KAN KLARA RUTETIDER SOM NO: Den nye el-ferja som skal i drift om nær to år skal kunna halda same rutetider som i dag. (Illustrasjon: Fjellstrand AS)
KAN KLARA RUTETIDER SOM NO: Den nye el-ferja som skal i drift om nær to år skal kunna halda same rutetider som i dag. (Illustrasjon: Fjellstrand AS)

Den nye el-ferja kan få same rutetider som i dag

Skyss opnar for at det kan bli same rutetider som no når den nye el-ferja kjem om snautt to år.
Publisert 12.01.2018 kl. 06.00.

I tilbodet som Fjord1 vann kontrakten på ligg det inne ein reduksjon på ein avgang kvar veg kvart døger. Det er også litt andre rutetider og lengre mellom avgangane om morgonen enn i dag. Dette har både politikarar og einskildpersonar reagert på. Mellom anna har Helge André Njåstad, finanspolitisk talsmann for FrP på Stortinget, tidlegare sagt til «Tysnes» at ferjetilbodet i distriktet ikkje må bli dårlegare når ein går over på meir miljøvennlege ferjer.


El-ferja

Fjellstrand AS byggjer no den nye ferja, delvis i Polen og delvis på Omastrand. Salssjef ved Fjellstrand AS, Edmund Tolo, seier dei byggjer el-ferja slik at ho skal bruka 45 minutt mellom kvar avgang. Det betyr 35 minutt mellom Våge og Halhjem og ti minutt for lading ved kvar kai.

– Dersom dei får lov å bruka noko diesel, er det nok ikkje vanskeleg å bruka mindre tid ved kai. Men det er det jo ikkje me som har noko med å vurdera eller avgjera, seier Edmund Tolo. Han legg til at bygginga av ferja går etter planen, og at dei skal ha ho klar i god tid til leveringa før neste nyttår.


Fjord1

Det er reiarlaget Fjord1 som skal drifta den nye ferja mellom Våge og Halhjem. Tor Vidar Kittang er forretningsutviklar i Fjord1. Han seier det er fullt mogleg å endra på vilkåra i kontrakten med Skyss.

– Avtalen er ikkje hogd i stein. Det er fullt mogleg å endra rutetidene, men då er det Skyss som må avgjera det. Sjølvsagt vil det då få følgjer for kontrakten, men det er altså ikkje umogleg.

Tor Vidar Kittang lurer på korleis stemninga er på Tysnes før den nye el-ferja kjem, og han har forståing for at nokon gjerne ville hatt hyppigare avgangar om morgonen.

– Me har god tid på oss før me kjem til januar 2020, og me skal jo ha samtalar med Skyss. Me må forhalda oss til kva dei ønskjer, og i denne fasen er det Skyss som har kontakten med kommunane og politikarane. Forretningsutviklaren legg til at når ferja er komen i drift, er dei i Fjord1 svært innstilte på å yta dei reisande god service.


Skyss opnar

Det er Skyss som organiserer all kollektivtrafikken i fylket. Det er også Skyss som har skrive kontrakten med Fjord1 om drift av ferjeruta Våge-Halhjem. Målfrid Vik Sønstabø leiar avdelinga for trafikktilbod i Skyss. Ho stadfestar at ruteplanen for den nye el-ferja ikkje er heilt fastlagt.

– Det foreslåtte tilbodet som skal setjast i verk frå 1.januar 2020 tek omsyn til dagens ferjetilbod, kombinert med naudsynt tid for lading av ferjene. Skyss vil i løpet av året setja i gang ein arbeidsprosess for rutejusteringar. Dei aktuelle kommunane vil bli kontakta i samband med dette. Prosessen vil gi svar på om dei skisserte rutene vil bli endra, eller om dei vil bli gjennomførte i tråd med dei skissene som er lagt til grunn i anboda, seier Målfrid Vik Sønstabø.


Siste saker Gå til framsida

Rykkjer opp!

Etter mykje om og men er A-laget endeleg klare for 6. divisjon.

Debatt: Kor mykje skal me finna oss i?

Eg var ikkje tilstades på «ferjemøtet» i Tysneshallen, men ut frå kommentarar på nett, og i «Tysnes», verkar det ikkje som noko «positivt» møte.At fylkesordføraren kallar hhv. ordførarane i Tysnes, Austevoll og Kvinnherad for «kanaljar frå kysten», seier vel ein del om haldninga fylkeskommunen/fylkesordføraren har til oss, og treng vel ikkje kommentarar ut over det. Kåre, Morten...