IKKJE PASSERING: Her må det gjerast noko, meiner Stig Allan Brandvik (f.v.), Vermund Onarheim og Aivaras Bruzas. Både foreldreutval og bygdeutval synest at vegen mellom Onarheim og Henningshagen er farleg.
IKKJE PASSERING: Her må det gjerast noko, meiner Stig Allan Brandvik (f.v.), Vermund Onarheim og Aivaras Bruzas. Både foreldreutval og bygdeutval synest at vegen mellom Onarheim og Henningshagen er farleg.

Vil ha 30-sone og fartshumpar på smal skuleveg

– Dette må vera eit av dei dårlegaste vegstrekka på øya, seier Vermund Onarheim.
Publisert 11.01.2018 kl. 06.00.

Han representerer Onarheim bygdalag, som er bekymra for trafikktryggleiken nord for Onarheim.

Ved den gamle butikken på Kvitevollsnes, svingar den smale fylkesveg 78 seg nordover mot Årbakka og Hovland.

– Me er skuffa over at dette vegstykket ikkje blir prioritert, seier Onarheim.

Når det blir mange familiar som flyttar inn i det nye byggjefeltet Henningshagen, kjem endå fleire mjuke trafikantar til å forflytta seg på strekket.

Saman med leiar i foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) på skulen, Stig Allan Brandvik, fryktar han at det kan skje ulukker på strekket.


Vil setja ned farten

Først og fremst bør farten setjast ned på strekket, meiner dei to.

– 50 kilometer i timen er for raskt å køyra her, seier Brandvik, og kikkar rundt hushjørnet ved den gamle butikken i Kvitevollsneset.

På sikt ønskjer både Onarheim bygdalag

og FAU ved skulen at det skal bli sykkel- og gangsti. Men for å få til eit tiltak som kan tre raskare i kraft, føreslår dei no å senka fartsgrensa til 30- eller 40 kilometer i timen, og å laga fartshumpar.

– 30-sona ved skulen kunne gjerne vore utvida, seier Brandvik, då vegen forbi kyrkje og Alsaker Fjordbruk heller ikkje er inkludert.

I tillegg skulle dei gjerne sett at strekket blei meir opplyst. Det vil bygdelaget, med støtte frå FAU, senda inn ein søknad om, til Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Bygdelaget og FAU er i prosessen med å senda inn ein søknad til kommunen.

– Når det kjem opp eit forslag, skal politiet uttala seg om fartsgrensa, seier lensmann i Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt Lorentz Lunde.

Lensmannen synest ar strekket frå kyrkja til Henningshagen er noko sjølvregulerande, då vegen er smal. Men på noverande tidspunktet ønskjer han ikkje å kommentera saka ytterlegare.


Elevtalet veks

Ved Onarheim skule aukar elevtalet stadig, kan Brandvik fortelja om.

– Forbi her ville eg ikkje sendt ungane mine på sykkel til skulen, seier FAU-leiaren.

Sjølv bur han på Årbakka, og neste år får han ein elev i femteklasse og ein i førsteklasse.

Eigentleg er det tilrettelagt for at ungane skal gå mellom det gamle byggjefeltet og øvst i Henningshagen, når dei skal til skulen. Då vil dei ikkje trenga å gå ned på hovudvegen i det heile teke.

Men der er det ein lengre stigning. Verken Brandvik eller Onarheim trur at ungane kjem til å nytta denne vegen.

– Ungar er som vatn. Dei tar den lettaste vegen, seier Onarheim.


Burde vore gjort noko

Harald Myklebust, teamsjef for bussjåførane på Tysnes, køyrer skulebussen nordover denne dagen. Når han møter på fotgjengarar, kan han ikkje anna enn å bremsa ned. Det er langt frå passering alle stader.

– Det er eit dårleg vegstykke, med hus på begge kantar og få passeringsmoglegheiter, seier Myklebust.

Nordover frå skulen burde det vore gang- og sykkelveg, meiner han.

Aivaras Bruzas er på trilletur med dottera på 10 månadar.

– Me går tur kvar dag, fortel han.

Bruzas må følgja godt med når det kjem bilar. Mange stader er det ikkje plass til passering for bil og barnevogn.


Smale tysnesvegar

FAU ønskjer å setja søkjelys på heile skulevegen til Onarheim skule. Vegen vidare nordover mot Årbakka er smal, spesielt ved enkelte punkt.

Ved Sørselva var det to frontkollisjonar i 2017. Ingen blei alvorleg skada i samanstøytane, men ein god del av elevane ved Onarheim skule bur på Årbakka, og har strekket som skuleveg.

– Det er aldri fartskontrollar på denne sida av øya, er Brandvik og Onarheim einige om.


Lite ressursar

Lensmann Lorentz Lunde er ikkje einig i det utsagnet.

– I 80-sona i Selvågen hadde politiet kontroll i 2017, seier han.

Flata på Tveit og i Flakkavågen er også stader polititet gjennomfører fartskontrollar av og til. Men ved skulen, i 30-sona, har ikkje politiet målt farten til dei køyrande endå.

Lunde skulle gjerne hatt fleire fartskontrollar på Tysnes, men lite ressursar og trang økonomi gjer det vanskeleg.


MYKJE TRAFIKK: Fire-fem store køyretøy køyrde forbi medan "Tysnes" var på staden.
MYKJE TRAFIKK: Fire-fem store køyretøy køyrde forbi medan "Tysnes" var på staden.
SMALT: Stig Allan Brandvik (t.v.) og Vermund Onarheim ønskjer å få meir lys på strekket nordover mot Henningshagen.
SMALT: Stig Allan Brandvik (t.v.) og Vermund Onarheim ønskjer å få meir lys på strekket nordover mot Henningshagen.
BUSS: Sjåfør Harald Myklebust får kjenna på kroppen kor smal vegen er, når han køyrer skuleelevane forbi Kvitevollsnes.
BUSS: Sjåfør Harald Myklebust får kjenna på kroppen kor smal vegen er, når han køyrer skuleelevane forbi Kvitevollsnes.

Siste saker Gå til framsida

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...