen inngang til familieområdet. (Arkivfoto)
FÅR 4-ÅRS LØYVE OG STRENGARE KRAV: Tysnesfest får skjenkeløyve for fire nye år, men strengare krav til alkoholservering. Politikarane vil ha eigen inngang til familieområdet. (Arkivfoto)

Strengare skjenkekrav til Tysnesfest

Tysnesfest får ja til skjenkeløyve for fire år, men dei folkevalde stiller strengare krav til servering av alkohol på Gjerstad Arena.
Publisert 20.03.2017 kl. 08.00.

Til no har Tysnesfest søkt, og fått, skjenkeløyve for eitt år i slengen. Arrangørane har søkt om å utvida dette til fire år, dette for å kunna få betre avtalar med leverandørar og sikra seg meir føreseielege vilkår for skjenking.

Søknaden førte til engasjert debatt på formannskapsmøtet sist onsdag, der mellom anna omsynet til den yngste delen av det talrike konsertpublikummet blei trekt fram.


Må lytta til barnevernet

– Me må gje eit større ansvar til dei som tar med seg unge under 18 år inn på konsertane på Gjerstad, innleia Ingrid Restad (Ap) debatten. Ho viste til bekymringane som kom fram i uttalen frå barnevernet, og fekk følgje frå partikollega Anne Merete Fjeldstad.

– Me må ta på alvor dei klare signala me får frå barnevernstenesta, om barn som oppheld seg blant mange som ikkje er edru. Tysnesfest er ein familiefestival der barna skal ha det bra, og dei vaksne skal ha det bra, understreka Fjeldstad.

– Eg er redd me mistar litt av grepet ved å gje Tysnesfest skjenkeløyve for fire år, sa Øystein Flakke (KrF).


Heim før midnatt

– Det å ha mindreårige der det er rusa folk er ikkje bra. Me må spissa vedtaket og ha eigen inngang og utgang for dei yngre. Dei under 18 år bør få gå heim før midnatt, foreslo Arne Leite (Sp).

Barnevernstenesta peika i sin uttale på at det ut frå eit barnevernfagleg perspektiv ikkje er tiltrådeleg med alkoholservering på eit arrangement der barn og unge under 18 år har høve til å delta.

– Det er flott at festivalen vert lagt opp som ein «familiefestival», men for å oppretthalda dette konseptet, bør ein ikkje vera avhengig av at alle arrangement er opne for alle aldersgrupper. Ei løysing kunne vera å leggja ein av konsertdagane på Gjerstad Arena opp til barn og unge under 18 år, men utan servering for så å tilby servering på dei andre kveldsarramgementa, då med 18 års aldergrense, heiter det mellom anna i uttalen frå barnevernstenesta.


Gode opplevingar

– Tysnesfest er ein festival andre festivalar tek etter, det er ingen andre som kan peika på betre sikring enn det Tysnesfest har. Eg var til stades på konsertane, med verje, som 15-16-17-åring og fekk møta artistane, noko eg opplevde som veldig positivt, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

– Eg ser jo kvifor Tysnesfest søkjer skjenkeløyve for fire år, og me må kunna stola litt på foreldra som tek med seg ungar på konsertane. Eg håpar folk tenkjer sjølv, det er lov å bruka hovudet, kommenterte varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp).

– Tysnesfest er flinke til å ta inn over seg dei kommentarane som kjem, eg er ikkje tvil om at dette blir bra, følgde Magnar Solheim (Frp) opp.

– Det har vore mange private skjenkeløyve om bord i båtane som kjem til Våge, arrangørane av Tysnesfest skal ha honnør for at dei tek grep og i år krev festivalpass for dei som ligg i båthamna, sa Øystein Flakke.

– Eg synest også Tysnesfest er flinke til å finna gode løysingar, men her er signala frå barnevernstenesta så tydelege at me må ta omsyn til dei. Tysnefest må gå i ein dialog med dei for å fanga opp korleis ein best råd kan ivareta dei mindreårige. Det er bra med litt spissing av vedtaket, og det er ikkje ein konflikt med Tysnesfest dette, utdjupa Anne Merete Fjeldstad.

Både ordførar Kleppe og rådmann Steinar Dalland viste til dialogmøta mellom ulike partar og arrangøren av festivalen som runda ti år i fjor, og som verkeleg har vore med å setja Tysnes på kartet.

– Det har vore evalueringsmøte med Tysnesfest, og festivalen får mykje skryt for beredskapen, sa Kleppe.

– På dialogmøta har ein i hovudtrekk vore einige, sa Dalland.

Han meinte det kan leggjast endå betre til rette med eigne inngangar for dei som har med mindreårige, og at det skal haldast årlege evalueringsmøte.


Eigen inngang

Formannskapet samla seg til slutt om eit vedtak der Tysnesfest får innvilga skjenkeløyve for fire år, men der det skal leggjast til rette for eigen inngang for mindreårige saman med vaksne til og frå familieområde. Dei som tek på seg ansvar for mindreårige, skal ha markering med eige band og førast i liste ved inngang. Det skal vidare gjennomførast ei årleg evaluering med barneverntenesta, politi og kommuneoverlege kring erfaringar med handtering av skjenkeløyvet.

Det er stiftelsen Tysnesfest med Sigvard Madsen som skjenkestyrar og Øystein Vaage som reservestyrar som får skjenkeløyve i samband med Tysnesfest fram til og med 30. september 2020. På Gjerstad Arena og i Bermudateltet er det snakk om øl og vin, i artistrestauranten i Vonheim gjeld løyvet også brennevin.

Saka går vidare til kommunestyret, som tek endeleg avgjerd.


Siste saker Gå til framsida

Knuste Bergen Allfot

Søndag drog Njardar sitt a-lag i land ein overtydande 7-0-siger på bortebane, og det trass mange forfall.

Frykteleg treg postgang

At det skal ta åtte-ti dagar å senda brev frå Oslo til Tysnes er sjokkerande, meiner Bjørnar Nygaard.