FEKK KONSESJON: Øystein Grundt (f.v.), seksjonssjef i NVE, fekk forklart kor røyrgata skulle gå, av Hermod Singelstad og Knut Magne Dalland, under synfaringa i august. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
FEKK KONSESJON: Øystein Grundt (f.v.), seksjonssjef i NVE, fekk forklart kor røyrgata skulle gå, av Hermod Singelstad og Knut Magne Dalland, under synfaringa i august. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Får byggja vasskraftverk i Solheimsdalen

NVE har sagt ja, og no kan det bli produsert straum til 400 husstandar i Solheimsdalen.
Publisert 22.12.2017 kl. 14.00. Oppdatert kl. 15.48.

– Det er ein god følelse når arbeidet me har halde på med i over 12 år, endeleg viser resultat, seier Knut Magne Dalland, ein av utbyggjarane i Solheimsdalen Kraft.

Han sit no på ein handfast konsesjon frå NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Både fylkesmann og fylkeskommune var kritiske i den første høyringsrunden. Dei var uroa for at inngrepa i naturen skulle bli for store. Men etter at utbyggjarane endra på røryrtraséen har Solheimsdalen Kraft no fått godkjent konsesjonssøknaden.


Akseptable ulemper

Solheimsdalen kraftverk vil nytta eit fall på 154 meter i Brekkeelva (Singelstadelva).

NVE legg i si grunngjeving vekt på at ei utbyggjing av Solheimsdalen kraftverk vil svera eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med små og avgrensa miljøeffektar.

Direktoratet vedgår at det vil vera nokre ulemper for naturmangfaldet langs elva. – Brekkefossen vil få merkbart mindre vassføring i store deler av året. Det same gjeld strekket der elva følgjer skogsvegen opp til lysløypeanlegget og vidare opp i fjellet, skriv NVE.Men direktoratet meiner at med slepp av minstevassføring vil desse ulempene vera akseptable.

– Som avbøtande tiltak har NVE auka kravet til minstevassføring i sommarhalvåret frå 45 til 75 liter per sekund, opplyser Dalland.


I produksjon om nokre år

– Det er framleis ei tid fram til første spadestikk, forsikrar utbyggjaren frå Solheimsdalen Kraft.

Finansieringa må sikrast, og ny grunneigaravtale må på plass, før arbeidet med ein detaljplan blir starta.

– Når den er godkjent, kan me innhenta tilbod på arbeid og utstyr og fastsetja tid for sjølve byggjeprosessen, forklarer Dalland.

Han håpar at kraftverket vil produsera straum om tre til fire år.


Treng avtale om fallrett

Dei privatrettslegeavtalane mellom grunneigarane som har fallrett er ikkje på plass på noverande tidspunkt. Ei byggjing av vasskraftverkanlegg kan ikkje starta før ein slik avtale er skriven under på.

Hans Tore Brekke, som sit på 49 prosent av fallrettane, har tidlegare trekt seg ut av utbyggjinga. Han har uttalt til «Tysnes» at han meiner det ikkje er økonomi i satsinga.

Dalland bekreftar at arbeidet med ein ny privatrettsleg avtale ikkje er påbegynt.

– Ein slik avtale er eit svært viktig dokument for dei som skal låna ut pengar til utbyggjing, og då må dei også få seia sitt om innhaldet. Me må derfor starta prosessen med finansiering, før me kan ferdiggjera grunneigaravtalen, seier Knut Magne Dalland.


Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.