FOR MANGE FEIL: Anne Merete Fjeldstad (Ap) viste til mange feil i den rusmiddelpolitiske planen, og førelo å senda planen i retur til administrasjonen. (Arkivfoto)
FOR MANGE FEIL: Anne Merete Fjeldstad (Ap) viste til mange feil i den rusmiddelpolitiske planen, og førelo å senda planen i retur til administrasjonen. (Arkivfoto)

Ny runde om ruspolitikk

– Det som er gjort er ikkje nok, her florerer det med ting som skal utførast i 2012, 2013 og 2014. Saka er ikkje godt nok utgreidd, og må sendast tilbake til administrasjonen.
Publisert 22.09.2017 kl. 16.00.

Då rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan var oppe i formannskapsmøtet tidlegare denne månaden, peika dei folkevalde på ei rekkje feil. Feil som skulle rettast opp, før planen kom opp i kommunestyret. Men også her viste politikarane til mange feil i framlegget frå administrasjonen. Og der rådmannen innstilte på å godkjenna den rusmiddelpolitiske handlingsplanen for 2017-2019 slik han ligg føre, gjekk eit samla kommunestyre inn for å senda planen i retur.


Ikkje godt nok

– Ser ein til dømes på kapittel seks, står det ei rekkje tiltak som skal gjennomførast frå våren 2012 til 2014. Dette er ikkje godt nok, og eg føreslår at me sender heile planen tilbake til administrasjonen, innleia Anne Merete Fjeldstad (Ap) debatten.

– Då me fekk ein rusmiddelpolitisk plan i kommunen i 2011, var det ein stor ting. Den gongen blei det gjort mykje godt arbeid, og kanskje skal me setja ned ei ny gruppe der me går grundigare gjennom kor me står i dag, og kva me vil vidare. Dette er ein utruleg viktig plan for Tysnes, og me må laga ein plan basert på den politikken me ønskjer føra på dette feltet. Slik planen ligg føre i dag, går me inn for utsetjingsframlegget, sa Øystein Flakke (KrF).

– Planen me har å styra etter er ikkje i samsvar med dagens lovverk, med denne rulleringa ønskjer me å retta opp dei faktiske feila i høve til gjeldande lovverk meir enn ei ruspolitisk vurdering, kommenterte rådmann Steinar Dalland.


Politisk djupdykk

– Som det blei peika på i formannskapet, vil me ha litt meir djupdykk i den rusmiddelpolitiske planen, og eg tenkjer me kan leggja opp til eit arbeidsmøte der me ser nærmare på kva politikk me skal føra på dette feltet, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

– Me i Høgre stør utsetjingsframlegget, slo Egil Berge fast.

Også Venstre gjorde det klart at dei ønskte utsetjing.– Eg vil gjerne følgja opp det Øystein Flakke sa, om å setja ned eit utval for å gå grundigare gjennom planen, sa Arve Belt (V).

– Planen er på mange måtar god som han er, men når ordføraren snakkar om djupdykk er eit oppdatert djupdykk greit for oss, ytra Flakke.

– Dette er noko som må tyggjast vidare på, saka må opp igjen i formannskapet der me kan førebu eit godt vedtak til behandling i nytt kommunestyremøte, føreslo ordførar Kleppe.

– Til dagsorden, saka bør vel først opp i tenesteutvalet, meinte Berge. Noko han fekk gehør for oss rådmannen, så dermed ligg det an til nye rundar ruspolitikk i fleire fora.


VILLE GODKJENNA: Rådmann Steinar Dalland (t.h.) ville godkjenna rulleringa av den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, men fekk saka i retur frå dei folkevalde. (Foto: Camilla Korsnes)
VILLE GODKJENNA: Rådmann Steinar Dalland (t.h.) ville godkjenna rulleringa av den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, men fekk saka i retur frå dei folkevalde. (Foto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.