KART: Slik er planen at den nye soneinndelinga skal sjå ut.  (Illustrasjon: Hordaland fylkeskommune)
KART: Slik er planen at den nye soneinndelinga skal sjå ut. (Illustrasjon: Hordaland fylkeskommune)

Frå 470 til 7 bussoner

Fylkespolitikarane ønskjer å rydda opp i eit virvar av ulike soner i Hordaland.
Publisert 19.05.2017 kl. 08.40. Oppdatert kl. 09.34.

– Dette er noko me har arbeidd lenge for å få gjort noko med, fortel leiar i utvalet for miljø og samferdsel i fylket, Nils T. Bjørke (Sp).

Det skal vera ei brei tverrpolitisk semje blant politikarane på fylkestinget om det nye sonekartet.

– Me må prøva å kutta ned talet på soner. Det er eit virvar slik det er i dag, seier Bjørke.

Målet er å få innført det nye sonekartet i løpet av 2018.

Blir planen endeleg vedtatt, vil Tysnes gå frå tretten til éi bussone.

LES OGSÅ: Arne Leite føreslår gratis buss på Tysnes.


Enklare for folk

Slik det nye kartet ser ut no, er planen å ha sju soner i heile fylket. Det kan framleis bli noko finjusteringar på kor grensene skal gå, forklarer Bjørke.

Tysnes skal vera i den same takstsona som Austevoll og Fusa, samt den delen av Kvinnherad som er rundt Ølve og Gjermundshamn.

Til Arne Leite sitt spørsmål om ikkje Tysnes og Stord skulle vore innanfor den same sona, har han følgjande svar;

– Nokre grenser blir det uansett. Grenser er alltid ei utfordring, og det er ikkje så lett å få det heilt ideelt for alle. Eg trur i alle fall at det blir eit mykje betre system enn det me har i dag.

Politikarane er opptekne av at folk skal bruka meir kollektiv transport der det er mogleg.

– Det er ingen tvil om at det er mange bussar ute i distriktet som har god kapasitet, og som kan tåla ei eventuell auke av brukarer, seier Bjørke.


Lettare for ungdom

– At mange ungdommar som skal til og frå aktivitetar, får det meir lettvint når dei skal ta bussen er viktig, seier Bjørke.

I dag må ungdom i mange distrikt betala fleire soner om ein berre skal på fotballtrening. Målet er at det skal bli meir praktisk for folk å bruka bussen, forklarer fylkespolitikaren.

– Fylkeskommunen har lenge sett at det er vanskeleg å få oversikt over bussonene. Det nye kartet er ei foreinklingsløysing, men det kostar pengar å innføra, seier Bjørke.


30 millionar kroner

I årleg drift reknar ein ifølgje Bjørke med eit årleg tap på 30 millionar kroner, ved innføring av det nye systemet. Grunnen er at det blir fleire som reiser på minstetakst, og billettinntektene blir dermed mindre.

Han forsikrar om at det ikkje skal bli noko vesentleg auke i minstetaksten for passasjerar.

Sjølv om det er noko kostnadar knytt til omlegginga, meiner Bjørke at det no er på tide å få gjort noko med det gamle og uoversiktlege sonesystemet.

– Dei endelege budsjettforhandlingane skjer i desember, men me er einige om å innføra nye soner i 2018, så dette kjem, seier ein svært optimistisk leiar av samferdselsutvalet.

– Det er aldri lett med fordeling av midlar, men dette må me få til, avsluttar Bjørke.


Siste saker Gå til framsida

Kors, vaflar og fotball-VM på Solstråleøya

– Det var ein nydeleg vêrdag, med fin temperatur. Me fekk flott skyss frå Våge i Mor Di, skøyta til Patrick Madsen.Dette seier Hans Ole Dalland, om friluftsgudstenesta på Solstråleøya søndag.Vidare kan han fortelja at nokre av deltakarane kom roande frå Lunde – og nokre kom verkeleg langvegsfrå:– Eit ektepar frå Minnesota var på Tysnesferie, og fekk oppleva den flotte...

Sluttar som drosjesjåfør

– Eg har tenkt lenge på dette, fortel Elin Borgen.Det er ikkje vanskeleg å skjøna at dei fleste kjenner den sympatiske drosjesjåføren. Over halvparten av bilistane som passerer, vinkar til Borgen, i det ho møter «Tysnes» langs vegen i Uggdal.