DUO: Kameratane Helge Olav Instøy (t.v.) og Arne Kleppe underheldt på førjulsfesten. (Foto: Kåre Torbjørnsen)
DUO: Kameratane Helge Olav Instøy (t.v.) og Arne Kleppe underheldt på førjulsfesten. (Foto: Kåre Torbjørnsen)

Lesarbrev: Reksteren samla til eitt rike

Publisert 05.12.2017 kl. 12.52.

Alle som kjenner litt til historia og fortida til dette vesle øyriket Reksteren, dei veit at der i fortida ikkje alltid har vore den store harmonien mellom menneska som har budd og bur på denne øya. Der har vore tider prega av vond konflikt. Og at denne konflikten ofte har vore prega av ei polarisering i himmelretningane nord/sør er ingen hemmelegheit.

At dette har og er opplevd som noko vondt for alle, er udiskutabelt. Der finst neppe noko som så effektivt kan «ta rotta på» trivsel og det gode liv som konflikt mellom menneske. Det gjeld i privatlivet. Det gjeld i det offentlege. Det gjeld i storsamfunnet. Det gjeld i lokalsamfunnet. Alle verkemiddel som kan medverka til å forhindra at dette skjer, må vera velkomne.

I dei siste åra har der på Reksteren vore arrangert ein fest i Kulturhuset i forkant av jula. Arrangementet har vorte omtala med fleire ulike namn. Men dette året vart den annonsert som førjulsfest, og det namnet er godt og dekkande. I år var det også eit lite jubileum, 5-års jubileum. Interessa for arrangementet, synest vera stor. På grunn av brannforskrift med meir, er det ikkje råd å finna plass til alle som ynskjer å vera med. Men då er det her som elles i livet: «Først til mølla». Eller som det og kan seiast med eit gamalt ordtak: «Sein ku får skjete gras».

Eg vil at arrangøren – eit tverfagleg team av dugande fagfolk i øysamfunnet – skal ha ein velfortent honnør og takk for det frivillige arbeidet dei har lagt ned. For dette arbeidet har verdi langt utover den hygge og glede som skapast ved at Rekstrafolket kan møtast til førjulsfest og ha det kjekt i saman. Det har avgjort verdi i det viktige arbeidet med å samla Reksteren til eitt rike. Den er med og byggja ned nor/sør tenkinga som har prega øysamfunnet i fortid. Det er med og lar folket på Nord-Reksteren få sitja til bords med folket frå Sør-Reksteren og oppdaga og oppleva at eigentleg er me svært einsarta og like, både utanpå og inni, alle me som har fått veksa opp på denne øyperla Reksteren.

Og la meg avslutta med ein liten tekst-variant av ein av songane me song på førjulsfesten: «Viss ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle om eit år få feire førjulsfest igjen.»


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...