KAN FÅ OPPDRETTSMILLIONAR: Tysnes kommune kan få millionar frå det nye havbruksfondet. Totalt oppdrettsvolum i kommunen avgjer kor stor del av fondet som Tysnes kommune vil få. (Arkivfoto)
KAN FÅ OPPDRETTSMILLIONAR: Tysnes kommune kan få millionar frå det nye havbruksfondet. Totalt oppdrettsvolum i kommunen avgjer kor stor del av fondet som Tysnes kommune vil få. (Arkivfoto)

Tysnes kan få millionar frå det nye havbruksfondet

Ordførar Kåre Martin Kleppe håpar at Tysnes kan få millionar frå det nye statlege havbruksfondet.
Publisert 29.12.2017 kl. 06.00.

– På eit møte i Oslo i haust fekk me skissert at Tysnes kan koma til å få 17 millionar kroner i 2018. Me har ikkje fått stadfesta denne summen, så det var nok eit estimat, seier ordføraren.

Han er likevel viss på at Tysnes vil få millionar frå det nye havbruksfondet allereie i 2018.

– Det var på eit møte som varaordføraren deltok på i Oslo i haust at fiskeriminister Per Sandberg skisserte 17 millionar for Tysnes sin del. Får me så mykje, er det nesten for godt til å vera sant, legg ordføraren til.


465.000 i 2017

Det var i 2015 Stortinget vedtok at det skal opprettast eit havbruksfond.

Ei lita gladmelding frå det nye fondet kom til Tysnes på slutten av 2017. I desember fekk Tysnes utbetalt 465.000 kroner i tilskot frå det nye havbruksfondet. Totalt vart det delt ut vel 60 millionar kroner frå fondet, av dette vart 85 prosent fordelt på kommunar som har havbruk og 12,5 prosent på fylkeskommunar.

Ordførar Kåre Martin Kleppe stadfestar at dette er midlar som Tysnes kommune ikkje hadde lagt inn i budsjettet for 2017.

– Sjølv om det ikkje er millionsum i år, kjem pengane likevel svært godt med, seier ordføraren.

– Me har nok ikkje sett potensialet i havbruksfondet enno, legg han til.


Til investeringar

Det vart i haust gjort kjent at Tysnes ligg i raud sone. Det er oppdrettsanlegg som ligg i grøn og gul sone som skal få vekst. Tysnes vil likevel få midlar frå fondet.

Avgifta som oppdrettsnæringa betalar inn, vil bli samla i ein pott, og deretter fordelt etter mengda på oppdrett ein har i kvar einskild kommune.

– I førre runde hadde Tysnes 1,97 prosent av oppdrettsvolumet i Norge, forklarar ordføraren.

Tilskotet som no er fordelt, er rekna ut etter dette.

Ordføraren opplyser at midlane som Tysnes har fått for 2017, må gå til investeringar.

– Det er ikkje lov å bruka pengane i drift, sidan det ikkje er faste summar som kjem kvart år. Midlane må difor brukast på investeringsbudsjettet. Dersom me får store summar til neste år, vil det vera to år til neste gong, sidan det er lagt opp til vekstrundar i oppdrett annakvart år, seier han.


Tilskot i 2017

Her er Tysnes og kringliggjande kommunar sine tilskot i 2017:

Tysnes: 465.410,86

Kvinnherad: 820.835,32

Jondal: 288.460,98

Kvam: 306.242,57

Fusa: 393.263,83

Samnanger: 43.371,62

Os: 145.554,68

Austevoll: 786.687,97


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...