BER OM FLYTTING: Anne Merete Fjeldstad fremja forslaget som formannskapet samla seg om, der dei ber Lerøy Vest vurdera å trekkja oppdrettsanlegget i søraustleg retning. (Foto: Camilla Korsnes)
BER OM FLYTTING: Anne Merete Fjeldstad fremja forslaget som formannskapet samla seg om, der dei ber Lerøy Vest vurdera å trekkja oppdrettsanlegget i søraustleg retning. (Foto: Camilla Korsnes)

Vil helst ha anlegget på ein annan plass

Dei folkevalde er positive til det nye tare- og blåskjeloppdrettet, men ber om at ei anna plassering vert vurdert.
Publisert 08.09.2017 kl. 14.00. Oppdatert kl. 16.11.

Oppmodinga frå eit samla formannskap til Lerøy Vest er at dei må vurdera å flytta det planlagde oppdrettet for blåskjel og tare til ein annan plass enn ved Toneset.

– Det er flott me kan vera med på noko så nyskapande som å få oppdrett av tang, tare og blåskjel i kommunen vår. Det er positivt at bygningsmassen på Reksteren kan bli brukt på ny, men dette er ei samansett sak der me også må høyra på dei som bur i området. Her har kome inn 13 protestskriv, og det må me ta med oss når me no skal gje vår uttale. Det er sjølve plasseringa av anlegget eg reagerer på, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap) då dei folkevalde skulle seia sitt til søknaden om løyve til dyrking av blåskjel og tare ved Toneset.


Ber om flytting

Ho sette etter kvart fram forslaget som dei folkevalde samla seg om: Tysnes kommune vil be om at det i dialog med naboar og tiltakshavar blir vurdert å trekkja anlegget meir i søraustleg retning. Tysnes kommune ber om at det i samband med ei slik vurdering vert lagt opp til ei synfaring i det aktuelle området.

– Dette var veldig vagt. Kommunen sin uttale er viktig, og det burde vore sagt klart i frå om at søknaden slik han ligg føre ikkje er god nok. Det har vore eit massivt engasjement frå mange i denne saka, eg synest det er rart politikarane ikkje tok meir omsyn til dei sterke reaksjonane som er mot plasseringa av dette anlegget. Me er positive til næringa som sådan, men det er plasseringa som ikkje rett. Her er to lakseoppdrett frå før, kjem det nye på plass, vil det bandleggja heile sjøområdet og avgrensa sjansen til å utvikla annan aktivitet som til dømes turisme, seier Jan Vernøy Stub.


Langt frå nøgde

Saman med Laila Hope og Atle Vernøy følgde han debatten i formannskapet, trioen på tilhøyrarbenken var langt frå nøgde med resultatet.

– Eg synest dei tok veldig lett på dette med forankringa av det nye anlegget. Det vil bandleggja 120 mål berre i overflata, forankringsområdet i sjøen kjem i tillegg. Det vil ikkje vera råd å få snøre i sjøen i eit område som er svært mykje nytta til fiske. Me skal vera forsiktig med å leggja anlegget over til andre, men me reagerer sterkt på slik det no er tenkt plassert, seier Atle Vernøy.Dei er tydelege på at Vernøyane Vel, som dei representerer, vil følgja opp søknaden vidare.

– Me har vore spent på korleis politikarane ville handsama saka i dag. Dette mellom anna fordi omsøkt plassering er vist innanfor eit særs viktig friluftsområde, inntil bebygd område på Vernøy, i konflikt med andre natur- og friluftsinteresser, ferdsel og fiske i området og inntil område som er registrert som inngrepsfrie naturområde, utdjupar Vernøy og Vernøy Stub i ein epost.


Etterlyste synfaring

Dei er også kritiske til at det ikkje er gjennomført ei synfaring før formannskapet kom med sin uttale tysdag denne veka.

– For at politikarane skulle få ei betre forståing av kvifor ein er imot omsøkt plassering av anlegg og kor stor konsekvens dette anlegget får for området, vart ordførar spurt om formannskapet kunne ta ei synfaring før dei skulle handsama søknaden. Dette har ein ikkje fått noko tilbakemelding på, ei heller kvifor dette ikkje kunne gjerast. Det vart stilt spørsmål til synfaring frå formannskapet, men ordførar informerte ikkje om at han var stilt spørsmål om dette før handsaming, eller kvifor dette spørsmålet ikkje vart svart på, utdjupar dei.


Godt grunnlag

– Eg har vore på synfaring i området, noko eg orienterte om i formannskapsmøtet. Ut frå det eg såg då, og det som ligg føre i sakspapira, vurderte eg det slik at det ikkje var nødvendig med ei synfaring for heile formannskapet. Dette er ei sak som er svært godt belyst, med mange innspel frå begge partar, så eg meiner me folkevalde har eit godt grunnlag for å koma med uttalen vår. Det er spennande å vera med på noko så nyskapande som dette i kommunen vår, seier ordførar Kåre Martin Kleppe (H). Han viser til at det berre er Austevoll og Øygarden ein er i gong med tilsvarande oppdrettsanlegg som det her er snakk om.

Dette er ei sak som skal avgjerast av andre, konsesjonar i høve til blåskjel skal handsamast av fylkeskommunen, men det er Nærings- og fiskeridepartementet som har kompetanse for vasslevande planter som tareproduksjon.

– Vår oppgåve er å vurdera om konsesjonen er i samsvar med gjeldande kommuneplan for området, noko me meiner han er og som kjem fram i vår uttale til saka, seier Kleppe.


Naturperle

– Dette er eit anlegg me vil ha, men det er plasseringa eg er skeptisk til. Slik det er tenkt, vil det liggja tett opp til ei naturperle i eit av dei flottaste områda me har på Tysnes, sa Ingrid Restad (Ap).

– Ja, me vil ha det, men eg vil ha det ut mellom dei to lakseoppdretta som alt er her. Slik det er no, er det med og begrensar bruken av området, kommenterte Øystein Flakke (KrF).

– Eg synest me skulle vore og sett på plassen, men eg synest også dette er spennande med produksjon det her er snakk om. Det genererer korkje støy eller forureining, sa Tore Atle Humlevik (H).

– Dette er eit positivt tiltak, men me kan oppmoda om å flytta anlegget dersom det er mogeleg og ikkje set ein stoppar, peika varaordførar Kristin T. Gjerstad Kleppe (Sp) på.

– Vår oppgåve er å vurdera det opp mot vedteken arealplan, den gir rom for slik aktivitet, sa Magnar Solheim (Frp), og ønskte det nye oppdrettsanlegget velkomen.

Når Tysnes kommune sin uttale er på plass, er det opp til fylkeskommune og departement å ta stilling til saka der Lerøy Vest ønskjer å starta produksjon av tang, tare og blåskjel ved Toneset.


SPENTE TILHØYRARAR: F.v. Atle Vernøy, Jan Vernøy Stub og Laila Hope følgde spent med då politikarane kom med sin uttale til oppdrettsanlegg for tang, tare og blåskjel ved Toneset. Trioen var skuffa over vedtaket, og Vernøyane Vel vil følgja opp saka. (Foto: Camilla Korsnes)
SPENTE TILHØYRARAR: F.v. Atle Vernøy, Jan Vernøy Stub og Laila Hope følgde spent med då politikarane kom med sin uttale til oppdrettsanlegg for tang, tare og blåskjel ved Toneset. Trioen var skuffa over vedtaket, og Vernøyane Vel vil følgja opp saka. (Foto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...