FEKK SJÅ DÅRLEG VEG: Dei to Senterpartirepresentantane i Hordaland, Jon Askeland og Nils T. Bjørke fekk sjå mykje dårleg vegstandard då dei vitja Tysnes i september 2016. Den gongen var Bjørke leiar i samferdsleutvalet i fylket. I dag er det Askeland som har dette vervet. Synfaringa har ifølgje Jon Askeland medverka til meir vegmidlar til fylkesvegane i Hordaland. (Arkivfoto: Kristine N. Thorsen)
FEKK SJÅ DÅRLEG VEG: Dei to Senterpartirepresentantane i Hordaland, Jon Askeland og Nils T. Bjørke fekk sjå mykje dårleg vegstandard då dei vitja Tysnes i september 2016. Den gongen var Bjørke leiar i samferdsleutvalet i fylket. I dag er det Askeland som har dette vervet. Synfaringa har ifølgje Jon Askeland medverka til meir vegmidlar til fylkesvegane i Hordaland. (Arkivfoto: Kristine N. Thorsen)

30 millionar meir til fylkesvegar

Hordaland fylkeskommune har auka løyvinga til fylkesvegane frå 50 millionar til 80 millionar etter Senterparti-synfaring på Tysnes.
Publisert 29.12.2017 kl. 15.00. Oppdatert kl. 18.36.

Den nye leiaren i samferdsleutvalet i fylket, Jon Askeland (Sp), er svært nøgd med at Hordaland fylkesting på budsjettmøtet før jul vedtok å auka ramma til budsjettposten «Forsterking av fylkesvegnettet» med 30 millionar kroner, frå 50 til 80 millionar.


Nedprioriterte EU-direktiv

Forsterking av fylkesvegnettet er ein heilt ny budsjettpost i fylket. Fylkesadministrasjonen hadde i framlegget til fylkesbudsjettet lagt opp til at det burde prioriterast 50 milllionar kroner til forsterking av fylkesvegnettet i Hordaland i 2018.

Dette meinte Senterpartiet var altfor lite. Partiet gjorde difor framlegg om å prioritera fylkesvegar i staden for 30 millionar til EU-oppgradering av tunellar.

– Me dreiv fram ei endring om å flytta 30 millionar kroner til til fylkesvegnettet. Me meinte det var viktigare å oppgradera fylkesvegnettet, og mindre viktig å bruka 30 millionar etter etter eit EU-direktiv til tunnell-oppgradering. Det fekk me fleirtal for, seier Jon Askeland nøgd.


Stor siger - men for lite

Askeland er likevel klar på at 30 millionar ekstra til fylkesvegnettet er altfor lite. Å flytta 30 millionar ser han likevel på som ein stor siger.

– Summen burde vore endå høgare. Me har eit svært stort etterslep både på bruer og vegar. Behovet er stort over alt kringom i kommunane. Det var dette som var mogeleg denne gongen, seier han.

Han vedgår også at mykje av fylkesvegane langs kysten og i distrikta stadig rykkjer bakover i køen, og forfallet aukar.

– Løyvingar til fylkesvegnettet blir prioritert der det anten er bompengeprosjekt, rassikringsprosjekt eller til områda der det bur mest folk og er mest trafikk, fortrinnvis i og rundt Bergen. Der tvingar oppgraderingar seg fram, seier han.


Dårlege tysnesvegar

Det var etter ei synfaring på smale tysnesvegar at Jon Askeland verkeleg fekk augo opp for kor dårleg vegstandarden er i fylket.

Senterpartiet på Tysnes, med leiar Helge Hauge i spissen, inviterte før valet i 2016 både dåverande leiar i samferdsleutvalet, Nils T. Bjørke, og Jon Askeland til Tysnes for å sjå på vegstandarden på Tysnes og diskutera samfunnsutfordringar.

Turen gjorde sterkt inntrykk på Askeland.

– Eg hadde tidlegare sagt til Helge Hauge at me på Radøy hadde dei dårlegaste vegane i fylket. Men etter å ha sett standarden på Tysnes, har eg i etterkant måtta innrømma til Helge Hauge at fylkesvegane på Tysnes var hakket dårlegare, seier Askeland, som er blitt ny leiar i samferdsleutvalet i fylket etter at Nils T. Bjørke vart innvald på Stortinget i haust.

Jon Askeland er også ordførar i Radøy.


To millionar til Tysnes

Ifølgje Askeland ligg det inne midlar til to prosjekt på Tysnes i til utbetring av fylkesvegar i 2018. Til Uggdal-Onarheim er det sett av to millionar kroner, og til eit parti ved OnarTun er det sett av 300.000 kroner.

– Tysnes kommune vil i tillegg også kunna søkja om midlar til trafikksikring. Der er det ein pott på 20 millionar i 2018 på budsjettet, seier Askeland.


KOM PÅ VITJING: Jon Askeland (i dag leiar i samferdsleutvlaet i fylket) og Nils T. Bjørke (i dag stortingsrepresentant) etter synfaringa på vegnettet på Tysnes i september i fjor. Her er dei saman med lokale Sp-representantar, f.v. Arne Leite, Øystein Dalland, Kristin Gjerstad T. Kleppe, Ole Chr. Kjerrgård og Helge Hauge). (Arkivfoto: Kristine N. Thorsen)
KOM PÅ VITJING: Jon Askeland (i dag leiar i samferdsleutvlaet i fylket) og Nils T. Bjørke (i dag stortingsrepresentant) etter synfaringa på vegnettet på Tysnes i september i fjor. Her er dei saman med lokale Sp-representantar, f.v. Arne Leite, Øystein Dalland, Kristin Gjerstad T. Kleppe, Ole Chr. Kjerrgård og Helge Hauge). (Arkivfoto: Kristine N. Thorsen)

Siste saker Gå til framsida

Forventar ein kjekk konsert

– Julekonserten er ein årleg tradisjon. Onarheim Musikklag har hatt den så lenge eg har spelt med dei, for å seia det sånn, fortel Magne Storesætre.