LIGG PÅ ONARHEIM: Huset til venstre er ein del av eigedomen som Alsaker ynskjer å kjøpa.
LIGG PÅ ONARHEIM: Huset til venstre er ein del av eigedomen som Alsaker ynskjer å kjøpa.

Alsaker får kjøpa landbrukseigedom til 3,8 millionar

Vedtaket blei einstemmig vedteke i landbruk/teknisk-utval.
Publisert 01.12.2017 kl. 06.00.

Laksekongen Gerhard Meidell Alsaker held fram å kjøpa opp eigedomar i bygda si.

Landbrukseigedomen kommunen gjev konsesjon til å kjøpa er 387,4 mål, og har tre bygningar. Eit våningshus frå 1870-90 i dårleg stand, ein driftsbygning frå 1870-90 i middels stand, og eit uthus frå 1930 i middels stand er på eigedomen, ifølgje sakspapira til møtet i landbruk/teknisk-utval.

Alsaker sin plan for den dyrka marka på eigedomen, er at den framleis skal leigast ut. Sjølv skal han driva skogen, og vedlikehalda jorda. Han tenkjer ikkje å busetja seg på eigedomen, men bur sjølv i nærleiken, og vil driva garden derifrå.


Skal driva skogen

I sakspapira går det fram at Alsaker det siste året har kjøpt opp fleire eigedomar i området, og hatt stor aktivitet på den eine eigedomen med bygging av skogsvegar, hogst og skogkultur. Planen for den nye eigedomen er rotfesta i aktiviteten på eigedomen der han bur. «... det er planar for aktiv skogsdrift på eigedommen, med hogst, skogpleie og bygging/opprusting av skogsbilvegar i samarbeid med andre grunneigarar i området», kjem det fram i utgreiinga til administrasjonen.


Dårleg stand

Eigedomen ligg i eit område som i hovudsak er innanfor landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. Det er driveplikt på all dyrka mark etter jordlova, men det største driftspotensialet ligg i produksjon av skog. For å driva skogen, er det ikkje naudsynt at Alsaker må bu på garden.

I argumentasjonen til rådmannen kjem det fram at det vil vera ein økonomisk fordel for skogsdrifta på eigedomen der Alsaker bur, ved å kjøpa denne nye eigedomen.

«Nærleiken mellom eigedomane bidreg og til å styrkja denne skogsdrifta. Det vert vurdert at ervervet gjev ein god driftsmessig løysing», heiter det i sakspapira.Våningshuset er ifølgje administrasjonen i dårleg stand, og dei førelsår av den grunn å ikkje setja krav om buplikt. Det har ikkje vore bebudd dei siste 25 åra, og er i for dårleg stand til å leigast ut fordi det manglar både straum og vatn, bad og kjøken.


Siste saker Gå til framsida

Vann skulepris frå Leger uten grenser

Ingeborg Eide, Malin Nerhus og Madelene Hauge frå Hatlestrand oppvekstsenter blei fylkesvinnarar ved å synleggjera den gløymde krisa om at titusenar av kvinner døyr av utrygg abort.

Lesarbrev: Til søknad om oppdrettsanlegg ved Toneset, Vernøy

I bladet Tysnes den 30.11.17 skreiv Ingunn Gjærde ei sak om tareproduksjon i RexStar sine lokale på Reksteren. Her opplyser Harald Sveier frå Lerøy Vest AS at Lerøy ønskjer å starta med taredyrking i sjø i Tysnes. Blant lokalbefolkninga blei det i sommar protestar mot planane på Toneset på Reksteren, sjølv om kommunen var positiv. Søknaden er framleis under behandling. Vidare opplyser Sveier...

Får 15.000 til oppsetjing av Hegglandshusa

Olav og Hilde Mary Laukhamar får 15.000 kroner i kommunal støtte til oppsetjing av dei gamle Hegglandshusa på Laukhamar. Det vedtok formannskapet samrøystes tysdag.Olav og Hilde Mary Laukhamar har i tillegg søkt Hordaland fylkeskommune om 100.000 kroner i tilskot til verna kulturminne. Nytt i år er at slike søknader til fylkeskommunen skal prioriterast av kommunen. Dette er den einaste...