FEKK DET TØFT: «Det er uhøyrt at Hordaland Arbeidarparti svingar partipisken slik dei har gjort i saka om Kystsoneplanen», skriv bladet Tysnes på leiarplass. Biletet er frå møtet i fylkestinget sist veke. (Foto: Ingunn Gjærde)
FEKK DET TØFT: «Det er uhøyrt at Hordaland Arbeidarparti svingar partipisken slik dei har gjort i saka om Kystsoneplanen», skriv bladet Tysnes på leiarplass. Biletet er frå møtet i fylkestinget sist veke. (Foto: Ingunn Gjærde)

Leiar: Fekk føla partipisken i Hordaland Arbeidarparti

Publisert 12.10.2017 kl. 09.05.

Du skal ikkje framstå som ein lokalpolitikar med sterke lokalpolitiske omsyn når du representerer Arbeidarpartiet i fylkestinget i Hordaland. Det fekk tidlegare tysnesordførar Kjetil Hestad erfara på fylkestinget sist veke.

Arbeidarpartiet svinga partipisken, og den ivrige lokalpolitikaren Hestad måtte bøya av for overmakta. Då den særdeles viktige saka Kystsoneplanen kom opp på fylkestinget, røysta Hestad imot sin eigen vilje. Men det som endå verre er, han røysta også imot det som er tysnesingar flest sin vilje i ei så viktig sak som Kystsoneplanen er.

Denne saka handlar nemleg om langt meir enn berre denne planen. Dette handlar om lokaldemokratiet, og i dette tilfellet om kven som skal bestemma over sjøområda i og rundt Tysnes.

For oss som bur på Tysnes er det nærliggjande å dra parallellar mellom denne saka og den årelange kampen som Tysnes kommune har hatt med Fylkesmannen i Hordaland om sentrumsplanen for Våge. Hjå Fylkesmannen møtte Tysnes kommune mykje motbør om Tysnes sine framtidsplanar for utvikling av Våge. Til slutt vart motbøra så stor at kommunen valde å senda saka – mot Fylkesmannen sin vilje – til departementet for endeleg avgjerd. Og som me er kjende med frå i sommar; kommunalministeren skar gjennom slik at planen blei vedteken. Utfallet vart i store trekk slik Tysnes ynskte.

Tysnes har i mange år hatt ein eigen kystsoneplan å styra etter for oppdrett og oppdrettsfrie soner. Denne lokale styringsretten burde Tysnes også hatt vidare framover. I staden opplever me at fylkestinget vedtek ein plan som er sterkt i strid med Tysnes sine ynskje.

Sett frå ein slik synsstad er det uhøyrt at Hordaland Arbeidarparti svingar partipisken slik dei har gjort i saka om Kystsoneplanen.

Me har ikkje problem med å forstå argumentasjonen til både Arbeidarpartiet og fylket sin juridiske rådgjevar, når dei ville gjera Hestad ugild i denne viktige saka. Når Hestad i dag jobbar i laksenæringa, som miljø- og samfunnskontakt for oppdrettsfirma i nabokommunar til Tysnes, er det fullt mogeleg å finna ein knagg for å erklæra han ugild. Spesielt når meiningane hans var på kollisjonskurs med fleirtalet i partiet.

Ordførar Kåre Martin Kleppe har signalisert at han vil klaga fylkestingsvedtaket inn for departementet. Det bør gjerast i denne viktige saka, som handlar om næringsutvikling på Tysnes og framtidig utvikling av bukommunen Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Øving: Ein person i sjøen ved Våge ferjekai

Øving: Tysnes brann og redning rykte ut med to bilar og 12-13 personar til Våge ferjekai palmelaurdag om føremiddagen. Øvingsmeldinga som gjekk ut frå 110-sentralen i Bergen var dramatisk. Ein person hadde falle i sjøen ved Våge ferjekai klokka tre om natta.

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.