KRITISKE: F.v. Atle Vernøy, Jan Vernøy Stub og Laila Hope følgde spent med då formannskapet kom med sin uttale til oppdrettsanlegg for tang, tare og blåskjel ved Toneset, i september. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
KRITISKE: F.v. Atle Vernøy, Jan Vernøy Stub og Laila Hope følgde spent med då formannskapet kom med sin uttale til oppdrettsanlegg for tang, tare og blåskjel ved Toneset, i september. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Lesarbrev: Til søknad om oppdrettsanlegg ved Toneset, Vernøy

Publisert 16.12.2017 kl. 15.00. Oppdatert kl. 18.52.

I bladet Tysnes den 30.11.17 skreiv Ingunn Gjærde ei sak om tareproduksjon i RexStar sine lokale på Reksteren. Her opplyser Harald Sveier frå Lerøy Vest AS at Lerøy ønskjer å starta med taredyrking i sjø i Tysnes. Blant lokalbefolkninga blei det i sommar protestar mot planane på Toneset på Reksteren, sjølv om kommunen var positiv. Søknaden er framleis under behandling. Vidare opplyser Sveier at dei har gjennomført dialogmøte med lokalbefolkninga.

Sveier sin uttale om at dei har gjennomført dialogmøte, reagerer me sterkt på. Det har vore eit møte med Lerøy den 10.10.17, men dette kan ikkje kallast eit dialogmøte. Med bakgrunn i vedtak til uttale gjort i formannskapsmøte den 05.09.17, bad Vernøyane Vel om eit møte med Lerøy. Møtet vart halde den 10.10.17. Det vert vist til utdrag frå vedtak til uttale i formannskapsmøte den 05.09.17:Tysnes kommune vil be om at det i dialog med naboar og tiltakshavar blir vurdert å trekkja anlegget meir i søraustleg retning. Tysnes kommune ber om at det i samband med ei slik vurdering også vert lagt opp til ei synfaring i det aktuelle område der tiltakshavar og oppsitjarar som grensar til område deltek saman med representantar for forvaltningsmynde. Kommunen ber om å få invitasjon til å eventuelt delta på ei slik felles synfaring.

På dette møtet var Lerøy Vest v/ Harald Sveier ikke viljug til å trekkja anlegget meir i søraustleg retning/endra plassering av anlegget.Ved spørsmål frå velforeininga om kvifor anlegget ikkje kan liggja nærmare dei to oppdrettsanlegga når det er slik at taren skal ta opp «avfalls-stoff» fra lakseoppdrettsanleggene, svarar Lerøy v/Sveier at ut frå erfaring ved dagens oppdrettsanlegg for tare, så reduserer desse vasstraumen til oppdrettsanlegg for laks, og omsøkt anlegg kan difor ikkje liggja nærmare de to eksisterande anlegga.

Videre opplyser Harald Sveier at Lerøy Vest ønskjer å redusera deira fotavtrykk i samband med eksisterande oppdrettsanlegg. Til dette vert det stilt spørsmål om kvifor ein då ikkje kan velja ei plassering i samsvar med denne uttalen, og ikkje bandleggja areal som ikke har «fotavtrykk», at omsøkt anlegg får ei plassering midt oppå den einaste og mest brukte fiskeplassen som er igjen i området etter etablering, utviding og flytting av dei to eksisterande oppdrettsanlegga.Anlegget dekkjer eit stort areal, over 600 dekar med førtøyingar, og har ei svært konfliktfylt plassering i forhold til fastbuande, fritidseigedommar og ålmenta sitt høve til utøving av friluftsliv, ferdsel og fiske i strandsona vest for anlegget.Ein tilsett ved Lerøy avslutta møtet med at han ser på dette møtet som ein konklusjon på at vedtak gjort av Tysnes kommune er oppfylt vedrørande dialogmøte med naboar/grunneigarar, og ber om at deltakarar på møtet samtykkjer i at dette no er gjort.

Dette protesterte velforeininga på, då det i samband med møtet har gått klart fram at det ikkje er aktuelt å endra omsøkt plassering. Denne plasseringa vert støtta av Tysnes kommune ved ordførar. Det har ikke vore nokon dialog om endring av omsøkt plassering i møtet. Ifølgje ordførar er plasseringa godkjent av Tysnes kommune i vedtak til uttale, og essensen i vedtak er ikkje at plassering skal endrast.Konklusjon av møtet: det har ikkje vore nokon dialog vedrørande flytting av omsøkt plassering i møtet den 10.10.17 med Lerøy.

Vernøyane Vel har difor sendt inn klage på vedtak til uttale til Tysnes kommune, då Lerøy Vest ikkje vil ha nokon dialog om flytting/endring av plassering av omsøkt anlegg ved Toneset.Vidare reagerer ein på uttale frå Sveier i saka frå 30.11.17; at når sommargjestene er på besøk, vil mesteparten av tauverket vera fjerna. Kvifor tek ein ikkje omsyn til lokalbefolkning, fastbuande, grunneigarar og den allmenne bruken av området ved omsøkt plassering? Tysnes kommune har eit stort sjøareal, og kvifor skal ein då leggja eit så stort anlegg inn til busetnaden på Vernøy, og inntil eit av dei finaste friluftsområda Tysnes kommune har?


Siste saker Gå til framsida

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...