VIL HA EIT LØFT: «Det er på tide at Tysnes kommunestyre løftar blikket og investerer langsiktig», skriv Øystein Dalland, som vil ha 1.-10. klasse samla på Gjerstad. (Arkivfoto)
VIL HA EIT LØFT: «Det er på tide at Tysnes kommunestyre løftar blikket og investerer langsiktig», skriv Øystein Dalland, som vil ha 1.-10. klasse samla på Gjerstad. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Omsorg, skule, barnehage, pengar og slikt…

Publisert 16.01.2018 kl. 12.00.

Me har nett før jul landa eit einstemmig budsjett i Tysnes kommunestyre. Diskusjonen fram mot vedtak gjekk føre seg i sømelege former, og det kom ikkje til store sverdslag. Det eit godt teikn at me som syslar med lokalpolitikk er einige i ei slik viktig sak.

Me har lagt investeringsplanar som kommunestyret stort sett er einige om, og driftsbudsjettet er lagt fram og vedtatt utan stort overskot. Det er gjort ein del viktige vedtak som seier kva kursen skal vera i åra frametter, som til dømes at me skal ha eit desentralisert barnehagetilbod. Dette er det stor einigheit om.

Det at me på tampen av året, i staden for å vera i stor lykkerus i samband med nytt omsorgssenter, gjekk inn i ein slags bakrus, er svært uheldig. Frå mi side kan eg godt seia at eg føler meg medskuldig og litt skjemd, når innbyggjarane (og meg inkludert) ser at me er så pressa på plassar som me er. Etter lang venting skulle no alt bli bra. Me tar på høgste alvor til oss kritikk som kjem frå innbyggjarane, og me som ombodsmenn og kvinner tar dette særs alvorleg. Me har bede om få fakta på bordet om stoda, slik at me kan retta opp eventuelle feil og framleis vera stolte av kommunen si eldreomsorg.

Så til det som det som er poenget mitt med dette innlegget, nemleg at det til slutt kokar ned til, nettopp; økonomi. Det slo meg i diskusjonen i samband med budsjettet, at: Jau, der var me atter ein gong! Det er dei store strukturane som styrer handlefridomen vår. Skal me ha råd til drift av gode tenester til innbyggjarane, så må me investera fornuftig. Me har vedtatt at me skal investera i ny skule. Denne skal fungera optimalt for oss i mange år framover. Me ser også behovet for auka barnehagekapasitet, og må finna ei løysing på det. Investeringar i Tysnes har alt for mykje handla om kortsiktig tenking. Det er på tide at Tysnes kommunestyre løftar blikket og investerer langsiktig.

Eg har ei stund tenkt på ei løysing på dette. Den er basert på det eg har hevda i mange år; at me må driva godt og effektivt for å få mest mogleg kvalitet og god skule/barnehage for pengane. Dette gjeld også for kulturskulen, som er blitt stemoderleg behandla i alt for mange år.

Mitt forslag til korleis ein skal gjera dette er som følgande:

1. Planlegg utviding av Tysnes skule til 1–10 skule. Her skal kulturskulen ha eigne areal som dei sjølve rår over.

2. Onarheim skal ha småskuletrinn for ungar i sitt sokn.

3. Bygget til kommunen på Reiso skal i sin heilskap byggast om til barnehage for Våge og Uggdal.

4. Behovet for auka inneareal til barnehage på Onarheim kan ein i fyrste omgang dekka ved å nytta deler av Stjernereiso-bygget. Dette er flyttbar bygningsmasse som kommunen eig, og som kan nyttast i mange år framover.

5. Satsing på auka bruk av friluftsavdelingar i barnehagane.

Mine argument for dette er følgande:

Me får:

- eit sterkt og fleksibelt lærarkollegium samla på ein stad.

- kulturskulen kan driva sine aktivitetar i nært samarbeid med skulen.

- treningar og øvingar i hallen kan leggast i samband med skuletida (eller nært opp til).

- lågare transportkostnadar av elevar.

- dei fleste foreldre i kommunen får felles engasjement for same skule.

- endeleg slutt på den lite fruktbare kranglinga om skule på Tysnes!

Hovudårsaka til mitt standpunkt er at eg er svært uroa over at me no går i gang med eit prosjekt, der me etter ei kort stund ser at utvidinga av skulen vår vart alt for liten. Eg meiner difor at når me no skal byggja nytt for 5.-7. klasse, må me samstundes leggja til rette for også å byggja for 1.- 4. klasse. Eg ynskjer sterkt at folk ser verdien av eit samla løft for skule på ein stad. Det å bygga denne for liten vert ein katastrofe! Dersom me kan finna 34 millionar i investering, så bør me bruka dei på skuleløftet, i staden for nybygg til barnehage på Onarheim.

Eg vonar det er politisk vilje til å vera med på denne stien, som eg ser som den beste retninga for framtida. Det handlar om å prioritera rett, til rett tid, på både kvalitet og økonomi.


Siste saker Gå til framsida