GODE UTSIKTER: – No har me truleg nok tomter for dei neste fem åra, fortel Trond Tvedt i Tysnes Bolig, som mellom anna har bygd mange boligar her i Vågsåsen. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
GODE UTSIKTER: – No har me truleg nok tomter for dei neste fem åra, fortel Trond Tvedt i Tysnes Bolig, som mellom anna har bygd mange boligar her i Vågsåsen. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Husvære skal lokka unge til Tysnes

Tysnes Bolig har i fleire år satsa på mindre leilegheiter, og trur det skal vera med på å auka folketalet.
Publisert 11.10.2017 kl. 06.00. Oppdatert kl. 13.24.

Tak over hovudet er svært viktig, og det er fleire som tilbyr hus og leiligheiter i Tysnes. Tysnes Bolig har dei siste ti åra bygd over 50 leilegheiter og småhus, og om lag halvparten av dei er selde til ungdomar under 23 år. Aldri tidlegare har dei hatt meir aktivitet og dei sel jamnt og trutt etterkvart som det blir ferdig, seier Trond Tvedt.

– No har me tolv under bygging og prosjekterer seks. I tillegg reknar eg med at me på Lande kjem i gang med grunnarbeid neste år og kan ha 24 leilegheiter klar i 2019.


Unge

– Kven er det som kjøper?

– I hovudsak er det unge folk frå Tysnes som anten bur her frå før eller vil venda heim igjen. Då me starta opp, visste me at det var få tilbod for unge førstegongsetablerarar. Det er nok den målgruppa me for det meste har nådd.


Folkeauke

Trond Tvedt var også med på å starta «Tysnesfest», og han meiner «Tysnesfest» har hatt mykje å seia for at fleire vel å bu i kommunen.

– «Tysnesfest» har vore med på å skapa optimisme og stoltheit. Det gjev særleg dei unge ei kjensle av å ha eit godt felleskap her, og då legg me jo også grunnlaget for at me blir fleire tysnesingar, noko som var føremålet då me starta Tysnes Bolig.


Utsikt

Her i Tysnes er svært mange velsigna med utsiktstomter. Trond Tvedt har merka at folk ikkje tek kva som helst her.

– Det er tydeleg at det å sjå sjø er viktig, så me satsar på tomter med sjøutsikt. Men det betyr også mykje for dei som skal etablera seg at det ikkje er for langt til ferje, butikk og restaurant, seier mannen som satsar på at folketalet aukar. Men han meiner det då er viktig å sjå langt framover.

– No har me truleg nok tomter for dei neste fem åra. Men det er avgjerande at politikarane klarar å sikra nok, attraktivt tomteland også etter det.


Siste saker Gå til framsida