KJENNER NÆRMILJØET: «Regjeringa skal bidra til at di lokalavis kan halda fram med å utvikla den gode lokale journalistikken som er viktig for deg og ditt nærmiljø», skriv kulturminister Linda Hofstad Helleland i eit lesarbrev. (Foto: Camilla Korsnes)
KJENNER NÆRMILJØET: «Regjeringa skal bidra til at di lokalavis kan halda fram med å utvikla den gode lokale journalistikken som er viktig for deg og ditt nærmiljø», skriv kulturminister Linda Hofstad Helleland i eit lesarbrev. (Foto: Camilla Korsnes)

Lesarbrev: Noreg treng lokalavisa

Publisert 23.10.2017 kl. 13.00.

Kjære lesar. Eg er glad for at du nett no sit og les di lokalavis. Anten du akkurat har bladd opp ei side i papiravisa, klikka deg inn på ei sak på pc-en, eller opna avis-appen på mobilen. Lokalavisa er viktig. Den står for nærleik, samhald og identitet i lokalmiljøet. Den held deg oppdatert på sakene som har mest å seia for livet ditt i det daglege.

Samstundes speler lokalavisene ei viktig i rolle i demokratiet. Me treng media som kjenner nærmiljøa, og som kan følgja lokalpolitikken og det lokale næringslivet tett. Undersøkingar viser at lokalavisene er sentrale i å sørga for at lokaldemokratiet i kommunane fungerer. Det gjer også lokalavisene til sjølve fundamentet i det norske mediemangfaldet. Difor gjer regjeringa ei tydeleg prioritering i budsjettet for neste år. Me ønskjer å sikra denne demokratiske berebjelken.

No er det ikkje alle som meiner dei må ha papiravisa på døra om morgonen lenger. Kanskje treng du som lesar noko heilt anna – raske oppdateringar, lyd og bilete, og at medier er lett tilgjengeleg.Me vil framleis ha det innhaldet lokalavisene leverer, men mange av oss vil bruka lokalavisa vår på ein annan måte. Dette er ikkje ei enkel omstilling for små redaksjonar med få ressursar. Difor opprettar regjeringa ei ny ordning som kan bidra med støtte til innovasjonsprosjekt. Slik kan me bidra til at di lokalavis kan utvikla seg i takt med dine ønskje og behov.

Dette er berre nokre første steg. No arbeider me vidare med ei stortingsmelding om mediestøtta, basert på råda me fekk frå Mediemangfaldsutvalet tidlegare i år. Utgreiinga skal vera eit sentralt kunnskapsgrunnlag for utforminga av ein mediepolitikk for framtida.

Me har om lag 240 aviser i Noreg i dag, og talet har vore stabilt lenge. Sjølv om pressestøtta har ein del av æra for dette, har mykje endra seg sidan produksjonstilskotet til nyhende- og aktualitetsmedia blei oppretta på 60-talet. Ordninga skal leggja til rette for eit mangfald av aviser. Likevel er det slik at over halvparten av potten går til dei fem største avisene. Difor er det på tide at me gjer ein grundig gjennomgang av korleis me brukar og fordeler dei om lag 300 millionane som går til denne ordninga.

Regjeringa meiner at me treng ei omlegging av den direkte pressestøtta, slik me allereie har lagt om og modernisert andre ordningar på medieområdet. Til dømes innførte regjeringa i fjor eit fritak for moms for elektroniske nyhende- og aktualitetsmedia. Det er eit tiltak som kjem alle aviser til gode, ikkje berre nokre utvalde. Gjennom denne likebehandlinga i momssystemet fjerna me hindringar for naudsynt omstilling, og momsfritaket gir ei indirekte støtte som kan vera særs viktig. Regjeringa vil sikra at dine skattepengar blir brukte på rett måte, og at mediestøtta bidrar til at di lokalavis klarar seg gjennom den digitale omstillinga. Slik at du kan dela og sjå dine barn eller barnebarn scora mål for det lokale fotballaget, bli informert om kva konsekvensar vedtak i kommunestyret får for din kvardag, eller finna ut om der er kultur- og fritidstilbod du ønskjer å bruka i veka som kjem. Regjeringa skal bidra til at di lokalavis kan halda fram med å utvikla den gode lokale journalistikken som er viktig for deg og ditt nærmiljø.

God lesing!


Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...