– På politikontoret skal det vera aktivitet, og det skal vera eit politikontor innbyggjarane i Tysnes kan bruka, skriv ordførar Kåre Martin Kleppe i eit lesarbrev.
– På politikontoret skal det vera aktivitet, og det skal vera eit politikontor innbyggjarane i Tysnes kan bruka, skriv ordførar Kåre Martin Kleppe i eit lesarbrev.

Lesarbrev: Nærpolitireforma

Publisert 10.09.2017 kl. 12.00.

I fleire avissaker har det dei siste vekene vore diskutert utfallet av nærpoliti-reforma for Tysnes sin del. Dei store linjene er me einige om – me ynskjer best mogeleg beredskap for innbyggarane i kommunen. Det me er ueinige om, er om sjølve lensmannen, altså den øvste leiaren i politidistriktet, må vera på Tysnes for at beredskapen skal bli ivaretatt. Saka har vore mykje diskutert, men eg vil nytta høvet til å koma med nokre avklaringar, som eg ser på som naudsynte.

I avisa førre veke trekkjer Kjetil Hestad og Anne Merete Fjeldstad fram bilulukka på Skorpo som eit eksempel der politiet var på staden lenge etter brannvesen og ambulanse. Dette er ikkje ein ynskjeleg situasjon. Men å kopla det til nærpolitireforma, som ikkje trer i kraft før 2. januar 2018, blir heilt feil. Dette er eit problem som eksisterer i dag. Politiet på Tysnes er framme på staden så tidleg som mogeleg, men det viser at me må vera merksame på korleis vaktordninga blir lagt opp framover. Dette har også lensmannen i Fusa og Tysnes påpeikt tidlegare, og det same gjer kommunen i sin uttale. Dette er noko eg som ordførar også er merksam på.

I same sak trekkjer dei same personane fram politiet sitt arbeid i kriseberedskapen i kommunen. I likskap med Kjetil Hestad, har eg i løpet av mine to år som ordførar gode erfaringar med at lensmannen er med i krisestaben. Dette blir heldigvis vidareført med at politikontakten framleis tar del i krisestaben. Kravet til politikontakten er at han eller ho skal vera ein erfaren tenesteperson, med god lokalkunnskap, og helst eit godt lokalt nettverk. På den måten blir kravet om lokal kunnskap ivaretatt.På politikontoret skal det vera aktivitet, og det skal vera eit politikontor innbyggjarane i Tysnes kan bruka. I tillegg er eit politikontor i kommunen viktig for vidare rekruttering av nye tilsette i politiet, som kan busetja seg i kommunen, og som kan opparbeida seg lokalkunnskap med tida. Fleire av dei som har uttalt seg til avisa fryktar at det i etterkant av reforma kan henda at det blir reduserte stillingar i politiet i Tysnes. Nærpolitireforma har no konkludert, og det ligg ikkje i den at det skal reduserast i stillingar. Tvert imot er det tilsett over 1.800 nye i politisektoren dei siste åra. Dette gjeld vel og merka ikkje berre tenestemenn, men også etterforskarar, juristar og tilsettjingar i politidirektoratet. Dei neste åra er intensjonen å tilsetja 1.500 til, noko som vil styrkja politiet totalt sett, og er eit teikn på at det ikkje er intensjonar om å redusera tal på stillingar, men tvert imot å auka.Til slutt: Medan det år for år er nedgang i vinningskriminalitet, møter Norge større og større utfordringar med kriminelle organisasjonar, som stadig utviklar og moderniserer seg. Politiet i Norge må følgja etter. Denne reforma er ei endring av organiseringa av politiet i Norge, og skal bidra til at ein står betre rusta i utfordringar mot kriminelle nettverk. I moderne tid ser me både svindel, menneskehandel, våpen- og narkotikahandel og seksuelt misbruk av barn over internett. Me opplever terrortrugslar, og eit meir avansert trugselbilde enn nokon gong før. Dette er kriminelle problem som me står ovanfor, også i distrikta. Eg er difor fornøgd med at H, Frp, Krf, V og Ap saman har inngått eit forlik som sikrar ei reform av politiet. Eg synest det er oppsiktsvekkjande når enkelte vil reversera heile reforma, og halda seg til slik det alltid har vore. Me må tilpassa oss endra føresetnader, også i Norge. Og så skal me saman jobba for best mogelege løysingar lokalt.


Siste saker Gå til framsida

Pernilla sette ny pers

Fredag sprang Pernilla Eugenie Epland 3000 meter på Tyrvinglekene på Nadderud. Tida 9,30,84 gav ho 4. plass, og ei forbetring av den personlege rekorden hennar med 2,5 sekund.– Løpet var greitt, det var mykje vind på Nadderud, men eg fekk meg ei «klynge» å springa i, fortel Pernilla til «Tysnes». Etter kvart gjekk det litt seint, og ho ville forbi. Då måtte ho nesten ut i bane 3...

Fire Hordfast-alternativ på anbod

Måndag lyste Statens vegvesen ut anbod for planlegging av ny bru på E39 over Bjørnafjorden. To selskap skal få jobben med å parallelt sjå på fire alternativ for ei ny flytebru. Alternativa er: 1. Flytebru i boge, berre forankra på land på begge sider. 2. Flytebru i boge forankra på begge sider, men med forankringar som kan aktiverast ved katastrofe. 3. Rettlina flytebru...