KRITISK: Steinar Dalland meiner at usemje om pasienttransportordninga ikkje bør gå ut over pasientane.
KRITISK: Steinar Dalland meiner at usemje om pasienttransportordninga ikkje bør gå ut over pasientane.

– Uakseptabelt

Det seier både Steinar Dalland og pasientombodet i Hordaland, om at Helse Fonna ikkje har greidd å inngå ny avtale med drosjenæringa, innan den gamle gjekk ut.
Publisert 20.04.2017 kl. 08.50. Oppdatert kl. 12.37.

– Då har ikkje helseføretaket gjort jobben sin godt nok, seier pasient- og brukarombod Rune Skjælaaen tydeleg.

Før påske kunne «Tysnes» melda om at det i tre veker i mars, ikkje har vore transportavtale mellom Tysnes taxilag og Helse Fonna. Partane har no kome til ei einigheit, men for pasientar vart kostnadane i mars store. Drosjeeigar Rune Hillesvik kunne fortelja om pasientar som sjølv har måtta betalt drosjerekningar på 7-8.000 kroner sjølve, for så å søkja om refundering i ettertid.

– Me meiner at i denne perioden burde det vore funne ei anna løysing. Då kunne me hatt ein annan situasjon, der det ikkje gjekk ut over brukaren, seier Steinar Dalland, rådmann i Tysnes kommune.

Les også: Helse Fonna beklagar overfor pasientane

Kommunen melde før påske at pasientar ikkje har møtt til timeavtalar i helsetenesta, grunna den store kostnaden.

– Når ein kommune melder om at pasientar ikkje kjem seg til legetimane sine, så viser det kor viktig ordninga faktisk er, seier Skjælaaen.


Uaktuelt med forlenging

– Kvifor har ein ikkje prolongert den gamle avtalen, eller funne ein anna løysing, slik at brukaren ikkje blir skadelidande under forhandlingane, undrar Dalland.

Kommunen har vald å varsla Fylkesmannen i Hordaland, for å få ei vurdering av om ordninga har vore lovleg ut i frå pasientreiseforskrifta.

– Fylkesmannen er klageinstans for konkrete avgjerder om rett til sjuketransport. Me føretar i utgangspunktet ikke generelle vurderinger av lovlegheita av ulike ordningar. Dette vil eventuelt kunne vurderast i ei konkret klagesak, seier Reidun Våge Danielsen, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Hordaland.

– Vårt syn er at eigenandel er sett opp for å sikra at brukarane ikkje skal måtta forskottera urimeleg mykje. Det er uakseptabelt at helsehjelp skal få ei skeiv fordeling ut i frå inntekta til brukaren, forklarer Dalland.


Pasientane må lida

Verken rådmann eller pasientombod er nøgd med at det er pasientane som har måtta kjend på konsekvensane av den manglande avtalen.

– Det er kritikkverdig at Helse Fonna ikkje greier å inngå avtale med transportørane innan rett tid. Det er uakseptabelt, seier Skjælaaen.

Vidare forklarer pasientombodet at han godt forstår frustrasjonen og misnøya hos pasientar og sjåførar. Ikkje alle kan køyra til legen sjølv, og dei som ikkje har pårørande vert særleg ramma.

– Pasientane må svi og lida for det, og det er jo stort sett sjåførar som må ta imot kjeften, seier Skjælaaen.


– Har gitt etter

– Er det godt nok at Helse Fonna beklagar følgjene for pasientane?

– Det virkar litt rart at dei berre kan dura i veg på den måten dei gjer, seier Rune Hillesvik.

For å få ordninga i gong er det berre drosjeeigarane som har gitt etter, meiner han.

– Helse Fonna har ikkje gitt etter på noko.

Elin Borgen i Onarheim taxi fryktar eit dårlegare tilbod til pasientane.

– Eg ba om kontrakt berre på eit halvt år, med ein månad oppseiing. Me vil sjå kor mykje det utgjer i inntektestap, seier ho.

Ho er uroa over framtida til drosjenæringa på Tysnes, og om ein må ha færre drosjar framover.

– Det er ikkje så mange som skjønar at me har vakt døgeret rundt. For dei som jobbar på provisjon, er det tungt å måtta gå ned i løn, fortel Borgen.


Refusjonsprosess

Slik situasjonen var i mars, måtte pasientane senda inn refusjonsskjema. Når pasientar sender inn skjema for utgifter i samband med pasienttransport, kan det ta tid å få pengar att.

Gjennomsnittleg behandlingstid på slike skjema er ifølgje Helse Norge sine heimesider 28 dagar i Helse Vest, for saker som vert manuelt behandla. Elektroniske søknadar, utan tilleggsutgifter, blir behandla automatisk, og har åtte dagar i behandlingstid nasjonalt.


Siste saker Gå til framsida

– Me leitar etter det skjulte potensialet i elevane

– We are the world, we are the children!Ungdommane syng av full hals frå scenen i musikkavdelinga ved Tysnes skule. Med blikket mot dei og ein gitar på kneet, står lærar Arne Kleppe og syng med. Tre veker er att til det tradisjonsrike juleshowet i Vonheim, og ideane som har mognast i haust byrjar å bli testa ut. – Me har ein del program og mange idear, men me er ikkje heilt...

No lyser dei opp i mørket

– Viss eg ikkje har refleks kan bilane køyra på meg, forklarar Askild (5) frå Stjerneresio barnehage til «Tysnes».