PROTESTERER: Bak frå venstre er Terje Enes, Jan Vernøy Stub, Atle Vernøy, Bjarte Hodnekvam. Framme frå venstre Ruth Julie Aase Hope, Signy Kristine Vernøy og Ingeborg Hope, som protesterer mot å få nytt oppdrettsanlegg utanfor Vernøyo.
PROTESTERER: Bak frå venstre er Terje Enes, Jan Vernøy Stub, Atle Vernøy, Bjarte Hodnekvam. Framme frå venstre Ruth Julie Aase Hope, Signy Kristine Vernøy og Ingeborg Hope, som protesterer mot å få nytt oppdrettsanlegg utanfor Vernøyo.

Kritiske til nytt oppdrettsanlegg utanfor Vernøyo

– Me er ikkje imot oppdrettsnæringa i seg sjølv. Det er plasseringa me er ueinige i, seier Ingeborg Hope.
Publisert 12.08.2017 kl. 08.00. Oppdatert kl. 14.19.

Fredag morgon møter «Tysnes» fortvila grunneigarar og ferierande på Vernøyo.

Dei er bekymra for kva som vil skje med øya, om det kjem endå eit oppdrettsanlegg utanfor ho.

– Me har dårleg erfaring med dei to anlegga som ligg her frå før av. Dei lagar mykje støy, både visuelt og auditivt, og dei øydelegg fisken i området, med utslepp av fiskefôr, fortel Hope.


Går utover strandsona

Grunneigarane på Vernøyo oppfattar posisjonen til anlegget som i strid med kommuneplanen.

Arealet er sett av til både akvakultur, ferdsel, fiske, natur- og friluftsområde. Dette meiner dei ikkje kan foreinast.

– Om anlegget kjem, vil det plasserast tett opptil strandsonegrensa. Det vil og ligga på grensa til ei sone som berre er avsett til friluftsområde, fortel Atle Vernøy.

Han og dei andre stiller seg undrande til kvifor Lerøy Vest har søkt om å plassera annlegget i ei kombinert sone, når det finnes mange område i nærleiken som er avsett til berre akvakultur.

– Me har mange fine badeplassar og strender her, som me håper vil verta teke vare på, seier han.


Vil hindra båttrafikk

Terje Enes er skeptisk til at det ikkje har vore gjort ei konsekvensutgreiing og trur at eit anlegg utanfor Vernøyo, vil få fleire konsekvensar.

– Om eit anlegg på størrelse med 20 fotballbanar vert plassert rett utanfor øya, vil det hindra båttrafikken, som det i dag er mykje av, meiner han.

Enes er og redd for kor mykje forureining eit slikt anlegg kan gje frå seg.

– Me veit ingenting om kva forureining som kjem når det vert haust og uvêrsdagar kjem, fortel han.

Sjølv om det har blitt sagt at tare- og blåskjellsanlegget skal rensa og ikkje forureina, er ikkje gruppa overtydd om at effekten er stor nok.

– Det er ei næring som er heilt i startfasen, og som me veit lite om. Med så store mengder blåskjell i eitt område, har eg inga tru på at dei ikkje kjem til å forureina, seier han.


Dårleg informasjon

Dei stiller seg undrande til kvifor høyringsfristen først var sett til midt i fellesferien, og tykkjer det burde vore lengre høyringsfrist.

– Ein sak som denne, tek tid å setja seg inn i. Eg trur det er mange fleire som er kritiske til å få oppdrett her, men som ikkje har fått tid til å setja seg inn i saka, seier Ruth Julie Aase Hope.

Ho meiner grunneigarane i området burde blitt informerte om søknaden, og at det kunne vore laga til eit informasjonsmøte, for dei som var interesserte i å vita meir om planane til Lerøy Vest.

Norges Miljøvernforbund (NMF) har sendt inn eit ynskje til kommunen om å utsetja høyringsfristen til 25. september, etter å ha vorte kontakta av medlemmer i kommunen, for å gjera ei vurdering av saka.

I brevet står det at NMF tykkjer det er ein dårleg praksis å annonsera slike høyringer i fellesferien, med høyringsfrist som gjer det vanskeleg å koma med innspel frå råka partar, organisasjonar og andre.


Ei viktig sak

Det har blitt sett i gong ein protest mot lokaliseringa av oppdrett ved Toneset, der fleire har sendt inn brev til kommunen. I tillegg ligg ei underskriftskampanje på nett.

Tirsdag føremiddag var det 70 underskrifter mot oppdrettsanlegget på nett.

Morten Anthonessen, som er fagansvasleg for planavdelinga i kommunen, tykkjer det er ei viktig sak. Han informerar om at ho no vert teken opp i formannskapet.

– Det er formannskapet si plikt å ta vare på begge sider av saka, seier han.

Vidare fortel Anthonessen at dette er ei sak som ikkje vert behandla av kommunen, men at dei har blitt bedne om å koma med ei uttaling til dei som behandlar ho.

Søknaden vert behandla av nærings- og fiskeridepartementet og Hordaland fylkeskommune. Tysnes kommune er beden om å vurdera søknaden og leggja saka ut til offentleg ettersyn, med 4 veker frist.

– Saka vil bli behandla, om kommunen gjer ei uttaling eller ikkje, seier han.

På grunn av at omsøkt tiltak er i kombinasjonsføremål i sjø, der akvakultur, fiske, friluftsliv og ferdsel er likeverdige når det gjeld bruk av området, er dette ei sak dei vil ta opp i formannskapet. Kommunen må ta stilling til konsekvensane av fleire anlegg, sett opp mot anna aktivitet i området.

Tysnes kommune har bede om frist til september, sidan saka skal opp i formannskapet som har første møte etter sommaren, 5. september.


STÅR SAMLA: Grunneigarar og ferierande står samla i protesten.
STÅR SAMLA: Grunneigarar og ferierande står samla i protesten.
ANKRINGSPUNKT: Frå dette punktet vil eit av ankringspunkta til anlegget stå, om søknaden vert godkjent.
ANKRINGSPUNKT: Frå dette punktet vil eit av ankringspunkta til anlegget stå, om søknaden vert godkjent.
BEKYMRA: Fastbuande og ferierande er bekymra for kva som vil skje med båttrafikken, om anlegget kjem.
BEKYMRA: Fastbuande og ferierande er bekymra for kva som vil skje med båttrafikken, om anlegget kjem.

Siste saker Gå til framsida

Ådnastegen lokkar to- og firbeinte til fjells

Stølen på Ådnastegen har vore brukt i lange tider. Enno ligg der åtte små sel og to noko større hytter. Juniane Vevatne Lunde (32) gjekk dit ofte som liten, og no fører ho og mannen Matthias Tønnessen tradisjonen vidare med borna sine.