VIL HA FLEIRE FLYKTNINGAR: Tysnes kommune har så langt busett 40 flyktningar. Her frå opplæring i bruk av norske banktenester. (Arkivfoto Ole Skaten)
VIL HA FLEIRE FLYKTNINGAR: Tysnes kommune har så langt busett 40 flyktningar. Her frå opplæring i bruk av norske banktenester. (Arkivfoto Ole Skaten)

Vil ha fleire flyktningar til Tysnes

Tysnes blir ikkje spurt om å busetja fleire flyktningar neste år. No vil rådmannen ha dei som var lova dette året.
Publisert 13.11.2017 kl. 13.52. Oppdatert kl. 13.53.

– Me har nett fått brev frå IMDI med beskjed om at Tysnes kommune ikkje vert beden om å busetja nye flyktningar neste år, sa Nav-leiar Kristine Trane då ho orienterte tenesteutvalet om flyktningesituasjonen på Tysnes.


Ventar fleire

Integrerings- og moderniseringsdirektoratet (IMDI) har sendt same meldinga til ei rekkje norske kommunar. For tida er det så få flyktningar i mottaka som er busetjingsklare, at det ikkje er behov for å be om busetjing i mange norske kommunar.

– Dette året har me berre busett ein flyktning gjennom IMDI, i tillegg har sju personar kome på familiesameining og me ventar å få fire til på familiesameining før året er omme, orienterte Trane i ekstramøtet i tenesteutvalet tysdag.


Eritrea toppar

Status for mottak av flyktningar i Tysnes, er at kommunen har busett i alt 40 personar. 25 frå Eritrea, tre frå Etiopia og 12 frå Afghanistan. 31 av flyktningane har vore busett gjennom IMDI, ni personar har kome på familiesameining. Av dei 40 er det 14 born, frå barnehage til ungdomsskulealder.

– Me ventar på ei familiesameining der det kjem ei kvinne og tre born, i tillegg har me sendt oppmoding til IMDI om seks nye personar for å fylla kvoten for 2017, fortalde Kristine Trane.


Ja er ikkje nok

Og dette er det nye: Kommunar som har sagt ja til å busetja flyktningar og har lagt til rette for det på ulike vis, får ikkje tildelt dei dei har sagt ja til å ta imot.

– Eg meiner me har gjort ein avtale med IMDI om å busetja sju flyktningar i år, me har berre fått ein. Me må sjå kva me skal gjera for å få dei seks me ikkje har fått så langt, kommenterte rådmann Steinar Dalland.

I eit samrøystes vedtak i tenesteutvalet, går det fram at dersom Tysnes kommune ikkje får fylt den kvoten ein har avtalt for 2017, så føreset kommunen at dette vert overført til 2018. Vidare slår ein fast at Tysnes kommune vil halda fram med å ta imot familiesameining.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...