SOM POLITIKARANE HAR BEDE OM: Helse- og sosialsjef Hildur Heie seier ho eigentleg ønskte vidareføring av 40 institusjonsplassar, men at økonomiske omsyn førte til ein reduksjon på ti plassar i det nye omsorgssenteret. (Foto: Camilla Korsnes/Arkivfoto)
SOM POLITIKARANE HAR BEDE OM: Helse- og sosialsjef Hildur Heie seier ho eigentleg ønskte vidareføring av 40 institusjonsplassar, men at økonomiske omsyn førte til ein reduksjon på ti plassar i det nye omsorgssenteret. (Foto: Camilla Korsnes/Arkivfoto)

Terskelen for langtidsplass er blitt høgare

Helse- og sosialsjef Hildur Heie seier at dei opplever noko trykk frå pårørande i desse dagar og ønskjer god dialog med dei. Ho legg til at forventingane nok må justerast.
Publisert 30.11.2017 kl. 08.07. Oppdatert kl. 09.27.

I prosjektomtalen for det nye omsorgssenteret står det at «Utviklinga syner at det går mot meir heimebaserte tenester (open omsorg)». Hildur Heie seier det pleie- og omsorgstenesta no gjer er å gjennomføra driftsomlegginga etter dei føringane politikarane har lagt.

– Dette vil merkast både for pasientar, pårørande og tilsette, og som innbyggjar vil ein gjerne oppleva at terskelen for å få langtidsplass er høgare enn den har vore.

LES OGSÅ: Mange som treng sjukeheimsplass og ikkje får


Mange har søkt

Til no i år har kommunen hatt til saman om lag 80 søknader til langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphald, opplyser helse- og sosialsjefen. Ho seier ikkje kor mange som har søkt langtidsopphald, men seier dei har gjort desse vedtaka:

– Sju har fått innvilga langtidsopphald. Sju har fått avslag på langtidsopphald. 36 har hatt døgnopphald akutt hjelp, 22 har fått innvilga korttidsopphald for mellom anna utgreiing og 46 har fått innvilga korttidsopphald for rehabilitering. Heile året har det vore jamnt trykk på tenesta både i open omsorg og institusjon. Når omsorgssenteret opnar, kan fleire av dei som har vore på korttidsopphald få plass i omsorgsbustad ved omsorgssenteret. Dessutan er det nye dagsenteret eit viktig tilbod for dei heimebuande og dei i omsorgsbustader.


Eigen bustad

Hildur Heie viser til politiske vedtak når ho seier at å bu i eigen bustad er hovudregelen. Kommunen skal satsa på å leggja tilrette for at eldre skal kunna bu heime lengst mogeleg.

– Langtidsopphald er kun i høve der ein ikkje kan gje forsvarleg hjelp i eigen heim, til dømes ved alvorleg demens, siste livsfase, opptrening, rehabilitering, avlasting og akutt hjelp.

– Kommunen har opplyst at det ikkje står nokon på venteliste til sjukeheimsplass. Er det altså ingen som er kvalifiserte og som ikkje har fått plass?– Det kom nytt regelverk 1. juli i år, og no er venteliste oppretta. Nokre av søkjarane vil koma på denne ventelista i påvente av ledig institusjonsplass, seier helse- og sosialsjefen.


Siste saker Gå til framsida

– Eldre bør trena styrke

Eldre kan bli like sterke som 20-åringar, viser forskning. Me har snakka med tre godt vaksne tysnesingar som har fått stort utbytte av styrketrening dei siste åra.

Lesarbrev: Omsorg, skule, barnehage, pengar og slikt…

Me har nett før jul landa eit einstemmig budsjett i Tysnes kommunestyre. Diskusjonen fram mot vedtak gjekk føre seg i sømelege former, og det kom ikkje til store sverdslag. Det eit godt teikn at me som syslar med lokalpolitikk er einige i ei slik viktig sak. Me har lagt investeringsplanar som kommunestyret stort sett er einige om, og driftsbudsjettet er lagt fram og vedtatt utan stort...

Lensmannen dansa på sjukeheimen

Songgruppa «Fjordablæst» underheldt på sjukeheimen laurdag ettermiddag, og det var svært populært både blant dei som bur der og besøkjande.