MIDLAR FRÅ FYLKET: Fylkeskommunen har løyvt 1,53 millionar kroner til trafikksikring av Fjellvegen på Onarheim. Tysnes hadde søkt om fire millionar.
MIDLAR FRÅ FYLKET: Fylkeskommunen har løyvt 1,53 millionar kroner til trafikksikring av Fjellvegen på Onarheim. Tysnes hadde søkt om fire millionar.

Tysnes får 1,5 mill til tryggare skuleveg på Onarheim

Hordaland fylkeskommune har løyvt 1,53 millionar kroner til tryggare skuleveg på Onarheim. Midlane skal gå til Fjellvegen på Onarheim.
Publisert 21.04.2017 kl. 12.35. Oppdatert 22.04.2017 kl. 07.48.

Utval for miljø og samferdsel i Hordaland har til saman løyvt 20 millionar kroner til tryggare skulevegar. Dei 20 millionane blir fordelte på 13 ulike prosjekt i like mange kommunar. Løyvingane varierer frå 250.000 og 300.000 som det minste til 2,2 og 3,5 millionar som det meste. Aller mest får Kvam kommune med 3,5 millionar, til utbetring og trafikksikring i Øystese.


Søkte om fire millionar

Midlane til Tysnes skal gå til til kantsikring, siktutbetring, mur, autovern og utviding av møteplass på Fjellvegen på Onarheim.

Tysnes kommune hadde søkt om fire millionar kroner til utbetring av vegen langs Onarheimselva. Det var dette tiltaket i Tysnes som vart prioritert høgast av utvalet som har jobba med den pågåande trafikksikringsplanen for Tysnes.

I saksutgreiinga til miljø- og samferdsleutvalet i fylket, som hadde møte torsdag 20. april, heiter det at tiltaket som Tysnes kommune søkjer om er eit godt punktutbetringstiltak.

– Etter ei fagleg vurdering er det klårt at kostnadsramma for dette tiltaket prisa svært høgt, og tilskotssummen er difor redusert, heiter det i saka.


– Mange gode søknader

Fristen for å søkja om midlar til «Punktutbetring og trygge skulevegar» i 2017 gjekk ut 1. april. Då var det kome inn 38 søknader frå totalt 23 kommunar. Søknadssummen var på 58,3 mill. kr. I 2016 kom det inn 26 søknader frå 17 kommunar.

– Det har kome inn mange gode søknader, og det har vore krevjande å fordele tilskota, skriv sakshandsamar Lise Fauskanger Ådlandsvik i fylkeskommunen.

– Dei aller fleste tiltaka omhandlar utbetring av fortau, gangfelt, vegljos, busslommer, rekkverk og siktutbetring. For nokre av dei største tiltaka kan det synast som om kostnadsramma er noko låg sett i høve til det tiltaket faktisk inneber, medan andre har sett ei høg kostnadsramme, heiter det i saksutgreiinga.

Det er kommunane som er byggherre, og dei er ansvarlege for at dei aktuelle tiltaka vert gjennomført som omsøkt. Kommunane er og ansvarleg for kostnadane.

– I vurderinga av søknadane har Statens vegvesen hatt ei svært viktig rolle gjennom sin faglege analyse og kunnskap om trafikksikringstiltak på vegnettet, skriv Ådlandsvik i saka.


Desse prosjekta får støtte:

• Askøy kommune skal 2,2 millionar brukast til fortau, gangfelt og lys langs Erdalsvegen, mellom Erdal barneskule og Erdal ungdomsskule.

• Austrheim kommune blir 1,27 millionar brukt til veglys langs den 2,2 kilometer lange vegen mellom Mastrevik og Toftegård.

• Bømlo kommune kjem det veglys for 850.000 kroner langs den 600 meter lange vegen frå Totland til Grunnavågen i Moster.

• Fjell kommune er to millionar avsett til utbetring av 460 meter av Ebbesvikvegen med vegbreidde, fortausbreidde, grøfting, lys, murar og avkøyrsel.

• Kvam kommune skal 110 meter av vegen i Øystese utbetrast. Det inneber omlegging av vegen, opparbeiding av gangfelt og fortau, lys, asfaltering, og siktutbetring til totalt 3,5 millionar kroner.

• Kvinnherad kommune er 1,6 millionar avsett til veglys og kantstopp for buss for skulebarn i Løfallstrand.

• Masfjorden skal to millionar brukast til utbetring av 18 punkt langs fylkesveg 570.

• Os kommune går 250.000 kroner til bytte av kvikksølvlys på eksisterande stolpar i Åsen.

• Stord kommune er 300.000 kroner avsett til fullføring av prosjekt med intensivlys ved kulturhuset i Leirvik sentrum.

• Tysnes kommune skal 1,53 millionar brukast til kantsikring, siktutbetring, mur/autovern og utviding av møteplass på Fjellvegen i Onarheim.

• Ullensvang kommune skal Sekse få 100 lyspunkt langs den 2,5 kilometer lange vegen. Det kostar to millionar kroner.

• Ulvik kommune skal det byggast fortau for to millionar kroner langs Tyssevikvegen for betre trafikktryggleik for mjuke trafikantar.

• Vaksdal kommune er 500.000 kroner avsett til utbetring og fullføring av trafikktryggingstiltak for mjuke trafikantar og skuleveg i Duesvingen.

Ole Skaten


Siste saker Gå til framsida

E39 Stord-Os kan vera ferdig om ti år

– Me skal klara å ha planarbeidet klart til dei oppsette fristane. Det inneber at E39 Stord-Os kan stå ferdig om ti år. Det er finansieringa det vil stå på.

Hjort sprang på bil

Natt til søndag fekk ein hjort eit ublidt møte med ein forbipasserande bil på Heggland.

Tre gravferdsdagar i Tysnes

I ei rekkje år har det vore ei fast ordning i Tysnes med tysdagar og fredagar som faste gravferdsdagar.No er dette endra til tysdag, torsdag og fredag.– Bakgrunnen er at me ikkje ynskjer to gravferder på fredagar. Med to vanlege gravferder må dei som er gravarar stå overtid, og det ynskjer me ikkje fredag ettermiddag, informerte kyrkjeverje Marianne Storetvedt på møtet i...