I denne saka finn du video frå alle kommunestyra som har vore sidan april i fjor. (Arkivfoto)
I denne saka finn du video frå alle kommunestyra som har vore sidan april i fjor. (Arkivfoto)

Sjå alle kommunestyremøta her

I april 2016 byrja bladet Tysnes å live-streama kommunestyremøta. Her finn du opptaka frå kvart møte.
Publisert 13.06.2017 kl. 19.49. Oppdatert kl. 20.13.

Obs! Det nyaste møtet blir lagt til øvst i lista.


13. juni:

Kommunestyremøte tysdag 13. juni 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2016

Rekneskap for Tysnes kommune 2016

Finansforvaltning - rapport pr 30.04.17

Fakturering for Tysnes vassverk

Samarbeidsavtale med Bergen barnevernvakt

Skiping av 100 % stilling som tiltaksarbeidar i barneverntenesta

Lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad

Strategiplan for oppvekst 2017 - 2022

Betalingssats vaksenopplæringa

Tilstandsrapport grunnskule 2017

Rammeplan for kulturskulen

Onarheim landhandel A/S - søknad om salsløyve for øl/rusbrus

Gjennomgang og oppdatering av ka.10.1 I overordna ROS-analyse

VA-norm Sunnhordland

Hundelova - utarbeiding av lokal forskrift

Søknad om økonomisk støtte - Peralio friluftsområde


25. april:

Kommunestyremøte tysdag 25. april 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2016 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

Reguleringsplan for Alsaker brygge sør. Andre gangs handsaming

Kommuneplan - rullering samfunnsdel planprogram

Planprogram kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - Tysnes kommune

Søknad om fast skjenkeløyve for Tysnesfest

Søknad om utviding av skjenkeområde i samband med nybygg - Mandelhuset

Eigenandel ved fysioterapi frå kommunar

Eigenandel ved fysioterapi frå kommunar

Endring av vedtekter SFO

Sommarferieordning i barnehagane - vedtektsendring

Ungdomsråd - vedtekter - rullering

Revidering av overordna risiko- og sårbare tilhøve i Tysnes kommune

Regional transportplan hordaland 2018 - 2029 - høyring

Ytre Hardangerfjord som marint verneområde - høyring 2016

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Revidert plan for kommunal kriseleiing (kkl)

Søknad om tilskot til parkering - Mandelhuset eigendom AS

Møteplass - Jensvoll


14. februar

Kommunestyremøte tysdag 14. februar 2017.

Saksliste

Referat, skriv og meldingar

Ny barnevernslov – sikring av barnet sin rett til omsorg og beskytting – høyring

Val av valstyre - stortings- og sametingsvalet 2017

Stortings- og samtingsvalet 2017 – valdag

Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg – høyring

Oppfølging av uavklarte bygg/tiltak som vart oppdaga i samband med innføring av eigedomsskatt.


12. januar

Kommunestyremøte torsdag 12. januar 2017.

Saksliste

Kommunedelplan – E39 Stord - Os – høyring


2016: 13. desember:

Kommunestyremøte tysdag 13. desember 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Plan for selskapskontroll for perioden 2016–2020

Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016–2020

Avtale om syns- og audiopedagogisk teneste i Hordaland

Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø – planprogram

Kommuneplan – rullering samfunnsdel planprogram

Lokale retningsliner – startlån

Prioritering av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017

Finansforvaltning – rapport pr. 30.11.2016

Fritak frå politiske verv – Kjetil Hestad

Budsjett 2017 – økonomiplan 2017–2020


2016: 08. november:

Kommunestyremøte tysdag 08. november 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar - kommunestyret

Val av leverandør av sekretariatstenester 2017–2022

Reguleringsplan Våge sentrum fortsetjing av sak 12/1196

Søknad om mindre reguleringsendring for gjeldande reguleringsplan 2010-01 Lunde Øvre, Kattaneset gnr. 114 bnr. 1 m.fl.

Vidareføring av medlemskap i Business Region Bergen

Beredskapsplan for å avdekkja vald og seksuelle overgrep

Nærpolitireforma - vest politidistrikt sine tenestestad- og tenesteeiningsstruktur - høyring

Rullering trafikksikringsplan 2016

Sim - ressurs- og miljøstrategi - uttale frå eigarkommunane

Tysnesfest - økonomisk støtte 2017–2019


2016: 27. september:

Kommunestyremøte tysdag 27. september 2016.

Saksliste

Bjarte Erstad orienterer om idrettsrådet.

Referat, skriv og meldingar

Lønspolitisk plan - rullering - 2016

Forvaltningsrevisjon av plan - og byggesaker

Nye oppgåver til større kommunar - høyring

Endring av SIM sin selskapsavtale

Endring i selskapsavtalen til interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016-2020 - høyring

Kommunal planstrategi

Lånegaranti vasslaga

Ny kommunelov


2016: 16. juni:

Kommunestyremøte torsdag 16. juni 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Årsmelding 2015

Rekneskap for Tysnes kommune 2015

Utval av meddommarar til tingretten

Val av jordskiftemeddommarar til Haugalandet og Sunnhordland jordskrifterett

Val av lagrettemedlemer og meddommarar til Gulating lagsmannsrett

Val av forliksråd

Faste møtefullmektigar til forliksrådet

Aksjekjøp - Våge Hamn AS

Alkohollova - søknad om sals- og skjenkeløyve for 2016 - 2020 Alkohollovgjevinga - nye reglar om reaksjonar - mynde til rådmannen

Søknad om fritak for eigedomsskatt - Tysnes muselag

Kulturskulerapport - Tysnes kulturskule - høyring

Organisering av leksehjelp

Tilstandsrapport grunnskule 2016

Høyring - kvalitets- og strukturreform i barnevernet

Søknad om mindre endring av reguleringsplan - Henningshagen bustadfelt

Kommunereform

Suppleringval - innkvarteringsnemnd 2015 - 2019

Søknad om konsesjon for erverv av fast eigedom gnr. 10 bnr. 3


2016: 18. mai:

Kommunestyremøte onsdag 18. mai 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Kommunereform – Bjørnefjorden


2016: 26. april:

Kommunestyremøte tysdag 26. april 2016.

Sakliste

Referat, skriv og meldingar

Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaker

Årsmelding 2015 for kontrollutvalet i Tysnes kommune

Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Tysnes kommune - val av revisor

Forskrift om klageordning - ny tenestestadstruktur i politi- og lensmannsetaten - høyring

Fondet til Tysnes herreds vel - styresamansetjing og val

Høyring - etablering av tvisteløysingsmekanisme for retslege tvistar mellom stat og kommune m.v.

Val av skjønsmenn 2017 - 2020

Husbanken - opptak av startlån og bustadtilskot for 2016 Kjøp av Nye Godøysund Fjordhotell as

Delegasjonsreglement for Tysnes kommune - delegasjon til rådmannen

Finansforvaltningsrapport pr. 31.03.16


Siste saker Gå til framsida

E39 Stord-Os kan vera ferdig om ti år

– Me skal klara å ha planarbeidet klart til dei oppsette fristane. Det inneber at E39 Stord-Os kan stå ferdig om ti år. Det er finansieringa det vil stå på.

Hjort sprang på bil

Natt til søndag fekk ein hjort eit ublidt møte med ein forbipasserande bil på Heggland.

Tre gravferdsdagar i Tysnes

I ei rekkje år har det vore ei fast ordning i Tysnes med tysdagar og fredagar som faste gravferdsdagar.No er dette endra til tysdag, torsdag og fredag.– Bakgrunnen er at me ikkje ynskjer to gravferder på fredagar. Med to vanlege gravferder må dei som er gravarar stå overtid, og det ynskjer me ikkje fredag ettermiddag, informerte kyrkjeverje Marianne Storetvedt på møtet i...