DESSE KJEM FØRST: Tysnes Bolig satsar på at desse 24 husværa er klare om vel eitt år. Teikninga er berre ei førebels skisse, som kan bli endra. (Illustrasjon: GRUNG ARKITEKTUR)
DESSE KJEM FØRST: Tysnes Bolig satsar på at desse 24 husværa er klare om vel eitt år. Teikninga er berre ei førebels skisse, som kan bli endra. (Illustrasjon: GRUNG ARKITEKTUR)

50 nye bueiningar på Lande

Kommunestyret skal komande tysdag ta stilling til ein avtale om veg, vatn og avløp for nytt bustadfelt i Krokjen/Lande. Det kan koma over 50 bueiningar der.
Publisert 08.12.2017 kl. 06.00.

I 2014 vedtok kommunestyret at området kan brukast til bustader. Då eigde Fronta AS ein del av området, men no er det Nøttveit Boligpark og Tysnes Bolig som eig kvar sin del. Dei har ikkje enno prosjektert ferdig, og det kan gå ei stund før dei byggjemelder.

Rådmann Steinar Dalland presiserer at det kommunestyret no skal ta stilling til, er berre avtalar om opparbeiding av infrastrukturen i området.

– Etter plan- og bygningslova kan me gjera avtalar med private utbyggjarar om korleis vatn, avløp og veg skal vera, og korleis finansieringa skal delast på private og det offentlege.


To avtalar

Det er Landevegen som fører til det nye bustadfeltet, og denne må utbetrast i samband med bygginga av nye bustader, seier rådmannen.

– Landevegen må få fortau eller gangveg når det blir meir trafikk til og frå dei nye bustadene. Utgiftene til dette må bli delt mellom kommunen og Tysnes Bolig, og eg legg fram for kommunestyret eit forslag til fordeling av utgiftene. Når det gjeld infrastrukturen innanfor det nye bustadfeltet, er det utbyggjaren sjølv som må kosta den. Men i avtalen kan det liggja at kommunen tek over driftsansvaret for vatn, avløp og veg.


Positiv

Rådmann Steinar Dalland viser til at kommunestyret tidlegare har gått inn for ei fortetting av bueiningar i Våge, og at planane for Krokjen/Lande så langt ser ut til å innebera mange bueiningar på lite areal.

– At det blir ei fortetting er bra. Me bør byggja arealeffektivt, og då er det gunstig at Tysnes Bolig har desse planane.


Oppstart neste år

Nøttveit Boligpark er eigd av Karl-Aage Tvedt. Han vil selja seks einebustadtomter i området rett over nyttår, resten av er tenkt nytta til fleirmannsbustadar.

Eigar og dagleg leiar i Tysnes Bolig, Sigvard Madsen, seier dei samarbeider tett med Tvedt, og at dei i første omgang prosjekterer 24 bueiningar fordelt på seks hus med fire husvære i kvart, på sitt område. Han har full forståing for at kommunen vil ha Tysnes Bolig med på å finansiera utbetring av Landevegen, tilførselsvegen til det nye bustadfeltet.

Kommunen ynskjer berre ein avtalepart opp mot utbygginga, og den er det Tysnes Bolig som står for.


Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...