TIDLEGARE OPPSTART: Øyvind Halleraker (innfelt) ønskjer å framskunda oppstart av Hordfast til 2022. (Foto: Stortinget/Illustrasjonsfoto: Statens Vegvesen/Global Maritime)
TIDLEGARE OPPSTART: Øyvind Halleraker (innfelt) ønskjer å framskunda oppstart av Hordfast til 2022. (Foto: Stortinget/Illustrasjonsfoto: Statens Vegvesen/Global Maritime)

Vil at ferjebompengar skal finansiera Hordfast

Til BA fortel Øyvind Halleraker at bompengar på ferjene kan bli ein realitet.
Publisert 09.01.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 15.28.

I samarbeid med Statens vegvesen skal han no vera i gong med å utarbeida ein bompengesøknad for Hordfast.

Bompengane skal sikra tilstrekkeleg med midlar til planlegging, og framskunding av oppstart frå 2024 til 2022.

Kva bompengetakstane skal liggja på er for tidleg å seia noko om, uttaler Øyvind Halleraker til BA.

Den tidlegare stortingsrepresentanten frå Høgre, har etter stortingsvalet hausten 2017 vore tilsett som dagleg leiar i Hordfast AS.

Les også: Kåre Martin Kleppe fryktar prisauka for pendlarar.


Alle ferjestrekka er aktuelle

Nøyaktig kor mange av ferjestrekka som blir ramma av ein eventuell bompengetakst er førebels ikkje bestemt.

Av dei tre ferjesambanda som blir avløyste av Hordfast, kan både Våge-Halhjem og Hodnanes-Jektavik få bompengar.

– Alle er aktuelle, men me er i dialog med vegvesenet om korleis dette skal gjerast, seier Halleraker til BA.

Kva taksten kjem til å liggja på er heller ikkje klart.


Skal på høyring

Bruløysingane for å sikra ferjefri E39 over Bjørnafjorden og Langenuen er ikkje noko billig prosjekt. Sjølv om det i fjor sommar blei kjent at bygginga ville bli åtte milliardar kroner rimelegare, blir det nytta 500 millionar berre i planlegging av Hordfast.

I desember bestemte Hordaland fylkesting at Hordfast er eitt av tre store riksvegprosjekt som dei vil ha rask framgang på.

Bompengesaka som no er komen opp skal på høyring i både kommunen og fylket, men Stortinget har den endelege avgjerda rundt godkjenning av finansiering.


Siste saker Gå til framsida

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...