NO HAR ME VALET: – Den 12. er det for seint å angra, me veit kva me har, men ikkje kva me får, skriv Tore Atle Humlevik (H) i dette lesarbrevet (Bilete frå sist møte i formannskapet).
NO HAR ME VALET: – Den 12. er det for seint å angra, me veit kva me har, men ikkje kva me får, skriv Tore Atle Humlevik (H) i dette lesarbrevet (Bilete frå sist møte i formannskapet).

Lesarbrev: For seint når nasa er borte

Publisert 09.09.2017 kl. 12.00.

For ein del dreier valkampen seg om eit hovudmantra, å bli kvitt sitjande regjering, kosta kva det kosta vil, sjølv om dei fleste innrømmer at regjeringa har gjort ein god jobb, og me truleg har det betre enn nokon gong. Dette er likevel politikken og demokratiet sitt vesen, som me må akseptera. Dersom ein er sikker på at det ein blir kvitt, blir erstatta med noko betre, er der grei skuring, men er det sikkert at det skjer?

Ser ein til det store utland, ser ein svært mange døme på at iveren etter å bli kvitt eit «regime» har gjort at ein verkeleg har kome ut i elende. Ikkje minst er stoda i Midtausten og Nord-Afrika tydelege døme på dette. Vonaleg blir det ikkje så dramatisk her hos oss, men likevel.

Ei raudgrøn regjering på SV, MDG og Rødt sin nåde vil diverre kunna bli svært lite gunstig for alle utanom «kaffelatteområdet» i Oslo.

Det går ikkje så mange verken bussar eller tog eller bybanar på Tysnes, me er avhengige av bilar, me er avhengige av raske og effektive ferjer, me er avhenging av gode vegar for at næringslivet skal kunna utvikla seg, og at me skal kunna bu på Tysnes og arbeida på Stord eller i Bergen.

Dette er noko som står i fare dersom SV, MDG og Rødt får «regjera» Sjå berre kva som skjer i Oslo.

At både Sp og Ap har utelukka samarbeid med i alle høve MDG og Rødt, står til lite truande. Dersom desse partia står mellom regjeringsmakt eller opposisjon, blir nok denne kamelen slukt rimeleg fort. SV er vel heller ikkje særleg opptekne av verken vegar eller bruer så lenge det er i Norge dei skal byggjast.

Oljeindustrien har spela og spelar framleis ei sentral rolle i sysselsettinga på både Tysnes og Vestlandet, og vil bety svært mykje i tida frametter. Å avvikla denne «over natta» vil generera ei arbeidsløyse me ikkje har sett på lenge.Me kan ikkje leva av å klippa håret til kvarandre, me må ha ein kreativ produksjon. At alt no skal vera «grønt», går over min forstand.Norge er eit lite land i verda, og sjølv om miljø sjølvsagt er viktig, vil saktegåande batteriferjer over Bjørnefjorden neppe redda verdas miljøproblem.

Tungoljedrivne turistskip inn og ut av fjordane er noko ein kanskje heller burde ha teke tak i.

At me må redusera forsøpling av mellom anna havet, med plast og anna avfall/forureining er sjølvsagt, men det er forskjell på å barbera seg og å skjera av seg hovudet, men når det ikkje gjeld eins eige hovud, synest det for nokon å vera greit.

At skatten skal aukast, er klart signalisert. Dersom nokon absolutt ynskjer å betala meir skatt, er det sikkert høve til å gjera det, utan at alle skal tvingast til å gjera det. Det er ikkje alle som har like god råd som einskilde innan den politiske eliten. At minstepensjonistar må ta opp lån på huset sitt for å betala eigedomskatt, er noko ein del på venstresida ikkje skjønar, eller vil skjøna.Nokon er mot alle endringar, det vil seia at ein då skal «stå heilt stille». Sjølvsagt kan nokon endringar ha vore mindre gunstige, men dei fleste endringar har nok vist seg å vera positive når dei har fått gått seg til. Eit døme er «Post i butikk», noko som var heilt forferdeleg, men som viser seg å vera særs vellukka.

Eit gamalt ordtak er at «Det er for seint å snyta seg når nasa er borte». Den 12. er det for seint å angra, me veit kva me har, men ikkje kva me får.

Godt val.


Siste saker Gå til framsida

Kors, vaflar og fotball-VM på Solstråleøya

– Det var ein nydeleg vêrdag, med fin temperatur. Me fekk flott skyss frå Våge i Mor Di, skøyta til Patrick Madsen.Dette seier Hans Ole Dalland, om friluftsgudstenesta på Solstråleøya søndag.Vidare kan han fortelja at nokre av deltakarane kom roande frå Lunde – og nokre kom verkeleg langvegsfrå:– Eit ektepar frå Minnesota var på Tysnesferie, og fekk oppleva den flotte...

Sluttar som drosjesjåfør

– Eg har tenkt lenge på dette, fortel Elin Borgen.Det er ikkje vanskeleg å skjøna at dei fleste kjenner den sympatiske drosjesjåføren. Over halvparten av bilistane som passerer, vinkar til Borgen, i det ho møter «Tysnes» langs vegen i Uggdal.