Lesarbrev: Tysnes kyrkje som trusopplæringskyrkje

Publisert 22.09.2017 kl. 06.00.

Eg forstår at bladet Tysnes i denne utgåva har laga ei sak om altermåleriet som blir laga og hengt opp i Tysnes kyrkje. I den samanhang har eg valt å formidla mine tankar om dette i form av eit lesarbrev.

Tysnes kyrkje er ei samlingskyrkje for trusopplæringa i Tysnes kommune. Denne kyrkja har difor ulike «fotavtrykk» frå ulike trusopplæringsarrangement. Slik har det allereie vore i fleire år, og slik kjem det til å bli, sidan Tysnes kyrkje har fått denne spesielle rolla.

Me ynskjer at Tysnes kyrkje skal vera ei «levande kyrkje», og tykkjer difor det er positivt at den aktiviteten me har i kyrka viser att for resten av kyrkjelyden.

Altermåleriet som blir laga når det er Tårnagenthelg, er kanskje det «fotavtrykket» som har vore mest synleg, då det blir hengt opp på altertavla midt framme i kyrkja. Soknerådet har fått både positive og negative reaksjonar frå kyrkjelyden på dette altermåleriet, og har difor hatt det som tema på fleire møte. Trusopplæringsutvalet handsama saka før ferien, og Tysnes sokneråd skal ta opp saka på neste møte.

Slik eg ser det, er det viktig for oss i soknerådet å lytta til alle som brukar kyrkja vår. Det gjeld både dei som planlegg, og har ansvar for trusopplæringa vår, soknepresten som har ansvar for gudstenestene og «brukarane», unge og gamle, som utgjer kyrkjelyden vår .

Utfordringa for soknerådet er å finna gode løysingar, slik at kyrkja vår kan vera ein god stad å vera for å søkja fellesskap med Gud og kyrkjelyd.

Eg har stor tru på at me saman skal finna gode og føreseielege løysingar i denne saka.


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...