LEGG NED MYKJE ARBEID: F.v. Olav Skjellevik, Kaare Malkenes, Mikal Heldal og Jan Økland er alle sterkt engasjerte i sogelagsarbeidet på Tysnes.
LEGG NED MYKJE ARBEID: F.v. Olav Skjellevik, Kaare Malkenes, Mikal Heldal og Jan Økland er alle sterkt engasjerte i sogelagsarbeidet på Tysnes.

Solid tradisjon for sogesoddet

Søndag kunne eit 50-tals sogelagsmedlemmar og andre sessa seg ved bordet til god kjøtstuppe og nydeleg dessert, då det femtande sogesoddet gjekk av stabelen i Tysnes bedehus.
Publisert 28.11.2017 kl. 06.00. Oppdatert kl. 13.05.

Sogesoddet har såleis vorte ein solid forankra førjulstradisjon, der årets utgåve av Sogeskrift for Tysnes vart presentert.

– Det er akkurat passe stort oppmøte kvart einaste år, korleis det no kan ha seg, sa Mikal Heldal, som saman med Olav Skjellevik har vore redaktør for årets hefte, som også omfattar ein flott kalendar med gamle bilete frå dei ymse bygdelaga.

Møtet vart leia av formann i sogelaget, Jan Økland, som presenterte programmet for samkoma. Deretter las Nils Magne Singelstad sjølvvalde dikt av lokale diktarar.


Stort engasjement for kulturminne

Som kvart år vart sogesoddet innleia med eit foredrag. I år var det Kaare Malkenes som fortalde om det omfattande arbeidet som er gjort med registrering av kulturminne. Det er ei oppgåve som Tysnes sogelag har teke på seg, i samarbeid med bygdelaga.

Kaare Malkenes har leia dette store arbeidet, etter å ha blitt kursa i regi av Riksantikvaren med omsyn til dei praktiske sidene ved registreringa. Han streka under kor viktig det er med innspel frå bygdefolket. – Det er alfa og omega at folk sjølve stør opp om dette prosjektet, sa han. Mellom anna har han såleis arrangert orienteringsmøte både på biblioteket og på Mandelhuset, der han møtte eit stort engasjement frå bygdefolket. I tillegg har han reist kringom i kommunen og teke bilete, som saman med registreringane er gjort tilgjengelege for publikum på nettstaden www.kulturminnesok.no

Målet er å setja ein sluttstrek for prosjektet til våren 2018. – Me burde vera flinkare til å framheva kulturminna våre, gjerne i samband med gode naturopplevingar, avslutta han.

Foredraget vekte stort engasjement hos tilhøyrarane. Fleire ba om ordet til kommentarar etterpå.


Oppfordra til å senda inn bilete

Under desserten orienterte Mikal Heldal og Olav Skjellevik om aktuelle tema for sogeskriftet neste år, og oppfordra alle til å senda inn gamle bilete til sogelagskalendaren.

Også i denne utgåva av sogeskriftet er det ei lett blanding av forskjellige emne. I år kan ein mellom anna lesa om livet på Heggland på 1800-talet og minne frå gamle dagar, om ei stygg ulukke for 70 år sidan, om jakta Anna Marie som gjekk 120 år i fraktefart, og om spritsmugling i Flakkavågen under forbodstida. Noko for einkvar smak, med andre ord.

Som vanleg vanka det blomar til slutt, til foredragshaldaren Kaare Malkenes og kokken Hanne Malkenes, og ei spesiell blomehelsing til Lars Mevatne, som ikkje sjølv var til stades – som ein takk for ei lang rekkje gode idear og innspel gjennom mange år.


Siste saker Gå til framsida

Semje om kommunebudsjett

Førre onsdag var kommune- styret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjett og økonomiplan vart vedteke.

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...