VÅGE-HALHJEM: Tysnes kan ikkje godta eit dårlegare tilbod enn det me har i dag, er bodskapen på leiarplass.  (Arkivfoto)
VÅGE-HALHJEM: Tysnes kan ikkje godta eit dårlegare tilbod enn det me har i dag, er bodskapen på leiarplass. (Arkivfoto)

Leiar: Tysnes treng dagens ferjeruter

Publisert 13.01.2018 kl. 11.00.

Bygginga av den nye el-ferja Våge-Halhjem er i full gang. Salssjef Edmund Tolo hos Fjellstrand på Oma fortel at ferja skal vera ferdig i god tid før ho skal setjast i drift frå 2020.

Det er stas at Tysnes atter ein gong, på berre kring ti år, får nok ei flunkande ny ferje. Spanande er det også at den nye ferja blir ei nyvinning; ei el-ferje, sjølv om me trur at dei styrande i Skyss og miljøvenlege fylkespolitikarar er meir opptekne av at det skal vera ei «grøn» ferje på Våge-Halhjem enn det tysnesingane jamnt over er.

Det aller viktigaste for folk på Tysnes er raskast mogeleg reisetid over Bjørnefjorden. Det gjeld for fastbuande og ikkje minst er det særdeles viktig for pendlarane til og frå Tysnes. For transportnæringa er det også viktige med hyppige avgangar og rask overfart, slik at dei økonomiske belastningane med ferjeturane vert lågast mogeleg.

Overfarten med den nye gassferja tek i dag lengre tid enn då raske dieselferjer gjorde turen over Bjørnafjorden unna på under halvtimen. Det må me ha med oss når den endelege strategien for rutetidene til den nye el-ferja snart skal spikrast. Tysnessamfunnet kan ikkje godta ei løysing der pendlartilbodet vert ytterlegare svekka.

I ruteopplegget for ny el-ferje på Våge-Halhjem som vart presentert i «Tysnes» i 2016, vart det lagt opp til at det skulle bli færre avgangar og lengre mellom avgangane. Spesielt ille var løysinga som Skyss presenterte for ruteopplegget om morgonen.

Det var difor med stor glede me kunne konstatera at stortingsrepresentant Helge-André Njåstad i mai i fjor slo fast at ferjetilbodet i distriktet ikkje må bli dårlegare når ein går over på meir miljøvenlege ferjer. Stortinget løyvde også meir pengar til ferjefylka for å unngå dårlegare tilbod.

Det er med stor glede me les i «Tysnes» i dag at salssjefen på Fjellstrand opplyser det ikkje vil vera vanskeleg å bruka mindre tid ved kai, enn dei ti minuttane som ligg inne i ruteplanen som Skyss laga, dersom ein får lov å bruka noko diesel. Me gler oss også over at forretningsutviklar Tor Vidar Kitting i Fjord1, selskapet som skal drifta den nye ferja, seier at det er fullt mogeleg å endra på vilkåra i kontrakten med Skyss.

Dette er ei sak som politikarane i Tysnes snarast må setja på dagsorden. Tysnes kan ikkje godta ruteendringar som fører til eit dårlegare tilbod om morgonen enn det me har i dag.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.