Frå nyttår av kan kommunen ileggja salsstadene for tobakksvarer ei avgift på inntil 4.500 kroner i året. (Illustrasjonsfoto)
Frå nyttår av kan kommunen ileggja salsstadene for tobakksvarer ei avgift på inntil 4.500 kroner i året. (Illustrasjonsfoto)

Dyrare å selja tobakk

Publisert 14.11.2017 kl. 06.00.

Frå nyttår av skal kommunane kontrollera utsalsstader for tobakksvarer. Dette gjeld også stader der dei sel e-sigarettar.

– Dette er ei heilt ny forskrift, og me veit ikkje no kva ordninga vil kosta. Frå staten si side er det føresett at kontrollane skal vera sjølvfinaniserande. Det vil seia at avgifta frå salsstader skal dekka alle kommunen sine kostnader med ordninga, skriv rådmannen i si tilråding til formannskapet.

Tysnes kommune nyttar i dag Securitas som kontrollørar når det gjeld å følgja opp alkohollova. Det selskapet er valt etter at kommunen henta inn prisar i marknaden.

– Tilsvarande ser me for oss at me engasjerer kontrollørar i denne saka, skriv rådmannen. Og viser til at kommunen kan ileggja salsstadene for tobakksvarer ei avgift på inntil 4.500 kroner i året. For mellombels salsstader er prisen inntil 1.200 kroner.

Formannskapet gjekk samla inn for rådmannen si innstilling.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Kommunen søkjer om meir midlar til statue

I samband med Johannes Heggland sitt 100-årsjubileum til neste år ynskjer Tysnes kommune å føra opp ein statue av forfattaren. Tysnes Kraftlag tildelte 150.000 kroner til føremålet i 2017, noko som utgjer ein tredjedel av samla kostnadar til statue, montering og til sokkel i granitt. I tildelingsskrivet frå Tysnes Kraftlag vart kommunen rådd til å søkja om meir midlar i år eventuelt til...