I MÅL: - Eg oppfattar at begge partar er fornøgde, seier Anne Hilde Bjøntegård (innfelt, foto: Eirik Dankel). Pasientar har måtta betalt fleire tusen kroner for å koma seg til behandling ved Stord sjukehus. Foto: Ingunn Gjærde
I MÅL: - Eg oppfattar at begge partar er fornøgde, seier Anne Hilde Bjøntegård (innfelt, foto: Eirik Dankel). Pasientar har måtta betalt fleire tusen kroner for å koma seg til behandling ved Stord sjukehus. Foto: Ingunn Gjærde

– Det beste me kunne

Helse Fonna beklagar overfor pasientane, og meiner sjølv at dei er innanfor lovverket når det gjeld pasienttransportavtale.
Publisert 20.04.2017 kl. 09.57. Oppdatert 23.04.2017 kl. 15.10.

– Den måten me har gjort det på, har vore den beste me kunne, seier Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør i Helse Fonna.

Helse Fonna sjølv meiner at tilbodet om pasienttransport er i samsvar med lov og forskrift, slik rådmann Steinar Dalland og Tysnes kommune stiller spørsmål om.

– Kvifor har de ikkje klart å finna ei mellombels løysing?

– Me har jobba så raskt me har klart. Ut i frå krav til prosess for offentlege anskaffelsar, har me lagt til rette så godt me kunne, er forklaringa til Bjøntegård.

Med 19 kommunar, og eit 30-tals avtalar som har vore reforhandla, etter innspel frå transportørar, har arbeidsmengda vore stor, fortel klinikkdirektøren.

Sjølv om ikkje alle kontraktane var på plass innan dei gamle avtalane gjekk ut 1. mars, meiner ikkje Helse Fonna at dei skulle ha begynt med anbodsrunden tidlegare.

– Helse Fonna starta arbeid med reforhandling av avtalane i god tid før gjeldande avtaler gjekk ut, seier Bjøntegård.


Tok nok litt tid

– Det tok nok litt tid før tilbodsfristen gjekk ut i desember, til dialogen med Tysnes taxilag, fortel Kristian Grunnaleite, rådgjevar i Sykehusinnkjøp HF.

Anbodet vart kjend i medio desember, medan tilbodsfristen var 30. januar. Tysnes taxilag leverte ikkje inn tilbod i anbodskonkurransen til Helse Fonna.

Ifølgje Grunnaleite prioriterte Helse Fonna å få på plass avtalar i dei områda der dei hadde fått inn tilbod. Helse Fonna fekk inn 40 tilbod i dekningsområdet sitt.

Om kontrakten på Tysnes seier Bjøntegård følgjande:

– Det har vore jobba på. Eg oppfattar at begge partar er fornøgde. I alle fall, så har både me og Tysnes taxilag signert.

Partane har vore usamde om pris, men har likevel vore i noko samtalar etter anbodsrunden i desember. I slutten av februar etterspurde Tysnes taxilag ved fleire høve om det var mogleg å gå inn i forhandlingar. Bjøntegård ønskjer ikkje å kommentera dialogen med transportøren.

Per dags dato har Helse Fonna ikkje fått på plass kontraktar i alle kommunane enno. Kvinnherad er no den kommunen i Helse Fonna sitt dekningsområde som ikkje har kontrakt mellom drosjenæring og helseføretaket.


Siste saker Gå til framsida

Kommunen søkjer om meir midlar til statue

I samband med Johannes Heggland sitt 100-årsjubileum til neste år ynskjer Tysnes kommune å føra opp ein statue av forfattaren. Tysnes Kraftlag tildelte 150.000 kroner til føremålet i 2017, noko som utgjer ein tredjedel av samla kostnadar til statue, montering og til sokkel i granitt. I tildelingsskrivet frå Tysnes Kraftlag vart kommunen rådd til å søkja om meir midlar i år eventuelt til...