PLANLEGGINGA HELD FRAM: Planarbeidet med E39 med bru over Bjørnafjorden held fram. Regjeringa vil løyva meir planleggingsmidlar. På biletet ser me eitt av alternativa som bruløysing som det no vert jobba med, endeforankra flytebru. (Foto: Statens vegvesen/Norconsult)
PLANLEGGINGA HELD FRAM: Planarbeidet med E39 med bru over Bjørnafjorden held fram. Regjeringa vil løyva meir planleggingsmidlar. På biletet ser me eitt av alternativa som bruløysing som det no vert jobba med, endeforankra flytebru. (Foto: Statens vegvesen/Norconsult)

E39 og statsbudsjettet: Får til planlegging –ikkje til vegbygging

E39 er ikkje prioritert med ordinære vegmidlar i budsjettet for neste år som regjeringa la fram torsdag. Men det blir løyvt pengar slik at planlegginga med bruløysing over Bjørnafjorden kan halda fram.
Publisert 12.10.2017 kl. 13.35.

Både E39 og E16 får planleggingsmidlar neste år. Regjeringa føreslår midlar til å koma i gang med arbeidet med reguleringsplan for E39 på strekkja Stord-Tysnes-Os. Blir budsjettet vedteke, vil det også bli midlar til arbeid med kommunedelplanar vidare sørover, mellom Stord og Bokn.


Raskare til Bergen

Eit anna vegprosjekt som også vil vera viktig for Tysnes, er den nye motorvegen mellom Os og Bergen. Planen er at denne skal opna i 2021 eller 2022.

Arbeidet med den nye firefelts vegen skal halda fram. I statsbudsjettet er det føreslått 1.390 millionar kroner til E39 Svegatjørn-Rådal, av dette 1.130 millionar i statlege midlar, medan 260 millionar skal hentast inn i bompengar.


Godt nøgd ordførar

Ordførar Kåre Martin Kleppe er godt nøgd med at det vil bli løyvt pengar til vidare planlegging av E39.

– Det har vore brukt mykje pengar til planlegging allereie. Det som no er viktig og som eg er godt nøgd med, er at det blir løyvt midlar til detaljplanlegging av den traséen som allereie er peika ut med bruløysing over Bjørnafjorden, og ikkje planlegging av andre traséar.

Han er og godt nøgd med at det vil bli løyvt planleggingsmidlar mellom Stord og Haugesund.

– På den måten vil me få ein meir heilskapeleg E39, seier han.

Han hadde ikkje forventa oppstartsmidlar til E39 i 2018. Det ligg heller ikkje inne i Nasjonal Transportplan. Kleppe håpar på oppstart i 2021-2022.


E16

Ordføraren er også godt nøgd med at det er løyvt planleggingsmidlar til E16.

– Det er og viktig, sjølv om me ikkje brukar den vegen så ofte, seier han, og legg til at midlar til Sotrabrua også er viktig.


Siste saker Gå til framsida

Øving: Ein person i sjøen ved Våge ferjekai

Øving: Tysnes brann og redning rykte ut med to bilar og 12-13 personar til Våge ferjekai palmelaurdag om føremiddagen. Øvingsmeldinga som gjekk ut frå 110-sentralen i Bergen var dramatisk. Ein person hadde falle i sjøen ved Våge ferjekai klokka tre om natta.

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.