BLIDE VALANSVARLEGE: Åse Dalland Haaland og Liv Erichsen er klare til å ta imot dei som ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga.
BLIDE VALANSVARLEGE: Åse Dalland Haaland og Liv Erichsen er klare til å ta imot dei som ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga.

No kan du røysta til årets val

Er du bortreist under valperioden? Då kan du røysta allereie no.
Publisert 17.07.2017 kl. 08.00.

Måndag 3. juli var fyrste dagen det var mogleg å røysta til årets stortingsval. Sjølve valdagen er ikkje før 11. september, men det er allereie lagt opp til tidlegrøysting, slik at alle som ynskjer skal ha høve å avleggja si røyst.


Stille i vallokalet

– Det er ingen som har nytta seg av tilbodet på Tysnes endå, stadfestar Liv Erichsen fredag.

Saman med Åse Dalland Haaland er ho valansvarleg på Tysnes. Dei kan fortelja at det til no har vore stille og roleg rundt valurna.

– Det plar ikkje vera mange som nyttar seg av tidlegrøystinga, men når førehandsrøystinga tek til, vert det som oftast meir folk, forklarar dei.


Høve for alle å røysta

Førehandsrøystinga tek til frå og med 10. august, og då vil vallokalet vera ope heile veka. Om ein derimot ynskjer å nytta seg av tidlegrøystinga, må ein ta kontakt med Erichsen eller Haaland på telefon og avtala tidspunkt.

– Tidlegrøysting er for dei som ikkje har høve å røysta under valet, eller under førehandsrøystinga. Det kan vera fleire grunnar til det. Til dømes reiser mange eldre gjerne til utlandet om hausten. Under tidlegrøysting røystar ein berre på parti, då listene ikkje er kome ut endå, fortel Erichsen.

Ho legg til at alle som ynskjer å røysta må hugsa å ta med legitimasjon, og valkort, dersom det er aktuelt.


Siste saker Gå til framsida

Kommunen søkjer om meir midlar til statue

I samband med Johannes Heggland sitt 100-årsjubileum til neste år ynskjer Tysnes kommune å føra opp ein statue av forfattaren. Tysnes Kraftlag tildelte 150.000 kroner til føremålet i 2017, noko som utgjer ein tredjedel av samla kostnadar til statue, montering og til sokkel i granitt. I tildelingsskrivet frå Tysnes Kraftlag vart kommunen rådd til å søkja om meir midlar i år eventuelt til...