AKKURAT HER: Varmestova på Blåbærhaugen må stå akkurat der ho er teikna inn, er ikkje dette godt nok må kommunen seia klårt ifrå om det, meiner utbyggjar som har sendt klagebrev til Tysnes kommune.
AKKURAT HER: Varmestova på Blåbærhaugen må stå akkurat der ho er teikna inn, er ikkje dette godt nok må kommunen seia klårt ifrå om det, meiner utbyggjar som har sendt klagebrev til Tysnes kommune.

Ny varmestove-floke på Blåbærhaugen

Fylkesmannen har droppa sin klage, men no har utbyggjar sendt klage til kommunen som sa ja til bygging av varmestova på Blåbærhaugen.
Publisert 22.12.2017 kl. 10.00.

Ja, kom frå eit samla utval landbruk/teknisk i Tysnes, med mange gode ord på vegen. Men ja-svaret var på visse vilkår. Og det er spesielt eitt av desse vilkåra som får Gerhard Meidell Alsaker til å reagera.


Ja eller nei

– Det står at tiltaket må få ei god terrengtilpassing. Kva i all verda betyr det? Det kjem an på augo som ser det, så dei må slutta med slikt tull. Spør du ti stykk, vil dei sikkert ha ti ulike meiningar om kva som er ei god terrengtilpassing for eit bygg som dette. Her har me søkt om eit bygg, plassert på ein plass me meiner er best eigna. Det har me vist på kartet, og det er det kommunen må forhalda seg til. Anten er det godt nok, eller så er det ikkje det. Me må få eit ja eller nei på søknaden vår, og ikkje måtta gå nye rundar for å diskutera terrengtilpassing. Per i dag har me ikkje fått svar på det me har søkt om, difor har me sendt klage til kommunen på vedtaket dei har gjort. Det skulle vera heilt unødvendig å gå nye rundar om dette, det får då vera måte på detaljstyring, seier Gerhard M. Alsaker.

Utan klart svar på om varmestova kan reisast der ho er teikna inn, og vist på fotomontasje, stoppar det heile opp.

– Me kan ikkje byggja utan å få svar på det me har søkt om, understrekar Alsaker.


Må ut

Klagebrev til kommunen blei sendt 1. desember, så langt har ikkje svar kome i retur. I brevet blir det peika på at vilkåret – om god terrengtilpassing – ikkje er nærare grunngjeve i sakspapiret eller vedtaket.

– I høve til innsende teikningsmateriale og fotomontasje stiller tiltakshavar spørsmål ved om kor vidt Tysnes kommune reint faktisk har godkjent det omsøkte tiltaket eller ikkje. Dersom Tysnes kommune har meint å godkjenna tiltaket som omsøkt, ber ein om at dette unødvendige vilkåret vert teke ut av vedtaket. Har ein ikkje funne den omsøkte terrengtilpassinga god nok, lyt tiltakshavar få klår melding om dette, står det i klagebrevet til kommunen.

Det blir også peika på at ein undervegs i prosessen med å få bygt ei varmestove på Blåbærhaugen, til glede for dei mange som nyttar dette flotte turområdet, har kome merknader frå Fylkesmannen som meinte tiltaket var for fint til å vera ei varmestove. Alt medan vilkår nummer to i vedtaket i landbruk/teknisk på Tysnes frå 24. oktober antydar at terrengtilpassinga ikkje er god nok.


Svarbrev

Tysnes kommune har den 18.12.2017 sendt svarbrev til Gerhad Meidell Alsaker. I brevet heiter det:

– Stadfestar å ha motteke den 01.12.17 klage på vilkår nr 2 i vedtak om byggjeløyve for oppføring av uthus/varmestove.

Brevet er underskrive av einingsleiar for forvaltning, Laila Hope.


Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...