Lesarbrev: Utanomjordiske - finst dei?

Publisert 02.10.2017 kl. 12.54.

Me likar alle å verta vurdert som sunne og normale. Ingen av oss ville lika om det vart sagt om oss: Nei, du kan ikkje rekna med han eller henne. Dei er ikkje heilt normale. Vel, då har me straks dette med å definera normalitet. Kven er premisseleverandør for å definera fasitsvaret? Eg er det ikkje meir enn du er det. Men me har begge lov å meina noko. Og me har alle lov å gjera kjent kva me meiner. Ikkje alle tør det. Eg tør det, og eg gjer det.

Å forstå livet og tilværet ut frå vitskapleg tenking, er det mest alminnelege livssyn for mannen i gata. Truleg ikkje fordi det er det klart mest truverdige og rette. Nei, heller fordi dette livssynet ikkje stiller så mykje til ansvar for livet mitt. Den høgste myndigheit er mennesket sjølv ved dei ulike rettsinstansane. Så lenge eg innrettar livet mitt slik at eg ikkje kjem i konflikt med desse domsmyndighetene, er eg trygg, og har ikkje noko å frykta.

Det er eit faktum at det blant mange i samfunnet er stor interesse for det mystiske, og det som ikkje lett lar seg forklara. Tv-serien «Åndenes makt» viser dette. «Det er meir mellom himmel og jord», er ei frase me alle kjenner. Ja, slik snakkar me. Men kva meiner me eigentleg? Er meininga vår så seriøs at den får konsekvens for livet vårt? For meg er det slik. Eg er Jesu-disippel og seier med Paulus i andre brev til Timoteus: «eg skammar meg ikkje, for eg veit kven eg trur på».

Eg vil dela noko med deg som kan utfordra vanetenkinga di. Og så er det sikkert også litt spennande. Ja, litt spennande i alle fall.

For ca tre år sidan kjøpte me varmepumpe til Sør-Reksteren Bedehus. Den varmepumpa har skapt hovudbry for fleire enn eigaren. Eit elektrikarfirma har fått noko å bryna seg på fleire gonger. Aktivitetsnivået i Sør-Reksteren Bedehus er labert. Men to basarar i løpet av året er der alltid. Påskebasar med Kvinneforeininga Lysglimt som arrangør, og sommarbasaren, der bedehusstyret arrangerer. I år skjer det i begge tilfelle at så å seia dagen før arrangementet, stoppar varmepumpa utan at det er råd å skjøna kvifor. Og i begge tilfelle er tidspunktet så upassande som det kan verta. Fagfolk må tilkallast. Men det er i påskeveka og påskeferie. Og så er det i fellesferien. Korleis firmaet klarte å takla denne utfordringa, er ei historie for seg.

Men då ein mann frå firmaet var og skulle utbetra skaden på varmepumpa tysdag 19. september, kom der ein kommenter som fekk meg til å lytta ekstra nøye. Det vart snakk om garanti i dette tilfellet. Då seier denne elektrikaren: «Ja, men garantien gjeld ikkje så lenge der er utanomjordiske inne i biletet.» No er eg fullt klar over kva han la i ordet utenomjordisk i denne samanheng. Det var lyn og torden. For det er nettopp dette som er inne i biletet. Då pumpa stansa, skal der i følgje vêrobservasjonsdata ha vore torevêr på Reksteren. Nok om det. Eg kunne ha nemnd meir om underlege forhold ved skaden på varmepumpa i Sør-Reksteren Bedehus.

Men for deg som berre ler av slikt eg skriv om her, vil eg berre avslutningsvis fortelja om noko «mystisk» som skjedde i samband med det som skjedde i påska. Firmaet sende fyrst ein mann som med all sin fagkunnskap og «knowhow» ikkje klarte å finna ut av fenomenet – «Mystisk stans på varmepumpa i Sør-Reksteren Bedehus». Så måtte ein av sjefane sjølv koma. Etter nitid søking etter årsak, vart feilen identifisert.

Eg skriv frå tid til annan lesarbrev i «Tysnes». Det gjorde eg etter dette «påskedramaet» også. Det vil seia, intensjonen var at eg skulle gjera det. Men nokon «utanomjordiske» stakk kjeppar i jula. Leserbrevet var ferdig, lagra på harddisken på pc-en min. Og så var det også lagra på Google Drive. Altså på ein server laaangt borte frå Torsheim på Haukafær på Reksteren der eg bur. Så skjer mysteriet. I det eg skal lasta opp dokumentet for å senda det til redaksjonen i avisa, er det sporlaust forsvunne. Eit dokument og berre dette eine, er sletta samstundes på pc-en min og på serveren til Google Drive i USA. Har du datakunnskap til å forklara fenomenet? Eg har det ikkje. Det einaste eg kan tenkja er at der var noko i det han elektrikaren sa då han nemnde dette med utanomjordiske som er inne i biletet.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.