GODT NYTT: Sivert på fem månader var med mamma Solfrid Burkeland Smith på sitt første politiske møte i Tysnes. Der fekk dei vita at unge Sivert kan ta til i splitter ny barnehage på Onarheim om ikkje så lenge, dersom politikarane går inn for dette neste store løftet i Tysnes kommune.
GODT NYTT: Sivert på fem månader var med mamma Solfrid Burkeland Smith på sitt første politiske møte i Tysnes. Der fekk dei vita at unge Sivert kan ta til i splitter ny barnehage på Onarheim om ikkje så lenge, dersom politikarane går inn for dette neste store løftet i Tysnes kommune.

Den nye barnehagen kan koma tidlegare

Han tok det heile med stor ro, fem månader gamle Sivert, då han på møtet i tenesteutvalet fekk vita at den nye barnehagen i heimbygda Onarheim kan bli framskunda eitt år.
Publisert 10.11.2017 kl. 06.00. Oppdatert kl. 14.36.

Ny barnehage på Onarheim med tre avdelingar og til saman 72 plassar var den nye store satsinga rådmann Steinar Dalland og hans stab kom med då Tysnes-budsjettet for neste år og økonomiplanen fram til og med 2021 vart lagt fram sist veke.

Tysdag var det dei folkevalde i tenesteutvalet sin tur til å få ein gjennomgang av budsjettet, i eit møte der Solfrid Burkeland Smith (Sp) hadde med snart eit halvt år gamle Sivert.


God start

– Det er første gongen han er med på eit politisk møte i Tysnes, sa mamma Solfrid, og la til at det då var fint med barnehage og skule som satsingsområde i det nye budsjettframlegget.

Rådmannen har sett av 36,6 millionar kroner til ny barnehage i 2021.

– Er det mogeleg å framskunda denne utbygginga, i det minste med eitt år? ville komiteleiar Bjørn Tore Malkenes (Frp) vita.

– Ja, var det klare svaret frå rådmannen.

– Me var inne på tanken om å leggja inn ny barnehage på Onarheim i økonomiplanen for 2020, men ut frå erfaringane me har med det store løftet omsorgssenteret er for kommunen, og med tanke på utbygginga av Tysnes skule det er signalisert samla politisk støtte til, så valde me ikkje å gapa for høgt. Slike store byggjeprosjekt krev tett oppfølging frå vår side, men eg meiner det er rom for å leggja ny barnehage inn i planen for 2020, parerte Steinar Dalland invitten frå Malkenes.


Samarbeid med private

Ei mogeleg løysing for å framskunda utbygginga, er å gå for ei ordning med Offentleg-privat samarbeid (OPS). Det har ikkje vore nytta ved slike store byggjeprosjekt på Tysnes tidlegare.

– Me har alt drøfta ei slik løysing, og vil sjå nærare på om det kan vera ein måte å framskunda barnehagen på, om politikarane ber oss om det, understreka rådmann Dalland.Han peika i sin gjennomgang på at for tida er Onarheim bygda med størst vekstpotensial på Tysnes, med nytt byggjefelt i Heningshagen, nye husvære i OnarTun, tilrettelegging for utbygging i Alsaker Brygge Sør, og nye planar i Elsåkervågen.


Nok plassar

– Kva med utbygging av Uggdal skule, kva er det planar om der, ville Åse Enes (KrF) vita.

– Så langt vurderer me kapasiteten god nok der, sa rådmannen, og blei supplert av oppvekstsjef Aud Kaldefoss som viste at elevtalet ved Uggdal skule vil vera på 103-105 elever, viss prognosane for dei fem neste åra slår til. I dag er det 110 elevar ved denne skulen, skulen på Onarheim vil ha 34 elevar når nytt skuleår tek til i august neste år. Det auka elevtalet der gjer at skulen vil gå frå å vera todelt til tredelt.

Med utbygginga på Tysnes skule, kostnadsrekna til i overkant av 60 millionar kroner, og ny barnehage på Onarheim til 36,6 millionar, er det ikkje funne rom for meir bygging korkje i Vågsmarka eller Stjernereiso barnehage.

Levetida på modulbygga ved barnehagen på Reiso, blei etterlyst.


Fartsblind

– Det er ikkje noko datostempling på bygget, men det blir noko anna å gå for ei slik løysing framfor dei plassbygde bygga me byggjer for framtida både det nye skulebygget på Gjerstad, og som planlagt i barnehagen på Onarheim. Når det gjeld utbygginga ved Tysnes skule, så har me ikkje nytta den halve millionen som var sett av til planlegging inneverande år. Rett og slett fordi me ikkje har hatt kapasitet til det, all den tid me har lagt ned kreftene på å få ferdig det nye omsorgssenteret, den største utbygginga nokosinne for Tysnes kommune. Det er lett å bli fartsblind når me no er i ferd med å fullføra eit omsorgssenter til 175 millionar kroner, og har planane klare for dei to nye store satsingane som ligg inne i framlegget frå administrasjonen. Me kan ikkje halda fram med å investera i eit slikt tempo, og samstundes ta vare på det økonomiske handingsrommet me har i dag, understreka rådmannen.

– Det me har fått presentert her i dag, er eit kjekt budsjett å sjå på. Ikkje berre er her rom for store investeringar, her ligg også inne fleire stillingar både til barnehage og skule, kommenterte Ingrid Tysnes Stue (Ap).Sist veke presenterte «Tysnes» dei fleste investeringane som ligg inne i den komande økonomiplanperioden 2018-2021, komande tysdag skal formannskapet seia sitt om forslaga frå rådmannen før endeleg budsjett med kurs for Tysnes dei komande åra skal vedtakast i kommunestyremøtet 12. desember.


Siste saker Gå til framsida

Semje om kommunebudsjett

Førre onsdag var kommune- styret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjett og økonomiplan vart vedteke.

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...