NY BARNEHAGE: Får rådmannen fleirtal for sitt budsjettforslag, kan det bli ny barnehage på Onarheim. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
NY BARNEHAGE: Får rådmannen fleirtal for sitt budsjettforslag, kan det bli ny barnehage på Onarheim. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Leiar: Offensiv kommunesatsing kan gje ny vekst

Publisert 10.11.2017 kl. 14.00. Oppdatert kl. 14.28.

Folketalet i Tysnes veks. Tysnes veks mest i Sunnhordland. Folketalet på sitt høgaste på nesten 15 år.

Dette er nokre av overskriftene som er henta frå «Tysnes» siste året, og som omhandlar folketalsutviklinga i kommunen vår.

Her kan me lesa om ei folketalsutvikling som gler folk flest. Men som kanskje gler politikarne og den administrative leiinga i kommunen endå meir.

Vekst i folketalet er viktig for skatteinntektene til kommunen, men det er og viktig for overføringane frå staten. Samla utgjer dette inntektene til Tysnes kommune. Og vekst i inntektene er eit godt grunnlag for ei offensiv kommunal satsing i åra framover.

I desse budsjettider kan me høyra og lesa om den eine kommunen etter den andre som må gjennom harde kutt for å få budsjettet i balanse. Me treng ikkje gå lenger enn til bynabo i sør, Stord. Her varslar rådmannen kutt innanfor både vaksenopplæring, barnehagar og attraktive fritidstilbod.

I Tysnes har rådmann Steinar Dalland lagt fram eit offensivt budsjett som andre kommunar kan sjå langt etter. Tysnes er knapt nok ferdig med storsatsinga på nytt omsorgssenter før ein legg til rette for ei ny storsatsing: Over 60 millionar kroner til utbygging for mellomsteget på Tysnes skule. Oppstart alt neste år. Og det sluttar ikkje der. Rådmannen vil også byggja ein heilt ny barnehage på Onarheim til 36 millionar kroner. I avisa i dag kan me lesa at denne kan koma alt i 2020.

Skule- og barnehagesatsing er utruleg viktig for vidare vekst i vesle Tysnes. Det nye omsorgssenteret var også heilt nødvendig, ut frå tilstanden på den gamle sjukeheimen. Ein god kommune skal også ta vare på dei gamle. Men ei slik eldresatsing vil normalt ikkje føra til fleire unge tilflyttarar. Difor er det særdeles viktig og positivt at Tysnes no satsar offensivt på skule og barnehage. Det er viktig for at tysnesungdomar slår seg ned heime på Tysnes. Sameleis vil det gjera Tysnes endå meir attraktiv for tilflytting av unge familiar.

Dei styrande i kommunen skal ha ros for at dei opp gjennom åra vore forsiktige med pengebruken. I dag har Tysnes ein sunn økonomi og eit driftsnivå som ein klarar å handtera på ein god måte. Denne nøkterne drifta gjev rom for den offensive satsinga på skule og barnehage som me no ser. Ei satsing som er særdeles viktig for vidare vekst i folketalet.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Øving: Ein person i sjøen ved Våge ferjekai

Øving: Tysnes brann og redning rykte ut med to bilar og 12-13 personar til Våge ferjekai palmelaurdag om føremiddagen. Øvingsmeldinga som gjekk ut frå 110-sentralen i Bergen var dramatisk. Ein person hadde falle i sjøen ved Våge ferjekai klokka tre om natta.

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.