PLASS TIL ALLE: Lena Epland Sløgedal (t.v.) og Aud Kaldefoss(t.h.) garanterer barnehageplass for alle. Her er dei i Stjernereiso barnehage saman med born og assistentvikar Lina Kripaityte-Nordbustad.
PLASS TIL ALLE: Lena Epland Sløgedal (t.v.) og Aud Kaldefoss(t.h.) garanterer barnehageplass for alle. Her er dei i Stjernereiso barnehage saman med born og assistentvikar Lina Kripaityte-Nordbustad.

Barnehageplassar til alle i fleire år framover

I dag får alle som vil ha born i barnehage plass, men nokon må køyra nokre kilometer.
Publisert 09.10.2017 kl. 17.00.

Det er fire barnehagar i Tysnes, og alle er kommunale. Dei ligg i Lunde, Onarheim, Uggdal og Våge.

Til saman er der frå nyttår 152 born i barnehagane, noko som tilsvarar 210 barnehageplassar. Årsaka til skilnaden på talet born og plassar er at kvart barn som er under tre år blir rekna som å ha to plassar. Det er slik at det er ein vaksen for kvar seks over tre år og ein vaksen for kvar tre under tre år. Dette betyr at det etter jul truleg kjem til å vera 30 born i Onarheim, 26 i Vågsmarka, 24 i Lunde og heile 72 i Stjernereiso barnehage i Uggdal.


Litt køyring

Oppvekstsjef Aud Kaldefoss seier dei aldri seier nei til nokon, men for dei som bur i Våge er det ikkje alle som får plass i Vågsmarka.

– Nei, til det er den barnehagen for liten. Men me reknar Våge og Uggdal omlag som same opptakskrets, det er jo få kilometer å køyra. Annleis er det for dei i Onarheim, så der prøver me å få plass til alle i den barnehagen. Det er forresten auke i folketalet der, så både skulen og barnehagen får no fleire born. Difor planlegg me på sikt utviding av barnehagen i Onarheim.


Kontantstøtte

Barnehagerettleiar Lena Epland Sløgedal seier ho har merka litt nedgang i søknader om barnehageplass for dei opptil to år.

–Ja, fleire av dei ventar noko lenger med å søkja barnet inn i barnehage, og eg er sikker på at for ein del av dei er kontantstøtta dei då får medverkande. Den har auka noko i det siste. Me oppmodar forresten alle foreldre til å søkja barnehageplass ved hovudopptaket 1. februar, for slik får me best oversikt over behovet utover året. Nokon som søkjer då, vil ikkje ha barnet inn i barnehage før over neste nyttår, og det er jo heilt greit.


Kvalitet

Både Aud Kaldefoss og Lena Epland Sløgedal meiner dei har gode barnehagar.

– Ja, me har styrar i alle barnehagane, og det er ikkje vanskeleg å få søkjarar med utdanning til pedagogstillingane. No har me lyst ut ei stilling, og det er minst seks søkjarar med barnehagelærarutdanning.

– Her er berre kommunale barnehagar. Kva om det vart litt konkurranse frå private?

– Det var nok private som vurderte å etablera seg då me jobba med utviding av Stjernereiso, men dei fann nok ut at det ville bli for dyrt med ein såpass liten barnehage. Og når alle som søkjer får plass, er det vel ikkje marknad for ein privat i tillegg, seier dei to som saman er ansvarlege for barnehagane i Tysnes.


Alltid plass

– Kor lang tid framover kan de garantera at alle som ønskjer det får plass i barnehage?

– Det vil alltid vera plass for dei som ønskjer det. I dag er der ledige plassar, særleg i Lunde. Me planlegg å kunna byggja ut etterkvart som etterspurnaden aukar. Men først vil me sjå at sjukeheimen er ferdig, så byggjer me ut mellomtrinnet ved Tysnes skule og så kjem barnehagane – og då kanskje Onarheim først, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.


Siste saker Gå til framsida