FEKK DET TØFT: «Det er uhøyrt at Hordaland Arbeidarparti svingar partipisken slik dei har gjort i saka om Kystsoneplanen», skriv bladet Tysnes på leiarplass. Biletet er frå møtet i fylkestinget sist veke. (Foto: Ingunn Gjærde)
FEKK DET TØFT: «Det er uhøyrt at Hordaland Arbeidarparti svingar partipisken slik dei har gjort i saka om Kystsoneplanen», skriv bladet Tysnes på leiarplass. Biletet er frå møtet i fylkestinget sist veke. (Foto: Ingunn Gjærde)

Leiar: Fekk føla partipisken i Hordaland Arbeidarparti

Publisert 12.10.2017 kl. 09.05.

Du skal ikkje framstå som ein lokalpolitikar med sterke lokalpolitiske omsyn når du representerer Arbeidarpartiet i fylkestinget i Hordaland. Det fekk tidlegare tysnesordførar Kjetil Hestad erfara på fylkestinget sist veke.

Arbeidarpartiet svinga partipisken, og den ivrige lokalpolitikaren Hestad måtte bøya av for overmakta. Då den særdeles viktige saka Kystsoneplanen kom opp på fylkestinget, røysta Hestad imot sin eigen vilje. Men det som endå verre er, han røysta også imot det som er tysnesingar flest sin vilje i ei så viktig sak som Kystsoneplanen er.

Denne saka handlar nemleg om langt meir enn berre denne planen. Dette handlar om lokaldemokratiet, og i dette tilfellet om kven som skal bestemma over sjøområda i og rundt Tysnes.

For oss som bur på Tysnes er det nærliggjande å dra parallellar mellom denne saka og den årelange kampen som Tysnes kommune har hatt med Fylkesmannen i Hordaland om sentrumsplanen for Våge. Hjå Fylkesmannen møtte Tysnes kommune mykje motbør om Tysnes sine framtidsplanar for utvikling av Våge. Til slutt vart motbøra så stor at kommunen valde å senda saka – mot Fylkesmannen sin vilje – til departementet for endeleg avgjerd. Og som me er kjende med frå i sommar; kommunalministeren skar gjennom slik at planen blei vedteken. Utfallet vart i store trekk slik Tysnes ynskte.

Tysnes har i mange år hatt ein eigen kystsoneplan å styra etter for oppdrett og oppdrettsfrie soner. Denne lokale styringsretten burde Tysnes også hatt vidare framover. I staden opplever me at fylkestinget vedtek ein plan som er sterkt i strid med Tysnes sine ynskje.

Sett frå ein slik synsstad er det uhøyrt at Hordaland Arbeidarparti svingar partipisken slik dei har gjort i saka om Kystsoneplanen.

Me har ikkje problem med å forstå argumentasjonen til både Arbeidarpartiet og fylket sin juridiske rådgjevar, når dei ville gjera Hestad ugild i denne viktige saka. Når Hestad i dag jobbar i laksenæringa, som miljø- og samfunnskontakt for oppdrettsfirma i nabokommunar til Tysnes, er det fullt mogeleg å finna ein knagg for å erklæra han ugild. Spesielt når meiningane hans var på kollisjonskurs med fleirtalet i partiet.

Ordførar Kåre Martin Kleppe har signalisert at han vil klaga fylkestingsvedtaket inn for departementet. Det bør gjerast i denne viktige saka, som handlar om næringsutvikling på Tysnes og framtidig utvikling av bukommunen Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Stormen er her: Tre over vegen i Uggdal

SISTE: Fleire trevelt på Tysnes seint onsdag kveld. Eit trevelt stengjer vegen Uggdal-Onarheim i 21.15-tida.Tidlegare onsdag kveld sperra eit stort tre fylkesvegen nederst i Uggdalsdalen.

Onsdag kveld: Våge-Halhjem innstilt

Grunna kraftig vind er MF Selbjørnsfjord innstilt frå og med 20.25-avgangen frå Våge. Dette melder FosenNamsons Sjø i ei trafikkmelding onsdag kveld. Det er førebels ikkje meldt om at stormen skapar trøbbel på Hodnanes-Jektevik-sambandet.