DISKUSJON: Det vart mykje drøfting då representantar frå Statens vegvesen og Tysnes kommune var på synfaring på den farlege skulevegen i fjor sommar. I midten står rådmann Steinar Dalland og planansvarleg Morten Anthonessen. (Arkivfoto)
DISKUSJON: Det vart mykje drøfting då representantar frå Statens vegvesen og Tysnes kommune var på synfaring på den farlege skulevegen i fjor sommar. I midten står rådmann Steinar Dalland og planansvarleg Morten Anthonessen. (Arkivfoto)

Leiar: Trafikkfarleg skuleveg på dagsorden

Publisert 05.01.2018 kl. 15.00.

Tysnes kommune har invitert samferdsleavdelinga i fylkeskommunen til Tysnes. Ei viktig sak på møtet vert skulevegen mellom Uggdal og Onarheim.

Me gler oss over at fylkeskommunen har takka ja til invitasjonen, og at vegvesenet også blir med på møtet.

Trafikksikringsutvalet i Tysnes tok eit viktig standpunkt då dei peika ut den trafikkfarlege vegen langs Onarheimselva som den vegstrekkja i Tysnes som bør prioriterast på topp for tildeling av trafikksikringsmidlar. Sjølv om det så langt ikkje har skjedd alvorlege ulukker på strekkja langs Onarheimselva, kan det få katastrofale følgjer om ein skulebuss skulle koma på gli i denne brekka, og fara utfor og i elva.

Det er fornuftig at denne vegstrekkja blir prioritert på topp.

Det var eit stort ynske å få til ei god løysing då Tysnes kommune søkte fylkeskommunen om midlar til trafikksikring. I samråd med vegvesenet hadde kommunen budsjettert ein prosjektkostnad på fire millionar kroner. Då ville ein få både betre sikt, vegutviding i breidda og kantsikring.

I april 2017 kom svaret. Sakshandsamaren i fylkeskommunen meinte fire millionar var alt for mykje til prosjektet, og tilrådde ei langt mindre løyving. Dette vart også til slutt også vedtaket i fylket. 1,53 millionar kroner vart løyvt til trafikkfarleg skuleveg langs Onarheimselva.

På ei synfaring på staden i sommar konkluderte kommunen og vegvesenet med at 1,53 millionar vil vera alt for lite til den utvidinga som var planlagt.

Det er positivt at fylkeskommunen i sitt investeringsprogram for 2018 har sett av nye to millionar kroner til trafikksikring mellom Uggdal og Onarheim. Det vil vera fornuftig at også desse midlane blir brukt på strekkja langs Onarheimselva, slik at dette partiet kan få god vegbreidde og verta trafikksikker veg i mange år framover. Skulebuss på denne strekkja vil det verta så lenge det er born på Onarheim, og ungdomsskule for desse på Gjerstad.

Endå meir viktig er dette prosjektet blitt etter at Blåbærhaugen no er eit populært turmål, med fleire gåande på fylkesvegen langs Onarheimselva.

Kommunen skal ha ros for å ha invitert fylket til Tysnes. Me får vona at det også blir sett av tid til ei synfaring. Dei tilreisande bør få sjå skulevegen på Tysnes med eigne augo. Då bør dei også sjå på Kløvbrekko.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...