LIGG PÅ ONARHEIM: Huset til venstre er ein del av eigedomen som Alsaker ynskjer å kjøpa.
LIGG PÅ ONARHEIM: Huset til venstre er ein del av eigedomen som Alsaker ynskjer å kjøpa.

Alsaker får kjøpa landbrukseigedom til 3,8 millionar

Vedtaket blei einstemmig vedteke i landbruk/teknisk-utval.
Publisert 01.12.2017 kl. 06.00.

Laksekongen Gerhard Meidell Alsaker held fram å kjøpa opp eigedomar i bygda si.

Landbrukseigedomen kommunen gjev konsesjon til å kjøpa er 387,4 mål, og har tre bygningar. Eit våningshus frå 1870-90 i dårleg stand, ein driftsbygning frå 1870-90 i middels stand, og eit uthus frå 1930 i middels stand er på eigedomen, ifølgje sakspapira til møtet i landbruk/teknisk-utval.

Alsaker sin plan for den dyrka marka på eigedomen, er at den framleis skal leigast ut. Sjølv skal han driva skogen, og vedlikehalda jorda. Han tenkjer ikkje å busetja seg på eigedomen, men bur sjølv i nærleiken, og vil driva garden derifrå.


Skal driva skogen

I sakspapira går det fram at Alsaker det siste året har kjøpt opp fleire eigedomar i området, og hatt stor aktivitet på den eine eigedomen med bygging av skogsvegar, hogst og skogkultur. Planen for den nye eigedomen er rotfesta i aktiviteten på eigedomen der han bur. «... det er planar for aktiv skogsdrift på eigedommen, med hogst, skogpleie og bygging/opprusting av skogsbilvegar i samarbeid med andre grunneigarar i området», kjem det fram i utgreiinga til administrasjonen.


Dårleg stand

Eigedomen ligg i eit område som i hovudsak er innanfor landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. Det er driveplikt på all dyrka mark etter jordlova, men det største driftspotensialet ligg i produksjon av skog. For å driva skogen, er det ikkje naudsynt at Alsaker må bu på garden.

I argumentasjonen til rådmannen kjem det fram at det vil vera ein økonomisk fordel for skogsdrifta på eigedomen der Alsaker bur, ved å kjøpa denne nye eigedomen.

«Nærleiken mellom eigedomane bidreg og til å styrkja denne skogsdrifta. Det vert vurdert at ervervet gjev ein god driftsmessig løysing», heiter det i sakspapira.Våningshuset er ifølgje administrasjonen i dårleg stand, og dei førelsår av den grunn å ikkje setja krav om buplikt. Det har ikkje vore bebudd dei siste 25 åra, og er i for dårleg stand til å leigast ut fordi det manglar både straum og vatn, bad og kjøken.


Siste saker Gå til framsida

Øving: Ein person i sjøen ved Våge ferjekai

Øving: Tysnes brann og redning rykte ut med to bilar og 12-13 personar til Våge ferjekai palmelaurdag om føremiddagen. Øvingsmeldinga som gjekk ut frå 110-sentralen i Bergen var dramatisk. Ein person hadde falle i sjøen ved Våge ferjekai klokka tre om natta.

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.