GODT RESULTAT: Banksjef Dag Sandstå (t.v.), og styreleiar i Tysnes Sparebank, Leif Magne Hovland, kunne denne veka takka for godt samarbeid, og leggja fram det beste halvårsresultatet i banken si historie. Men det stoppar ikkje der; banken forventar vekst óg i året som kjem.
GODT RESULTAT: Banksjef Dag Sandstå (t.v.), og styreleiar i Tysnes Sparebank, Leif Magne Hovland, kunne denne veka takka for godt samarbeid, og leggja fram det beste halvårsresultatet i banken si historie. Men det stoppar ikkje der; banken forventar vekst óg i året som kjem.

Overgår alle tidlegare år

Banksjef Dag Sandstå jublar over at Tysnes Sparebank har si beste halvårsmelding nokosinne, i den 154 år lange historia til banken.
Publisert 09.08.2017 kl. 17.00. Oppdatert kl. 19.08.

– Det er eg veldig godt nøgd med, konstaterer Sandstå.

Og banksjefen har all grunn til å vera nøgd, for tala lyg ikkje. Tysnes Sparebank sitt halvårsresultat, før tap og skatt, er på ti millionar kroner, noko som er om lag ein million kroner betre enn same tid i fjor.

– Og det inkluderer kostnadane me har hatt med å oppretta nye kontor, presiserer Sandstå.


God kontorstruktur

Som den einaste frittståande banken i Sunnhordlandsregionen, står Tysnes Sparebank i ein heilt spesiell situasjon. Sandstå meiner det er den lokale forankringa som gjer at så mange vel nettopp dei som bank, og har ikkje tenkt å gjera som Ikaros, og fly for nærme sola.

– No har me fått på plass den kontorstrukturen me skal ha, med kontor på Tysnes, Stord, Husnes, Odda og Lagunen, og møteplass i Rosendal. Målet no er å veksa på dei investeringane me har gjort, seier banksjefen.


Givande meklarsamarbeid

Noko vidare erobring av fysisk territorium blir det altså ikkje. Men marknadsandelen aukar stadig, og det er det banken no satsar vidare på.

– Me er ein av dei bankane i landet som aukar mest i marknadsdel. Veksten i år vil nok vera på over 20 prosent. Til no er han på 26 prosent, seier Sandstå, og forklarar at målet deira er å veksa med 600-700 nye kundar kvart år.

Eit av tiltaka banken har gjort for å oppnå dette, er å gå inn som medeigar i eigedomsmeklar-selskapet Aktiv Hordaland AS i fjor haust.

– Det er ein synergi som tilfører nye kundar begge vegar, seier banksjefen.

I september vonar meklarfirmaet, som til no berre har hatt kontor på nordsida av Bjørnefjorden, å opna eit kontor på Stord. Dette prosjektet blir i samarbeid med Tysnes Sparebank.

– Då vil me kunna tilby kundane våre eit komplett tilbod i heile Sunnhordlandsregionen, seier Sandstå nøgd.


Gløymer ikkje tysnesingane

Men sjølv om banken får inn nye kundar frå fleire andre kommunar, lovar banksjefen at det framleis er tysnesingane som er fyrsteprioritet.

– Det er veldig viktig for oss å ta vare på dei eksisterande kundane våre; dei som har bygd opp banken. Dei blir ikkje gløymde, og det dannar heile grunnlaget for banken. Me har ein politikk som gjer at me kan strekka oss litt lenger for kundar frå Tysnes.

Han fortel at det er krevjande å veksa som bank, fordi det krev ein solid eigenkapital. Lokale investorar har soleis vore viktige, då dei har tilført banken over 70 millionar kroner, i form av eigenkapitalbevis. Det siste året har det i tillegg kome inn meir enn 100 millionar kroner i nye innskot. Det lovar godt for Tysnes Sparebank.

Sandstå trur at banken har eit stort fortrinn lokalt, fordi dei vel å satsa i eit avgrensa område, og kjenner både marknaden og folka.

– Mange kundar vil ha den lokale banken fordi det er nært, me har lokal kjennskap, og folk veit kven me er. Når me tek avgjerder, gjer me det basert på lokalkunnskap. Då skjer ting kanskje raskare og smidigare enn det større bankar får til.


Følgjer digitaliseringa

Tysnes Sparebank har per dags dato 17 årsverk, og Sandstå fortel at dei ikkje har planar om å forandra på det talet i nærmaste framtid. Han peikar på at digitalisering gjer at banken kan veksa mykje på bemanninga slik ho er i dag. I tillegg fører digitalisering til endra kundeåtferd, og det er noko dei også merkar. For å leggja til rette for den auka bruken av mobil til å utføra banktenester, re-lanserte dei mobilbanken sin i vår, slik at kundane no skal kunne utføra endå fleire banktenester på mobilen.

– Gjennom samarbeidet med Eika har me topp moderne løysingar. No kan folk mellom anna sjå ei oversikt over forsikringane sine, og kjøpa fond i mobilbanken, informerer banksjef Dag Sandstå.


Siste saker Gå til framsida

Ådnastegen lokkar to- og firbeinte til fjells

Stølen på Ådnastegen har vore brukt i lange tider. Enno ligg der åtte små sel og to noko større hytter. Juniane Vevatne Lunde (32) gjekk dit ofte som liten, og no fører ho og mannen Matthias Tønnessen tradisjonen vidare med borna sine.