SKEPTISKE: Ørjan Kjerland (t.v.) og Alv Arne Lyse diskuterer effektane ei eventuell ny vasskraftutbyggjing vil få for villaksen.
SKEPTISKE: Ørjan Kjerland (t.v.) og Alv Arne Lyse diskuterer effektane ei eventuell ny vasskraftutbyggjing vil få for villaksen.

– Alsaker får NVE til å koma på falskt grunnlag

Ørjan Kjerland er svært kritisk til at Onarheimvassdraget kan bli regulert ytterlegare.
Publisert 26.11.2017 kl. 06.00.

Onsdag førre veke var det synfaring på Onarheim. 13 personar hadde møtt opp, inkludert Gerhard Meidell Alsaker sjølv. Det kom tydeleg fram at ikkje alle var like nøgde med dei nye planane til Alsaker.

Alsaker Fjordbruk ønskjer å starta med produksjon av postsmolt på Onarheim. I søknaden heiter det at oppdrettsfirmaet vil utvida produksjonen frå 600.000 smolt til 4.000.000 smolt.

Ein søkjer også om regulering av Onarheimsvatnet, mellom 112,5 og 111 meter over havet.


– Fører NVE bak lyset

– Leigeavtalane for elva er ikkje på plass. Alsaker fører NVE bak lyset, og får dei til å koma på synfaring på falskt grunnlag, seier nabo Ørjan Kjerland.

Faren, Karl Olav Kjerland, eig området på sørsida av elva. I søknaden står det at alle privatrettslege avtalar er på plass. Både Kjerland-familien og Marianne og Magnar Jordal meiner at det ikkje stemmer. Begge meiner at Alsaker ikkje bør få konsesjon. I lengre tid har det vore konfliktar og tvistar om vassrettar og utleigeavtalar.


Kjøpt og betalt

– Rapporten til Rådgivende Biologer er skremmande. Han er skriven gjennomgåande til fordel for Alsaker. Firmaet heiter Rådgivende Biologer, ikkje Oppdrettsbeskyttende Biologer, seier Ørjan Kjerland.

Han er bekymra for at eit ja til utviding vil bli eit nytt stikk i sida for villfisken.

– Eg har fått laks kvart år i Onarheimselva, så lenge eg kan hugsa, seier Kjerland.

Geir Helge Johnsen er fagansvarleg for vatn i Rådgivende biologer, og var tilstade på synfaringa.

– Det stemmer at Alsaker har betalt heile rapporten, men den dagen me byrjar å laga bestillingsverk vil me mista all tillit, seier Johnsen.

Han fortel at firmaet har vore med og laga 400-500 NVE-søknadar.

– Myndigheitene har i alle fall tillit til oss, uttaler Johnsen.

I samband med ein konsesjonssøknad er det utbyggjar som har ansvar for, og betalar for utgreiingar.


Skeptiske høyringssvar

Fylkesmannen Hordaland er ein av dei som rår frå reguleringa i Onarheimvassdraget. Kunnskapsgrunnlaget må betrast, meiner Fylkesmannen.

Hordaland fylkeskommune rår også frå konsesjon, og ber om ytterlege utgreiingar. Fylkeskommunen meiner at redusert vassføring kan få negativ verkand på opplevingsverdiane knytt til kulturmiljøet.

Tysnes kommune er også bekymra for varierande vasstand i Onarheimsvatnet, og eventuelle konsekvensar for lavvo og bryggjeanlegg, men kommunen gir likevel ein positiv høyringsuttale.


Mannsterke

Norges Jeger- og Fiskeforbund stilte mannsterke opp på synfaringa, med tre representantar.

Alv Arne Lyse, fylkessekretær i organisasjonen var særs bekymra for forholda for sjøauren i Onarheimselva.

Det er mogleg å gjera større tiltak for sjøauren, meinte Lysa, og utfordra Alsaker på om det ikkje var noko ein person med milliard-formue kunne investera i.

– Alt må vurderast etter kost og nytte, svarte Gerhard Meidell Alsaker raskt. Området har ikkje særleg stort potensiale som gyte- og oppvekstområde, meiner søkjaren.


Få endringar

Samfunnskontakt i Alsaker Fjordbruk, Kristian Råsberg, forklarer at i elva vil det ikkje bli nokon endringar.

– Det er det eksisterande inntaket som skal nyttast, men vasstanden i nedre del av elva kan i korte periodar og tørre år endra seg noko, men helst til det betre samanlikna med tidlegare drift, seier Råsberg.

Han trekkjer fram at bedrifta har føreslått ei minstevassføring i elva, for å unngå uttørking.

Til det planlagte postsmoltanlegget er det berre 1-2 prosent nytt vatn det er behov for, då anlegget vil nytta seg av resirkuleringsteknologi.

– Me har litt ledig areal i området, og me ønskjer å etablera eit nytt anlegg på Onarheim for postsmolt, seier Råsberg.


Svar til sommaren

– Det viktigaste med synfaringa er at me får sett området. Då er det lettare å forhalda seg til søknaden. I tillegg får partane i saka uttala seg, serier Even Buvarp Helsingen, sakshandsamar i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Alsaker meiner sjølv at alle privatrettslege avtalar er på plass, sjølv om andre grunneigarar kring elva ikkje er einige i det.

Men dei privatrettslege avtalane treng ikkje vera løyste for at NVE skal kunna godkjenna konsesjonssøknaden. Alsaker Fjordbruk kan få konsesjon av NVE, men har ikkje lov til å nytta seg av han før dei privatrettslege avtalane er i orden.

NVE satsar på å ha klar ei avgjerd før neste befaringssesong, våren 2018.


USEMJE: Gerhard Meidell Alsaker (midten) meiner sjølv at alle privatrettslege avtalar er i orden. Ikkje alle er like einige i det. Geir Helge Johnsen (t.h.) leia synfaringa.
USEMJE: Gerhard Meidell Alsaker (midten) meiner sjølv at alle privatrettslege avtalar er i orden. Ikkje alle er like einige i det. Geir Helge Johnsen (t.h.) leia synfaringa.
ELVA: Det eksisterande inntaket i elva skal nyttast, forklarer Kristian Råsberg.
ELVA: Det eksisterande inntaket i elva skal nyttast, forklarer Kristian Råsberg.
DISKUSJONAR: Det var rom for å koma med kommentarar undervegs på synfaringa.
DISKUSJONAR: Det var rom for å koma med kommentarar undervegs på synfaringa.
ONARHEIMSVATNET: Synfaringa starta med ein kikk på forholda rundt Onarheimsvatnet.
ONARHEIMSVATNET: Synfaringa starta med ein kikk på forholda rundt Onarheimsvatnet.
VÅTT: Mange høyringsuttalar frårår konsesjonen, og Gerhard Meidell Alskar (t.h.) må venta i spenning på at Even B. Helsingen og NVE skal avgje dommen til våren.
VÅTT: Mange høyringsuttalar frårår konsesjonen, og Gerhard Meidell Alskar (t.h.) må venta i spenning på at Even B. Helsingen og NVE skal avgje dommen til våren.
KLAR TIL KAMP: Grunneigar og nabo Karl Olav Kjerland (i midten) stilte mange kritiske spørsmål under synfaringa.
KLAR TIL KAMP: Grunneigar og nabo Karl Olav Kjerland (i midten) stilte mange kritiske spørsmål under synfaringa.
UTBYTTE: Det var viktig for NVE å få sjå området som konsesjonssøknaden ligg i. Frå venstre Even B. Helsingen (i raudt) og Kristian Råsberg.
UTBYTTE: Det var viktig for NVE å få sjå området som konsesjonssøknaden ligg i. Frå venstre Even B. Helsingen (i raudt) og Kristian Råsberg.

Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...