LIGG PÅ ONARHEIM: Huset til venstre er ein del av eigedomen som Alsaker ynskjer å kjøpa.
LIGG PÅ ONARHEIM: Huset til venstre er ein del av eigedomen som Alsaker ynskjer å kjøpa.

Alsaker får kjøpa landbrukseigedom til 3,8 millionar

Vedtaket blei einstemmig vedteke i landbruk/teknisk-utval.
Publisert 01.12.2017 kl. 06.00.

Laksekongen Gerhard Meidell Alsaker held fram å kjøpa opp eigedomar i bygda si.

Landbrukseigedomen kommunen gjev konsesjon til å kjøpa er 387,4 mål, og har tre bygningar. Eit våningshus frå 1870-90 i dårleg stand, ein driftsbygning frå 1870-90 i middels stand, og eit uthus frå 1930 i middels stand er på eigedomen, ifølgje sakspapira til møtet i landbruk/teknisk-utval.

Alsaker sin plan for den dyrka marka på eigedomen, er at den framleis skal leigast ut. Sjølv skal han driva skogen, og vedlikehalda jorda. Han tenkjer ikkje å busetja seg på eigedomen, men bur sjølv i nærleiken, og vil driva garden derifrå.


Skal driva skogen

I sakspapira går det fram at Alsaker det siste året har kjøpt opp fleire eigedomar i området, og hatt stor aktivitet på den eine eigedomen med bygging av skogsvegar, hogst og skogkultur. Planen for den nye eigedomen er rotfesta i aktiviteten på eigedomen der han bur. «... det er planar for aktiv skogsdrift på eigedommen, med hogst, skogpleie og bygging/opprusting av skogsbilvegar i samarbeid med andre grunneigarar i området», kjem det fram i utgreiinga til administrasjonen.


Dårleg stand

Eigedomen ligg i eit område som i hovudsak er innanfor landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. Det er driveplikt på all dyrka mark etter jordlova, men det største driftspotensialet ligg i produksjon av skog. For å driva skogen, er det ikkje naudsynt at Alsaker må bu på garden.

I argumentasjonen til rådmannen kjem det fram at det vil vera ein økonomisk fordel for skogsdrifta på eigedomen der Alsaker bur, ved å kjøpa denne nye eigedomen.

«Nærleiken mellom eigedomane bidreg og til å styrkja denne skogsdrifta. Det vert vurdert at ervervet gjev ein god driftsmessig løysing», heiter det i sakspapira.Våningshuset er ifølgje administrasjonen i dårleg stand, og dei førelsår av den grunn å ikkje setja krav om buplikt. Det har ikkje vore bebudd dei siste 25 åra, og er i for dårleg stand til å leigast ut fordi det manglar både straum og vatn, bad og kjøken.


Siste saker Gå til framsida

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...