Frå nyttår av kan kommunen ileggja salsstadene for tobakksvarer ei avgift på inntil 4.500 kroner i året. (Illustrasjonsfoto)
Frå nyttår av kan kommunen ileggja salsstadene for tobakksvarer ei avgift på inntil 4.500 kroner i året. (Illustrasjonsfoto)

Dyrare å selja tobakk

Publisert 14.11.2017 kl. 06.00.

Frå nyttår av skal kommunane kontrollera utsalsstader for tobakksvarer. Dette gjeld også stader der dei sel e-sigarettar.

– Dette er ei heilt ny forskrift, og me veit ikkje no kva ordninga vil kosta. Frå staten si side er det føresett at kontrollane skal vera sjølvfinaniserande. Det vil seia at avgifta frå salsstader skal dekka alle kommunen sine kostnader med ordninga, skriv rådmannen i si tilråding til formannskapet.

Tysnes kommune nyttar i dag Securitas som kontrollørar når det gjeld å følgja opp alkohollova. Det selskapet er valt etter at kommunen henta inn prisar i marknaden.

– Tilsvarande ser me for oss at me engasjerer kontrollørar i denne saka, skriv rådmannen. Og viser til at kommunen kan ileggja salsstadene for tobakksvarer ei avgift på inntil 4.500 kroner i året. For mellombels salsstader er prisen inntil 1.200 kroner.

Formannskapet gjekk samla inn for rådmannen si innstilling.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Semje om kommunebudsjett

Førre onsdag var kommune- styret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjett og økonomiplan vart vedteke.

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...